نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 103,135,569 تومان (274 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 48,773,142 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

15 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

24 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

28 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمومی)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه محمدزمانی 5,000 تومان (نذر عمومی)

28 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

29 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

29 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعيل تاجیک 7,469 تومان (نذر عمومی)

41 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

42 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

47 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

52 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

56 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

57 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

60 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 14,000 تومان (نذر عمومی)

62 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

63 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

67 روز قبل: مردانی 5,000 تومان (نذر عمومی)

68 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر عمومی)

68 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (نذر عمومی)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت زهره السادات مستطاب زاده 300,000 تومان (نذر عمومی)

77 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

78 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت امواتم 100,000 تومان (نذر عمومی)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 62,000,000 تومان (نذر عمومی)

81 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

85 روز قبل: بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،رباب 100,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر عمومی)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد رفتگان 7,000 تومان (نذر عمومی)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 10,000 تومان (نذر عمومی)

99 روز قبل: Tttt 100,000 تومان (نذر عمومی)

101 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

101 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت خواهر 7,000 تومان (نذر عمومی)

117 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزان 7,000 تومان (نذر عمومی)

127 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

130 روز قبل: آزاده نوری 100,000 تومان (نذر عمومی)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت سید علی میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر عمومی)

132 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

132 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج درویش اصغر ذبیحی 40,000 تومان (نذر عمومی)

137 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

152 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

156 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

166 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

170 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

171 روز قبل: نگین محمودی 7,000 تومان (نذر عمومی)

175 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

178 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

183 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم زینب الماسی 110,000 تومان (نذر عمومی)

185 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

186 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 45,000 تومان (نذر عمومی)

195 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

196 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

196 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

202 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

203 روز قبل: گروه هتل های آسمان به نیابت مرحوم حاج قربانعلی باقری 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

206 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

206 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

207 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

208 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر عمومی)

214 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر عمومی)

220 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

224 روز قبل: صفامهر به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 100,000 تومان (نذر عمومی)

225 روز قبل: خانواده مرحوم محمد کاجی به نیابت مرحوم غلامرضا کاجی 200,000 تومان (نذر عمومی)

228 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: محمد میرزایی دم ابی به نیابت شادی روح برادرم زنده یاد مرتضی میرزایی 50,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: حاجیه خانم کاجی به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: کوروش نیک آئین و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: نوید عسگری و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

236 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

240 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

242 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

243 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

244 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

244 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

246 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

247 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

248 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

248 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

248 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

251 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

252 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

253 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت اقدس معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت عبدالعلى معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

261 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

263 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

263 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

264 روز قبل: مهسابیگی 90,000 تومان (نذر عمومی)

264 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

264 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

266 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

266 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

268 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر عمومی)

269 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

270 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

272 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

280 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

281 روز قبل: محسن رحیمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت نان و غذا 130,000 تومان (نذر عمومی)

284 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

285 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

295 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

300 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

301 روز قبل: مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

301 روز قبل: منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 500,000 تومان (نذر عمومی)

315 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

323 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: حمید عین اللهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

330 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

331 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

335 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

336 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

343 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

352 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

364 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

372 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

389 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

405 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

409 روز قبل: جناب آقای مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

414 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

418 روز قبل: ناشناس 387,000 تومان (نذر عمومی)

421 روز قبل: سید علی 100,000 تومان (نذر عمومی)

427 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

462 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

463 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

467 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر عمومی)

467 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

467 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت طرح هر هفته، هفت هزارتومان نذر لبخند 35,000 تومان (نذر عمومی)

468 روز قبل: حاج حسین اشفاق به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 100,000 تومان (نذر عمومی)

468 روز قبل: ویدا ناظمی به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 90,000 تومان (نذر عمومی)

471 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

473 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

477 روز قبل: فریناز امیدیان 90,000 تومان (نذر عمومی)

478 روز قبل: مریم توکل 7,000 تومان (نذر عمومی)

485 روز قبل: عباس دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

491 روز قبل: صد و ده 200,000 تومان (نذر عمومی)

507 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

511 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده وریشه کن شدن بیماری کرونا 80,000 تومان (نذر عمومی)

517 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

518 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

519 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)

520 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

540 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

542 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

543 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

546 روز قبل: خانواده قوه عود به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)

549 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

579 روز قبل: ابوالفضل مسجدی 400,000 تومان (نذر عمومی)

588 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

591 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

592 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

606 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

612 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

612 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

619 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

619 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

620 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر عمومی)

623 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

629 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

630 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

636 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

637 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

637 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

638 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

639 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

653 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

659 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

661 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

663 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

673 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

673 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

673 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

679 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

682 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

689 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

711 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

711 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

718 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

733 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

735 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

739 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

745 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

746 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

801 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

802 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

810 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

812 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

812 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

813 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

833 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

840 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

847 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

847 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

851 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

854 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

855 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

855 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

855 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

855 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

858 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

863 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

864 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

906 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

913 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

915 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

918 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

919 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

919 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

953 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

960 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

962 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

967 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

981 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

982 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

988 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

1004 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

1008 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

1022 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1026 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1026 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

1029 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

1041 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

1047 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1048 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

1106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1107 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

1125 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1135 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

1147 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

1157 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1157 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

1168 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1169 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

1179 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1191 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1194 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

1199 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

1204 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

1205 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

18 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به کانون آموزش و اشتغال معلولین پرتو بابت نذر عمومی 10,000,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,050,000 تومان
190 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 3,000,000 تومان
213 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
227 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
253 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,795,200 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,600,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 300,000 تومان
527 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,400,000 تومان
536 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
563 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
660 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
694 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
694 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
712 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,566,256 تومان
712 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
736 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
740 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
746 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
746 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
775 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
782 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
782 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
782 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
787 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
787 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
789 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
808 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
808 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
837 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
837 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
870 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
870 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
897 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
942 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
950 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
950 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
983 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
983 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام