.

لبخند .

حاج مصطفی سخاوت

فرزند: اکبر

درگذشت: ۱۳۸۱/۰۷/۱۵

جمع نذورات: 26,000,000 تومان (7 نفر)

مسیریابی آرامگاه

معرفی مرحوم حاج مصطفی سخاوت

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

152 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

163 روز قبل: خانواده سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 23,000,000 تومان (نذر آب)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: بیگی به نیابت حاج مصطفی سخاوت 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

734 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)