نذر مدرسه و تحصیل

مدرسه سازی و کمک به دانش آموزان نیازمند 

جمع کل مشارکت: 21,201,785 تومان (73 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 21,078,200 تومان

نذر تحصیل برای دانش آموزان مستعد و نیازمند

مدرسه و تحصیل یکی از بنیادی ترین عوامل توسعه شخصیت ها و به دنبال آن داشتن جامعه ای آگاه و دانا و توسعه یافته است. ارتباط مستقیمی بین تحصیل کودکان و دنیای آینده آنها وجود دارد.اخلاق و رفتار، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری، سبک زندگی، شغل و درآمد و رفاه و دهها موضوع دیگر متناسب با تحصیلات فرد تاثیر می پذیرد. بسیاری از فساد و معضلات اجتماعی جامعه ما در نتیجه شخصیت هایی است که در کودکی فرصت تحصیل پیدا نکرده اند و در مقابل افراد تحصیل کرده مطرح که باعث بیشرفت جامعه خود و حتی در سطح بین المللی نیز تاثیرگذار بوده اند. لذا کمک و حمایت از کودکی خوش استعداد اما فقیر و نیازمند، نه تنها در حال و آینده دنیای او را تغییر خواهد داد بلکه دنیای انسان های دیگری را نیز به سبب تاثیرات حاصل از آن، تغییر خواهد یافت. فرقی نمی کند آن کودک خوش استعداد پزشکی مطرح شود یا استاد دانشگاه، کارآفرینی موفق یا نویسنده ای الهام بخش... همه و همه نتیجه بذری است که انسان با کمک های خود به ثمر نشانده است. در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی مرتبط با مدرسه و تحصیل توسط خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در جهت شناسائی و حمایت از کودکان خوش استعداد استفاده خواهد شد.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- تهیه و توزیع لوازم تحریر بین کودکان خوش و استعداد و نیازمند

- ساخت مدرسه و کلاس های استاندارد در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیزات و بهینه سازی مدارس فرسوده روستایی و مناطق دورافتاده

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

14 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

25 روز قبل: م 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

33 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

44 روز قبل: الین چلهء 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

45 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

46 روز قبل: ناشناس 290,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

53 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

58 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

66 روز قبل: ناشناس 6,785 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

67 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

75 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

82 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

95 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

101 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

102 روز قبل: ناشناس 823,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

107 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

127 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

131 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

138 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

142 روز قبل: الهام سادات مستطاب زاده 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

145 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

146 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

153 روز قبل: آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

198 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

234 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

242 روز قبل: بابا حمید به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

248 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

273 روز قبل: بچه های سوم مصباح 12,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اصغر قلعه ای 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رستمی راد 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

360 روز قبل: سید علی به نیابت پدر و مادرم 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

392 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

397 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

416 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

443 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

456 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

483 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

522 روز قبل: حاج مجید بحق به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

522 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

522 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

558 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

615 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

779 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

787 روز قبل: ماهان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر مرحومم 11,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

833 روز قبل: ناشناس به نیابت تحصیل 70,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

852 روز قبل: دانشکده فنی محسن مهاجر به نیابت موبایل آموزشی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

861 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

876 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا ابراهیم زاده 150,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

909 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

950 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

952 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

958 روز قبل: غلامرضا خرمی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1041 روز قبل: زهرادمندان به نیابت محمدعلي صادقي 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1151 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر مدرسه و تحصیل

82 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
104 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 5,394,200 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,200,000 تومان
188 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
407 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 320,000 تومان
474 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 700,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 2,825,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,000,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
512 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 675,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
537 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
607 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
756 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,174,300 تومان
889 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 4,489,700 تومان
963 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان

گزارش اتمام