نذر عمران روستایی

ساخت پل، خانه بهداشت و... در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 115,014,000 تومان (36 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 14,505,000 تومان

نذر عمران روستایی (ساخت خانه بهداشت، پل، مدرسه و... در مناطق محروم، روستایی و...)

یکی از فعالیت های نیکوکارانه و بشردوستانه کمک به عمران روستایی است. چه بسا کودکان بسیاری به خاطر نبودی پلی ایمن روی رودخانه روستای خود، از تحصیل محروم می شوند و یا مادرانی که فرزند بیمار خود را به خاطر نبودن جاده ای مناسب برای رسیدن به درمانگاه، از دست می دهند و یا خانه ای که به خاطر استاندارد و مستحکم نبودن بر سر ساکنان خود فرو می ریزد.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی به نیت عمران روستایی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد صلاحیت دار قرار می گیرد تا با ساخت و بهبود روستاهای کشور به توسعه یافتگی در حد توان خود کمک نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

33 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی شهدا 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمران روستایی)

135 روز قبل: ناشناس 11,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

151 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمران روستایی)

158 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمران روستایی)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمران روستایی)

162 روز قبل: فرزندان به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

162 روز قبل: فرزندان به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

199 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر عمران روستایی)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

208 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

211 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرام نوری و صدیقه نوری و ازاده روحانی 200,000 تومان (نذر عمران روستایی)

261 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

296 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

328 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

367 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

373 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

564 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

604 روز قبل: ناشناس 85,000 تومان (نذر عمران روستایی)

676 روز قبل: دکتر پرویز عظیمی 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

815 روز قبل: حسین مشایخی به نیابت گشایش در کار 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

878 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش به نیابت کشاورزان اصفهان 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1089 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1144 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1153 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1194 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1222 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1239 روز قبل: شرکت پردیس صنعت به نیابت کربلایی حاج مسیب کاظمی 300,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1270 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمران روستایی

136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر عمران روستایی 11,000,000 تومان
624 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر عمران روستایی 1,500,000 تومان
875 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمران روستایی 1,000,000 تومان
1239 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر عمران روستایی 1,005,000 تومان

گزارش اتمام