لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

نذر: 25,500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸

نذر: 720,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

نذر: 50,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۷۹/۰۹/۱۹

نذر: 2,550,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

نذر: 1,500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

نذر: 525,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 2,710,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 2,500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 6,643,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۹/۰۷/۱۲

نذر: 950,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۹/۰۸/۱۰

نذر: 2,400,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

نذر: 1,780,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

نذر: 350,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۴۲/۱۱/۰۶

نذر: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

نذر: 8,120,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۸۳/۰۲/۱۹

نذر: 2,400,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

نذر: 0 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳

نذر: 870,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 465,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

نذر: 860,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

نذر: 400,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

نذر: 1,150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

نذر: 7,730,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 6,780,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸

نذر: 4,100,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 650,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نذر: 720,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

نذر: 2,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

نذر: 1,800,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

نذر: 800,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

نذر: 255,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

نذر: 660,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۴/۰۵/۲۵

نذر: 25,500,000 تومان

من هم نذر می کنم