نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 16,032,400 تومان (38 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,550,000 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

28 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان

35 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

37 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

40 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان

41 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

41 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان

82 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان

84 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

89 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

102 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

104 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

110 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان

126 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان

130 روز قبل: ناشناس 400 تومان

144 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

148 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان

151 روز قبل: ناشناس 500 تومان

163 روز قبل: ناشناس 500 تومان

169 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

170 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان

228 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

229 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان

247 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

257 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

269 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان

279 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان

279 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان

290 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

291 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان

301 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

313 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

316 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان

321 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان

326 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان

326 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

327 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

19 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
64 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام