.
.

لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 850,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸

نذر: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 1,280,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 550,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 250,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸

نذر: 100,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 451,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

نذر: 100,000 تومان

من هم نذر می کنم