محمد حکمت پور

فرزند: مجید

درگذشت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

جمع نذورات: 8,370,000 تومان (69 نفر)

معرفی مرحوم محمد حکمت پور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

38 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

214 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر آب)

296 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

323 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ماهان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

324 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

386 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

386 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

390 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)