.

لبخند .

طیبه پاکدل

فرزند: نعمت اله

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

جمع نذورات: 770,000 تومان (8 نفر)

معرفی مرحوم طیبه پاکدل

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

325 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

588 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

588 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

588 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)