نذر عمران روستایی

ساخت پل، خانه بهداشت و... در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 3,979,000 تومان (30 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,505,000 تومان

نذر عمران روستایی (ساخت خانه بهداشت، پل، مدرسه و... در مناطق محروم، روستایی و...)

یکی از فعالیت های نیکوکارانه و بشردوستانه کمک به عمران روستایی است. چه بسا کودکان بسیاری به خاطر نبودی پلی ایمن روی رودخانه روستای خود، از تحصیل محروم می شوند و یا مادرانی که فرزند بیمار خود را به خاطر نبودن جاده ای مناسب برای رسیدن به درمانگاه، از دست می دهند و یا خانه ای که به خاطر استاندارد و مستحکم نبودن بر سر ساکنان خود فرو می ریزد.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی به نیت عمران روستایی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد صلاحیت دار قرار می گیرد تا با ساخت و بهبود روستاهای کشور به توسعه یافتگی در حد توان خود کمک نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمران روستایی)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمران روستایی)

30 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمران روستایی)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمران روستایی)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

71 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر عمران روستایی)

72 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

79 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

82 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر عمران روستایی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرام نوری و صدیقه نوری و ازاده روحانی 200,000 تومان (نذر عمران روستایی)

132 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

167 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

239 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

244 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

435 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

476 روز قبل: ناشناس 85,000 تومان (نذر عمران روستایی)

548 روز قبل: دکتر پرویز عظیمی 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

687 روز قبل: حسین مشایخی به نیابت گشایش در کار 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)

749 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش به نیابت کشاورزان اصفهان 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

961 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1016 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1025 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1066 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1093 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1111 روز قبل: شرکت پردیس صنعت به نیابت کربلایی حاج مسیب کاظمی 300,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمران روستایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمران روستایی

495 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر عمران روستایی 1,500,000 تومان
746 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمران روستایی 1,000,000 تومان
1111 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر عمران روستایی 1,005,000 تومان

گزارش اتمام