.
.

موسسه خیریه امام حسین (ع)

جهت تست مجریان گرامی

مجموع دریافتی ها: 1,904,750 تومان

معرفی مجری موسسه خیریه امام حسین (ع)

خیریه

لیست پرداختی ها به موسسه خیریه امام حسین (ع)

20 روز قبل: مبلغ 954,750 تومان توسط نذرستان جهت نذر خانه و مسکن

20 روز قبل: مبلغ 950,000 تومان توسط نذرستان جهت نذر موسسه خیریه امام حسین (ع)