.

پویش نذر اربعین .

لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳

نذر: 770,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 2,380,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 1,800,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

نذر: 25,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۹

نذر: 1,700,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

نذر: 255,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 2,551,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

نذر: 350,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

نذر: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 450,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

نذر: 5,730,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

نذر: 660,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 1,160,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸

نذر: 620,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

نذر: 2,200,000 تومان

من هم نذر می کنم