نذر عمران روستایی

ساخت پل، خانه بهداشت و... در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 3,420,000 تومان (11 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,505,000 تومان

نذر عمران روستایی (ساخت خانه بهداشت، پل، مدرسه و... در مناطق محروم، روستایی و...)

یکی از فعالیت های نیکوکارانه و بشردوستانه کمک به عمران روستایی است. چه بسا کودکان بسیاری به خاطر نبودی پلی ایمن روی رودخانه روستای خود، از تحصیل محروم می شوند و یا مادرانی که فرزند بیمار خود را به خاطر نبودن جاده ای مناسب برای رسیدن به درمانگاه، از دست می دهند و یا خانه ای که به خاطر استاندارد و مستحکم نبودن بر سر ساکنان خود فرو می ریزد.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی به نیت عمران روستایی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد صلاحیت دار قرار می گیرد تا با ساخت و بهبود روستاهای کشور به توسعه یافتگی در حد توان خود کمک نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

62 روز قبل: دکتر پرویز عظیمی 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

201 روز قبل: حسین مشایخی به نیابت گشایش در کار 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

264 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش به نیابت کشاورزان اصفهان 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

475 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

530 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

539 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

580 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

607 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

625 روز قبل: شرکت پردیس صنعت به نیابت کربلایی حاج مسیب کاظمی 300,000 تومان (نذر عمران روستایی)

656 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

980 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمران روستایی

9 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر عمران روستایی 1,500,000 تومان
261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمران روستایی 1,000,000 تومان
625 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر عمران روستایی 1,005,000 تومان

گزارش اتمام