نذر خانه و مسکن

تهیه و ساخت برای افراد بی خانمان و مستحق

جمع کل مشارکت: 1,752,000 تومان (15 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,954,750 تومان

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان است. آرامشی که انسان با داشتن مسکن تجربه می کند با کمتر تجربه ای قابل مقایسه است. داشتن خانه و مسکن زمانی بسیار مهم و مورد نیاز به حساب می آید که خانواده ای درگیر مشکلات کلیدی دیگری مثل مسائل درمانی باشد. در چنین شرایطی داشتن خانه نه دیگر یک شرایط مطلوب بلکه یک نیاز مبرم به حساب می آید. از این رو در سایت نذرستان، سعی و تلاش بر این بوده است که کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با مسکن در اختیار خیریه های معتبر و فعال قرار داده شود تا برای نیازمندان درمانده و محتاج واقعی سرپناهی تدارک ببینند تا دغدغه ای کلیدی را در کنار انبوه دغدغه های چنین افرادی تا حدودی رفع و حل نمایند.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- ساخت خانه و مسکن برای نیازمندان به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیز و استاندارسازی خانه های فرسوده فقرا و نیازمندان واجد شرایط

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

61 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع قضا ، بلا و فاتحه ای برای‌ تمامی‌ رفتگان 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

106 روز قبل: زهرا خلیلی 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

120 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

221 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

241 روز قبل: کتایون بابایی 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

393 روز قبل: صالح دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

535 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

568 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

625 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

652 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

675 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

690 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

955 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1024 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر خانه و مسکن

74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر خانه و مسکن 3,000,000 تومان
927 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان

گزارش اتمام