.
.
مشخصات نذر

با اختصاص ۵ درصد از مبلغ پرداختی، برای توسعه سایت نذرستان موافقت می نمایم.