نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 39,528,900 تومان (235 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 36,723,142 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: ناشناس به نیابت خواهر 7,000 تومان (نذر عمومی)

10 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

18 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزان 7,000 تومان (نذر عمومی)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

24 روز قبل: آزاده نوری 100,000 تومان (نذر عمومی)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت سید علی میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر عمومی)

25 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

25 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج درویش اصغر ذبیحی 40,000 تومان (نذر عمومی)

31 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

45 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

49 روز قبل: ناشناس 823,000 تومان (نذر عمومی)

50 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

60 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

64 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

65 روز قبل: نگین محمودی 7,000 تومان (نذر عمومی)

69 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

72 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم زینب الماسی 110,000 تومان (نذر عمومی)

79 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

80 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 45,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

90 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

95 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

96 روز قبل: گروه هتل های آسمان به نیابت مرحوم حاج قربانعلی باقری 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

99 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

100 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

101 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر عمومی)

107 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر عمومی)

114 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

117 روز قبل: صفامهر به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 100,000 تومان (نذر عمومی)

118 روز قبل: خانواده مرحوم محمد کاجی به نیابت مرحوم غلامرضا کاجی 200,000 تومان (نذر عمومی)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

126 روز قبل: محمد میرزایی دم ابی به نیابت شادی روح برادرم زنده یاد مرتضی میرزایی 50,000 تومان (نذر عمومی)

127 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

127 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

127 روز قبل: حاجیه خانم کاجی به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

127 روز قبل: کوروش نیک آئین و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

127 روز قبل: نوید عسگری و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

133 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

136 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

136 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

138 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

138 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

139 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

141 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

141 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

142 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

145 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

146 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

146 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت اقدس معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت عبدالعلى معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

155 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

157 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

157 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

157 روز قبل: مهسابیگی 90,000 تومان (نذر عمومی)

158 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

158 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

162 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر عمومی)

162 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

164 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

166 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

174 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

175 روز قبل: محسن رحیمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت نان و غذا 130,000 تومان (نذر عمومی)

177 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

178 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

188 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

194 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

194 روز قبل: مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

194 روز قبل: منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 500,000 تومان (نذر عمومی)

209 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

216 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر عمومی)

218 روز قبل: حمید عین اللهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

224 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

224 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

229 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

230 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

237 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

245 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

257 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

266 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

283 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

299 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

302 روز قبل: جناب آقای مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

307 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

314 روز قبل: سید علی 100,000 تومان (نذر عمومی)

321 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

357 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

360 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر عمومی)

361 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

361 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت طرح هر هفته، هفت هزارتومان نذر لبخند 35,000 تومان (نذر عمومی)

361 روز قبل: حاج حسین اشفاق به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 100,000 تومان (نذر عمومی)

362 روز قبل: ویدا ناظمی به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 90,000 تومان (نذر عمومی)

365 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

366 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

370 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: فریناز امیدیان 90,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: مریم توکل 7,000 تومان (نذر عمومی)

379 روز قبل: عباس دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

384 روز قبل: صد و ده 200,000 تومان (نذر عمومی)

400 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده وریشه کن شدن بیماری کرونا 80,000 تومان (نذر عمومی)

410 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

412 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)

414 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

433 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

435 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

437 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

440 روز قبل: خانواده قوه عود به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)

442 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

472 روز قبل: ابوالفضل مسجدی 400,000 تومان (نذر عمومی)

482 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

484 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

485 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

497 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

497 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

497 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

497 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

498 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

498 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

498 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

498 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

498 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

498 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

499 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

499 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

499 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

500 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

505 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

506 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

513 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

514 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر عمومی)

516 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

522 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

524 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

529 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

531 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

531 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

531 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

532 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

546 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

553 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

554 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

557 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

566 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

566 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

566 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

572 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

576 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

579 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

582 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

611 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

626 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

629 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

632 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

638 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

640 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

695 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

696 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

704 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

705 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

705 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

706 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

727 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

734 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

740 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

740 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

745 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

747 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

748 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

748 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

748 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

748 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

749 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

752 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

756 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

758 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

800 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

806 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

809 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

812 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

813 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

813 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

847 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

855 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

860 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

874 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

876 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

881 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

898 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

902 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

916 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

920 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

920 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

923 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

935 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

942 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

999 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1000 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

1018 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1029 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

1040 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

1050 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1051 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

1061 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1062 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

1073 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1084 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1087 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

1092 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

1098 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

1098 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 3,000,000 تومان
107 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
121 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,795,200 تومان
410 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,600,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 300,000 تومان
421 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,400,000 تومان
430 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
457 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
554 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
587 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
587 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
605 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,566,256 تومان
605 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
629 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
633 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
639 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
639 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
668 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
680 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
680 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
682 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
702 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
702 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
731 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
731 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
764 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
764 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
791 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
836 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
844 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
844 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
877 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
877 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام