نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 16,212,900 تومان (104 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 30,724,249 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

5 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

6 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

12 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

12 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

19 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

29 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

30 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

36 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

37 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

37 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

39 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

53 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

59 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

61 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

63 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

73 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

73 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

73 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

82 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

86 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

111 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

111 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

118 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

118 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

133 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

135 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

139 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

145 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

146 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

201 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

202 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

210 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

212 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

213 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

233 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

240 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

247 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

247 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

251 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

254 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

255 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

258 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

263 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

264 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

306 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

313 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

315 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

319 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

319 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

353 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

362 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

367 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

381 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

382 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

388 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

408 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

422 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

426 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

429 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

441 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

447 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

448 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

506 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

507 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

525 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

535 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

547 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

557 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

557 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

568 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

569 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

579 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

591 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

594 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

599 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

605 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

60 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
94 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
94 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 15,662,562 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
139 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
182 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
182 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
182 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
187 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
187 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
189 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
208 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
208 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
237 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
237 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
270 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
270 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
297 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
342 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام