نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل: 5,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

49 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام