خیریه ها و مجریان عبارتند از:

خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

تخصصی بیماری های شکاف لب و کام

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 2,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه امام حسین (ع) (مسکن)

ویژه تأمین مسکن برای نیازمندان

جمع نذرها: 1,000,000 تومان

جمع پرداختی: 1,904,750 تومان

من هم نذر می کنم

انجمن حمایت از بیماران بادرود

حمایت مالی و معنوی از بیماران

جمع نذرها: 15,000 تومان

جمع پرداختی: 6,700,000 تومان

من هم نذر می کنم

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع نذرها: 110,000 تومان

جمع پرداختی: 1,688,750 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه خادمین کتیج

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 5,145,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه نیکوکاری باران لبخند

حمایت از دانش آموزان مستعد

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 139,700,575 تومان

من هم نذر می کنم

انجمن خیریه صرع اصفهان

حمایت های گوناگون از مبتلایان به بیماری صرع

جمع نذرها: 1,600,000 تومان

جمع پرداختی: 5,320,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 5,074,750 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه نورالائمه اصفهان

نیکوکاری و اُمور خیریه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 1,200,000 تومان

مشاهده

جمعیت مردم نهاد سلوی

حامی کودکان محروم

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 9,000,000 تومان

مشاهده

موسسه قرض الحسنه اسلامی

کمک های مالی و اعتباری

جمع نذرها: 455,000 تومان

جمع پرداختی: 3,346,500 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه طلوع مهر و دوستی

حمایت از کودکان کار

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 7,597,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع نذرها: 2,565,000 تومان

جمع پرداختی: 7,877,100 تومان

من هم نذر می کنم

بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

مرکز آموزشی درمانی تخصصی کودکان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 15,649,214 تومان

مشاهده

موسسه نذر طبیعت وطن ما

طبیعت

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 118,750 تومان

مشاهده

جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود

آموزش و توتنمندسازی کودکان کار و بدسرپرست

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 9,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه آوای معطر زندگی

کودکان، زنان و خانواده

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 1,400,000 تومان

مشاهده

خیریه مردمی یادگار ماندگار

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع نذرها: 11,000 تومان

جمع پرداختی: 121,683,875 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه نذر اشتغال

اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 669,750 تومان

مشاهده