لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

نذر: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

نذر: 1,435,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

نذر: 51,625,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

نذر: 210,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

نذر: 104,451,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

نذر: 310,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نذر: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

نذر: 835,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نذر: 1,700,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

نذر: 530,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

نذر: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نذر: 4,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نذر: 400,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

نذر: 175,825,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

نذر: 36,840,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

نذر: 3,900,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

نذر: 5,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

نذر: 8,730,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

نذر: 38,005,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نذر: 8,550,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نذر: 50,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

نذر: 1,150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

نذر: 450,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

نذر: 770,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

نذر: 1,800,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

نذر: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

نذر: 930,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نذر: 4,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

نذر: 363,034 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

نذر: 9,720,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

نذر: 5,240,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

نذر: 590,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

نذر: 255,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

نذر: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 28,040,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 104,451,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

نذر: 660,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

نذر: 60,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

نذر: 1,350,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

نذر: 2,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 3,850,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 13,451,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

نذر: 650,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 36,840,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

نذر: 25,500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

نذر: 1,500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

نذر: 160,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳

نذر: 1,670,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱

نذر: 5,175,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۷/۰۹/۲۸

نذر: 210,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۴/۰۲/۲۷

نذر: 5,175,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲

نذر: 1,150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۲/۰۱/۰۷

نذر: 28,040,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۱/۰۷/۱۵

نذر: 26,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۹/۰۴/۲۵

نذر: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸

نذر: 1,220,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۴/۰۶/۲۹

نذر: 9,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱

نذر: 137,535,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۴/۱۱/۱۲

نذر: 137,535,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۴/۰۵/۲۶

نذر: 25,500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 32,963,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۹

نذر: 8,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۴۲/۱۱/۰۶

نذر: 1,700,000 تومان

من هم نذر می کنم