.
پویش لبخند کودکان کار .

نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 3,326,400 تومان (26 نفر)

نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان

19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان

24 روز قبل: ناشناس 400 تومان

38 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

42 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

42 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان

44 روز قبل: ناشناس 500 تومان

57 روز قبل: ناشناس 500 تومان

62 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

64 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان

121 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

122 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان

140 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

151 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

162 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان

172 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان

173 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان

183 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

184 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان

195 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

209 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان

206 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

214 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان

220 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان

220 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

220 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان

گزارش اتمام