.
پویش لبخند کودکان کار .

نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 3,547,400 تومان (31 نفر)

نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان

3 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

8 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

22 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

29 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان

45 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان

50 روز قبل: ناشناس 400 تومان

64 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

68 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

68 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان

70 روز قبل: ناشناس 500 تومان

83 روز قبل: ناشناس 500 تومان

88 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

90 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان

147 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

148 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان

166 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

177 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

188 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان

198 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان

199 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان

209 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

210 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان

221 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

235 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان

232 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

240 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان

246 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان

246 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

246 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان

گزارش اتمام