.

لبخند .

حاج عباس هزاردستان

فرزند: علی

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

جمع نذورات: 18,590,000 تومان (32 نفر)

مرتبط با: حاجیه خانم اعتصامی

معرفی مرحوم حاج عباس هزاردستان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

49 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

49 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 50,000 تومان (نذر عمومی)

62 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

108 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 7,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

208 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

215 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

357 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

358 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

358 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

413 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 50,000 تومان (نذر عمومی)

476 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

527 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

611 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

616 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

616 روز قبل: مریم زریباف به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

616 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

686 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

686 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

826 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

826 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

841 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

910 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 500,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (مسکن))