حاج محمد حسن آقایی اصفهانی

فرزند: صفر علی

درگذشت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

جمع نذورات: 530,000 تومان

معرفی مرحوم حاج محمد حسن آقایی اصفهانی

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

8 روز قبل: رضا صادقی فر به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)

8 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

8 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

9 روز قبل: ژاله فقیهی به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)

10 روز قبل: peyman به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)

11 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)