.

لبخند .

شهید علیرضا هزاردستان

فرزند: عباس

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸

جمع نذورات: 7,850,000 تومان

معرفی مرحوم شهید علیرضا هزاردستان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

49 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

167 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

370 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

370 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

379 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر انجمن خیریه صرع اصفهان)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

505 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

539 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر انجمن خیریه صرع اصفهان)

539 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

539 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

593 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

734 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)