نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 8,291,400 تومان (58 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 2,950,000 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

12 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

14 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

21 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

23 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

24 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

45 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

52 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

58 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

58 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

62 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

65 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

66 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

66 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

66 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

66 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

69 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

74 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

76 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

118 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

124 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

126 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

129 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

130 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

130 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

165 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

173 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

178 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

192 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

193 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

199 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

215 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

220 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

238 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

238 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

240 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

252 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

260 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

317 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

318 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

336 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

347 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

358 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

368 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

368 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

379 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

380 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

391 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

402 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

405 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

410 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

415 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

416 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

19 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
19 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
48 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
48 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
81 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
81 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
195 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
195 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام