.
مبلغ مورد نظر خود را به حساب زیر واریز و اطلاعات فیش و نذر خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید :

شماره حساب بانک ملت:  8-582-582-581  |    شماره کارت بانک ملت:  0333-9174-3377-6104

شماره شبا: IR63 0120 0000 0000 5815 8258 28    |     نام صاحب حساب: باران لبخند امید فردا
.
مشخصات نذر

با اختصاص ۵ درصد از مبلغ پرداختی، برای توسعه سایت نذرستان موافقت می نمایم.