نذر عمران روستایی

ساخت پل، خانه بهداشت و... در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 3,515,000 تومان (13 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,505,000 تومان

نذر عمران روستایی (ساخت خانه بهداشت، پل، مدرسه و... در مناطق محروم، روستایی و...)

یکی از فعالیت های نیکوکارانه و بشردوستانه کمک به عمران روستایی است. چه بسا کودکان بسیاری به خاطر نبودی پلی ایمن روی رودخانه روستای خود، از تحصیل محروم می شوند و یا مادرانی که فرزند بیمار خود را به خاطر نبودن جاده ای مناسب برای رسیدن به درمانگاه، از دست می دهند و یا خانه ای که به خاطر استاندارد و مستحکم نبودن بر سر ساکنان خود فرو می ریزد.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی به نیت عمران روستایی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد صلاحیت دار قرار می گیرد تا با ساخت و بهبود روستاهای کشور به توسعه یافتگی در حد توان خود کمک نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

68 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

109 روز قبل: ناشناس 85,000 تومان (نذر عمران روستایی)

181 روز قبل: دکتر پرویز عظیمی 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

319 روز قبل: حسین مشایخی به نیابت گشایش در کار 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

382 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش به نیابت کشاورزان اصفهان 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

594 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

648 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

657 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

698 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

726 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

743 روز قبل: شرکت پردیس صنعت به نیابت کربلایی حاج مسیب کاظمی 300,000 تومان (نذر عمران روستایی)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمران روستایی

128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر عمران روستایی 1,500,000 تومان
379 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمران روستایی 1,000,000 تومان
743 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر عمران روستایی 1,005,000 تومان

گزارش اتمام