حاجیه خانم اقدس معصومی

فرزند: حاج کرمعلی

درگذشت: ۱۳۷۹/۰۴/۲۵

جمع نذورات: 200,000 تومان (2 نفر)

مرتبط با: حاج عبدالعلی معصومی دهقی

معرفی مرحوم حاجیه خانم اقدس معصومی

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

542 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی و حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

542 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی و حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)