.

پویش لبخند ماندگار آب .

لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نذر: 1,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

نذر: 700,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

نذر: 25,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

نذر: 23,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱

نذر: 2,400,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 2,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 2,360,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

نذر: 255,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳

نذر: 820,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 450,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

نذر: 500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۹/۰۹/۲۰

نذر: 2,050,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸

نذر: 670,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

نذر: 660,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

نذر: 7,620,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰

نذر: 2,400,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۴/۰۵/۲۶

نذر: 23,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 2,730,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۹/۰۷/۱۳

نذر: 950,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 2,601,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

نذر: 835,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

نذر: 2,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

نذر: 350,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۹

نذر: 4,050,000 تومان

من هم نذر می کنم