نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 106,522,569 تومان (336 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 78,773,142 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر عمومی)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای رفغ بلا 10,000 تومان (نذر عمومی)

25 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

39 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

44 روز قبل: رضا اسدی 20,000 تومان (نذر عمومی)

45 روز قبل: آرتمیس مانیان 25,000 تومان (نذر عمومی)

46 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

46 روز قبل: ناشناس 8,000 تومان (نذر عمومی)

47 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

50 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

52 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

54 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر عمومی)

59 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

59 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

59 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر عمومی)

60 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

63 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از شهید حسن عشوری 5,000 تومان (نذر عمومی)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

67 روز قبل: زهرا ارشدی پور به نیابت حاج احمد ارشدی پور 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

68 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

68 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

69 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

71 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر عمومی)

71 روز قبل: ناشناس 18,000 تومان (نذر عمومی)

84 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر عمومی)

95 روز قبل: نعمت دهقان فارسی 10,000 تومان (نذر عمومی)

95 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

97 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر عمومی)

100 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

101 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر عمومی)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر عمومی)

107 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر عمومی)

111 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

119 روز قبل: امین مرادی شریف 5,000 تومان (نذر عمومی)

121 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر عمومی)

122 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

124 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

128 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

128 روز قبل: ارزو و رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

129 روز قبل: الهام 5,000 تومان (نذر عمومی)

135 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر عمومی)

138 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

138 روز قبل: محمد حسین جهانی 200,000 تومان (نذر عمومی)

140 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

142 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

144 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر عمومی)

145 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر عمومی)

145 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 50,000 تومان (نذر عمومی)

150 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر عمومی)

163 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

181 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر عمومی)

187 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

197 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

217 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

220 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمومی)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه محمدزمانی 5,000 تومان (نذر عمومی)

221 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

221 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

222 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

231 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعيل تاجیک 7,469 تومان (نذر عمومی)

234 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

235 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

240 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

245 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

249 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

250 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

253 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 14,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

256 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

260 روز قبل: مردانی 5,000 تومان (نذر عمومی)

261 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر عمومی)

261 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (نذر عمومی)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت زهره السادات مستطاب زاده 300,000 تومان (نذر عمومی)

270 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

271 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت امواتم 100,000 تومان (نذر عمومی)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 62,000,000 تومان (نذر عمومی)

274 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

278 روز قبل: بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،رباب 100,000 تومان (نذر عمومی)

282 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر عمومی)

291 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد رفتگان 7,000 تومان (نذر عمومی)

291 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 10,000 تومان (نذر عمومی)

292 روز قبل: Tttt 100,000 تومان (نذر عمومی)

294 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

294 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

299 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت خواهر 7,000 تومان (نذر عمومی)

310 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزان 7,000 تومان (نذر عمومی)

320 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

323 روز قبل: آزاده نوری 100,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت سید علی میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج درویش اصغر ذبیحی 40,000 تومان (نذر عمومی)

330 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

345 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

349 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

359 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

363 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

364 روز قبل: نگین محمودی 7,000 تومان (نذر عمومی)

368 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

375 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم زینب الماسی 110,000 تومان (نذر عمومی)

378 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

379 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 45,000 تومان (نذر عمومی)

388 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

389 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

389 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

394 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

396 روز قبل: گروه هتل های آسمان به نیابت مرحوم حاج قربانعلی باقری 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

398 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

399 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

400 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

400 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر عمومی)

406 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر عمومی)

413 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

417 روز قبل: صفامهر به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 100,000 تومان (نذر عمومی)

418 روز قبل: خانواده مرحوم محمد کاجی به نیابت مرحوم غلامرضا کاجی 200,000 تومان (نذر عمومی)

421 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: محمد میرزایی دم ابی به نیابت شادی روح برادرم زنده یاد مرتضی میرزایی 50,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: حاجیه خانم کاجی به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: کوروش نیک آئین و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: نوید عسگری و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

429 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

433 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

435 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

436 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

437 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

437 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

438 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

440 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

441 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

441 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

441 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

444 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

445 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

446 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

447 روز قبل: ناشناس به نیابت اقدس معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

447 روز قبل: ناشناس به نیابت عبدالعلى معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

448 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

454 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

456 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

456 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

457 روز قبل: مهسابیگی 90,000 تومان (نذر عمومی)

457 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

457 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

459 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

459 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

461 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر عمومی)

462 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

463 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

465 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

473 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

474 روز قبل: محسن رحیمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

475 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت نان و غذا 130,000 تومان (نذر عمومی)

477 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

478 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

488 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

493 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

494 روز قبل: مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

494 روز قبل: منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 500,000 تومان (نذر عمومی)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

516 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

516 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

517 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر عمومی)

518 روز قبل: حمید عین اللهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

528 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

529 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

536 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

545 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

557 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

565 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

582 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

598 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

602 روز قبل: جناب آقای مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

607 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

611 روز قبل: ناشناس 387,000 تومان (نذر عمومی)

614 روز قبل: سید علی 100,000 تومان (نذر عمومی)

620 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

655 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

656 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

660 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر عمومی)

660 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

660 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت طرح هر هفته، هفت هزارتومان نذر لبخند 35,000 تومان (نذر عمومی)

661 روز قبل: حاج حسین اشفاق به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 100,000 تومان (نذر عمومی)

661 روز قبل: ویدا ناظمی به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 90,000 تومان (نذر عمومی)

664 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

666 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

669 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

670 روز قبل: فریناز امیدیان 90,000 تومان (نذر عمومی)

671 روز قبل: مریم توکل 7,000 تومان (نذر عمومی)

678 روز قبل: عباس دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

683 روز قبل: صد و ده 200,000 تومان (نذر عمومی)

699 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

704 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده وریشه کن شدن بیماری کرونا 80,000 تومان (نذر عمومی)

710 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

711 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

712 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)

713 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

732 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

734 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

736 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

739 روز قبل: خانواده قوه عود به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)

742 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

772 روز قبل: ابوالفضل مسجدی 400,000 تومان (نذر عمومی)

781 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

784 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

784 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

798 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

798 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

798 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

798 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

798 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

798 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

799 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

805 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

805 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

812 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

812 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

813 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر عمومی)

816 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

821 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

823 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

828 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

830 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

830 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

832 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

846 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

852 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

854 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

856 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

865 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

865 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

866 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

872 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

875 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

879 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

882 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

904 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

904 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

910 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

925 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

928 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

932 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

938 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

939 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

994 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

995 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1003 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1005 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1005 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1006 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1026 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

1033 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1039 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1039 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1044 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

1047 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1048 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1048 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1048 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1048 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1048 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

1051 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

1056 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1057 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1099 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

1106 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

1108 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1111 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

1112 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1112 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1146 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

1153 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

1155 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1160 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1173 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

1175 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1180 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

1197 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

1201 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

1215 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1219 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1219 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

1222 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

1234 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

1240 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1241 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

1299 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1300 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

1318 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1328 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

1339 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

1350 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1350 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

1361 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1362 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

1372 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1384 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1387 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

1392 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

1397 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

1397 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

1398 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

91 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر عمومی 3,750,000 تومان
91 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 3,750,000 تومان
105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آیت ا.. سیستانی بابت نذر عمومی 18,000,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 4,500,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به کانون آموزش و اشتغال معلولین پرتو بابت نذر عمومی 10,000,000 تومان
301 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,050,000 تومان
383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 3,000,000 تومان
406 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
420 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,795,200 تومان
709 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,600,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 300,000 تومان
720 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,400,000 تومان
729 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
756 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
853 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
887 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
887 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
904 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,566,256 تومان
904 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
928 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
932 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
939 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
939 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
968 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
975 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
975 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
975 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
982 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1030 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1030 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1063 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1063 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1090 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
1143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام