.

لبخند .

حاج محمد حسن آقایی اصفهانی

فرزند: صفر علی

درگذشت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

جمع نذورات: 530,000 تومان (6 نفر)

معرفی مرحوم حاج محمد حسن آقایی اصفهانی

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

331 روز قبل: رضا صادقی فر به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)

332 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

332 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

333 روز قبل: ژاله فقیهی به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)

333 روز قبل: peyman به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)

334 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر خیریه مردمی یادگار ماندگار)