حاج محمد ربانی

فرزند: عباس

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

جمع نذورات: 2,750,000 تومان

معرفی مرحوم حاج محمد ربانی

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

11 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

46 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

74 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

116 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

126 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

143 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

200 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

235 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

265 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

288 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

333 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

347 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

370 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

387 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

403 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

430 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

455 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)