نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 127,030,569 تومان (422 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 103,773,142 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

33 روز قبل: سید علی میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر عمومی)

34 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر عمومی)

37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

39 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر عمومی)

41 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

45 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

47 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

49 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

52 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر عمومی)

55 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 140,000 تومان (نذر عمومی)

75 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر عمومی)

77 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

81 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

85 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (نذر عمومی)

92 روز قبل: یوسف مقدسی به نیابت امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

106 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

107 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

107 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

109 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

110 روز قبل: ناشناس 240,000 تومان (نذر عمومی)

112 روز قبل: حقیقه فرازان 8,000 تومان (نذر عمومی)

112 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت محمد بن حسن عسکری(ع) 9,200 تومان (نذر عمومی)

120 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

120 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

124 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر عمومی)

133 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر عمومی)

137 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر عمومی)

137 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

138 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر عمومی)

138 روز قبل: ناشناس به نیابت ملک شمسی 120,000 تومان (نذر عمومی)

142 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

143 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر عمومی)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

157 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

157 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر عمومی)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم مهندس احسان کریمی 10,000 تومان (نذر عمومی)

162 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر عمومی)

163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

165 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

167 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر عمومی)

171 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

184 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 30,000 تومان (نذر عمومی)

189 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

196 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر عمومی)

197 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر عمومی)

197 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت دکتر تیمور مرادی 20,000 تومان (نذر عمومی)

199 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر عمومی)

203 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

205 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر عمومی)

206 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

207 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

211 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر عمومی)

211 روز قبل: ناشناس 11,800 تومان (نذر عمومی)

214 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

214 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

218 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمومی)

219 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

219 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر عمومی)

220 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

221 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

222 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 25,000 تومان (نذر عمومی)

223 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

223 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

224 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر عمومی)

227 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر عمومی)

228 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

229 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

229 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر عمومی)

229 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر عمومی)

235 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر عمومی)

240 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 5,000 تومان (نذر عمومی)

262 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمومی)

265 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر عمومی)

280 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای رفغ بلا 10,000 تومان (نذر عمومی)

286 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

299 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

299 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

305 روز قبل: رضا اسدی 20,000 تومان (نذر عمومی)

306 روز قبل: آرتمیس مانیان 25,000 تومان (نذر عمومی)

306 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

306 روز قبل: ناشناس 8,000 تومان (نذر عمومی)

307 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

310 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

313 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

314 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر عمومی)

319 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

319 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

319 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

320 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر عمومی)

321 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

323 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از شهید حسن عشوری 5,000 تومان (نذر عمومی)

326 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

327 روز قبل: زهرا ارشدی پور به نیابت حاج احمد ارشدی پور 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

328 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

328 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

329 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

331 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر عمومی)

331 روز قبل: ناشناس 18,000 تومان (نذر عمومی)

344 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

349 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

355 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر عمومی)

356 روز قبل: نعمت دهقان فارسی 10,000 تومان (نذر عمومی)

356 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

357 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر عمومی)

360 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

361 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر عمومی)

362 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر عمومی)

367 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

379 روز قبل: امین مرادی شریف 5,000 تومان (نذر عمومی)

381 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر عمومی)

382 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

384 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

384 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

389 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

389 روز قبل: ارزو و رضا 10,000 تومان (نذر عمومی)

389 روز قبل: الهام 5,000 تومان (نذر عمومی)

395 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

396 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر عمومی)

398 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)

398 روز قبل: محمد حسین جهانی 200,000 تومان (نذر عمومی)

400 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

402 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

405 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر عمومی)

405 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر عمومی)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 50,000 تومان (نذر عمومی)

410 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر عمومی)

424 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

442 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر عمومی)

447 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

457 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

468 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

477 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

481 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمومی)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه محمدزمانی 5,000 تومان (نذر عمومی)

481 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

482 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

483 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

491 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

494 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعيل تاجیک 7,469 تومان (نذر عمومی)

494 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

496 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

500 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

505 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

509 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

510 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

513 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

515 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 14,000 تومان (نذر عمومی)

515 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر عمومی)

516 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

516 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

520 روز قبل: مردانی 5,000 تومان (نذر عمومی)

521 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر عمومی)

522 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (نذر عمومی)

522 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت زهره السادات مستطاب زاده 300,000 تومان (نذر عمومی)

530 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

531 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

533 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت امواتم 100,000 تومان (نذر عمومی)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 62,000,000 تومان (نذر عمومی)

534 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر عمومی)

538 روز قبل: بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،رباب 100,000 تومان (نذر عمومی)

542 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر عمومی)

551 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد رفتگان 7,000 تومان (نذر عمومی)

552 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 10,000 تومان (نذر عمومی)

552 روز قبل: Tttt 100,000 تومان (نذر عمومی)

554 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

554 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

560 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

564 روز قبل: ناشناس به نیابت خواهر 7,000 تومان (نذر عمومی)

570 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

577 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزان 7,000 تومان (نذر عمومی)

580 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

583 روز قبل: آزاده نوری 100,000 تومان (نذر عمومی)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت سید علی میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر عمومی)

585 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

585 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج درویش اصغر ذبیحی 40,000 تومان (نذر عمومی)

591 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

610 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

619 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

623 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

625 روز قبل: نگین محمودی 7,000 تومان (نذر عمومی)

628 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

631 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم زینب الماسی 110,000 تومان (نذر عمومی)

638 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

639 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

641 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 45,000 تومان (نذر عمومی)

648 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

649 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

649 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

655 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

656 روز قبل: گروه هتل های آسمان به نیابت مرحوم حاج قربانعلی باقری 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

659 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

660 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

660 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

661 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر عمومی)

667 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر عمومی)

673 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

677 روز قبل: صفامهر به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 100,000 تومان (نذر عمومی)

678 روز قبل: خانواده مرحوم محمد کاجی به نیابت مرحوم غلامرضا کاجی 200,000 تومان (نذر عمومی)

681 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

682 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: محمد میرزایی دم ابی به نیابت شادی روح برادرم زنده یاد مرتضی میرزایی 50,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: حاجیه خانم کاجی به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: کوروش نیک آئین و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

686 روز قبل: نوید عسگری و بانو به نیابت مرحومه حاجیه خانم صراف 100,000 تومان (نذر عمومی)

689 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

693 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

695 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

696 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

698 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

698 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

699 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

700 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر عمومی)

701 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

702 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

702 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

704 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

706 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

706 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

707 روز قبل: ناشناس به نیابت اقدس معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

707 روز قبل: ناشناس به نیابت عبدالعلى معصومى 100,000 تومان (نذر عمومی)

709 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

714 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

716 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

716 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

717 روز قبل: مهسابیگی 90,000 تومان (نذر عمومی)

717 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

717 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

719 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

720 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

721 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر عمومی)

722 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

724 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

725 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

734 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

734 روز قبل: محسن رحیمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت نان و غذا 130,000 تومان (نذر عمومی)

737 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

738 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

748 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

753 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

754 روز قبل: مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

754 روز قبل: منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 500,000 تومان (نذر عمومی)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

777 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

778 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر عمومی)

778 روز قبل: حمید عین اللهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

783 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

784 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

788 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

797 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

805 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

817 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

825 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

843 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

859 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

862 روز قبل: جناب آقای مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

867 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

872 روز قبل: ناشناس 387,000 تومان (نذر عمومی)

874 روز قبل: سید علی 100,000 تومان (نذر عمومی)

880 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

915 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

916 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

920 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر عمومی)

921 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

921 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت طرح هر هفته، هفت هزارتومان نذر لبخند 35,000 تومان (نذر عمومی)

921 روز قبل: حاج حسین اشفاق به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 100,000 تومان (نذر عمومی)

921 روز قبل: ویدا ناظمی به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 90,000 تومان (نذر عمومی)

925 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

926 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

930 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

931 روز قبل: فریناز امیدیان 90,000 تومان (نذر عمومی)

931 روز قبل: مریم توکل 7,000 تومان (نذر عمومی)

938 روز قبل: عباس دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

944 روز قبل: صد و ده 200,000 تومان (نذر عمومی)

960 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

964 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده وریشه کن شدن بیماری کرونا 80,000 تومان (نذر عمومی)

970 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

972 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

972 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)

974 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

993 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

995 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

997 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

999 روز قبل: خانواده قوه عود به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)

1002 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

1032 روز قبل: ابوالفضل مسجدی 400,000 تومان (نذر عمومی)

1041 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

1044 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1045 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

1057 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1057 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1057 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1057 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1058 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1058 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1058 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

1058 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1058 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

1058 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1059 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

1059 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1059 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1059 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

1065 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1065 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

1072 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

1073 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر عمومی)

1076 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1082 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1084 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

1089 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1091 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

1091 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

1091 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

1092 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1106 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

1112 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

1114 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

1116 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

1126 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1126 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

1126 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1132 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

1135 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1139 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1142 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

1164 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

1164 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

1171 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1186 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

1189 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

1192 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

1198 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1200 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1254 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

1256 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1263 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1265 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1265 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

1266 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1287 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

1294 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1300 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1300 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1304 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

1307 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1308 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1308 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1308 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1308 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

1309 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

1311 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

1316 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1318 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1360 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

1366 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

1368 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1371 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

1372 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

1372 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1407 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

1413 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

1415 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1420 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1434 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

1435 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

1441 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

1457 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

1462 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

1476 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1480 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1480 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

1482 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

1494 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

1500 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1501 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

1559 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

1560 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

1578 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1588 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

1600 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

1610 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

1610 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

1621 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

1622 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

1632 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1644 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

1647 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

1652 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

1657 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

1657 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

1658 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر عمومی 6,000,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 10,000,000 تومان
244 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
283 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
283 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر عمومی 6,000,000 تومان
352 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر عمومی 3,750,000 تومان
352 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 3,750,000 تومان
369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 4,500,000 تومان
471 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به کانون آموزش و اشتغال معلولین پرتو بابت نذر عمومی 10,000,000 تومان
561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,050,000 تومان
643 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 3,000,000 تومان
667 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
680 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
706 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,795,200 تومان
969 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,600,000 تومان
973 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 300,000 تومان
981 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,400,000 تومان
990 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
1114 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
1147 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
1147 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
1165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,566,256 تومان
1165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
1189 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
1193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
1199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
1228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
1240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
1240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
1242 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
1261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1323 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1323 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1351 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
1403 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1403 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1437 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
1437 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام