.
پویش لبخند کودکان کار .

لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸

نذر: 320,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

نذر: 650,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 1,100,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸

نذر: 600,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 1,951,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 2,180,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

نذر: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 450,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳

نذر: 220,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 1,100,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

نذر: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم