نذر خانه و مسکن

تهیه و ساخت برای افراد بی خانمان و مستحق

جمع کل مشارکت: 3,961,750 تومان (17 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,954,750 تومان

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان است. آرامشی که انسان با داشتن مسکن تجربه می کند با کمتر تجربه ای قابل مقایسه است. داشتن خانه و مسکن زمانی بسیار مهم و مورد نیاز به حساب می آید که خانواده ای درگیر مشکلات کلیدی دیگری مثل مسائل درمانی باشد. در چنین شرایطی داشتن خانه نه دیگر یک شرایط مطلوب بلکه یک نیاز مبرم به حساب می آید. از این رو در سایت نذرستان، سعی و تلاش بر این بوده است که کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با مسکن در اختیار خیریه های معتبر و فعال قرار داده شود تا برای نیازمندان درمانده و محتاج واقعی سرپناهی تدارک ببینند تا دغدغه ای کلیدی را در کنار انبوه دغدغه های چنین افرادی تا حدودی رفع و حل نمایند.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- ساخت خانه و مسکن برای نیازمندان به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیز و استاندارسازی خانه های فرسوده فقرا و نیازمندان واجد شرایط

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

43 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

162 روز قبل: ناشناس 2,202,750 تومان (نذر خانه و مسکن)

188 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع قضا ، بلا و فاتحه ای برای‌ تمامی‌ رفتگان 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

234 روز قبل: زهرا خلیلی 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

247 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

348 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

368 روز قبل: کتایون بابایی 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

520 روز قبل: صالح دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

662 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

695 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

752 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

779 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

802 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

817 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1083 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1151 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر خانه و مسکن

202 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر خانه و مسکن 3,000,000 تومان
1055 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان

گزارش اتمام