حاج اصغر شیخان

فرزند: رمضان

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

جمع نذورات: 660,000 تومان (5 نفر)

معرفی مرحوم حاج اصغر شیخان


مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1224 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر شیخان 10,000 تومان (نذر آب)

1259 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1259 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1324 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1368 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)