نذر مدرسه و تحصیل

مدرسه سازی و کمک به دانش آموزان نیازمند 

جمع کل مشارکت: 21,500,785 تومان (91 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 22,578,200 تومان

نذر تحصیل برای دانش آموزان مستعد و نیازمند

مدرسه و تحصیل یکی از بنیادی ترین عوامل توسعه شخصیت ها و به دنبال آن داشتن جامعه ای آگاه و دانا و توسعه یافته است. ارتباط مستقیمی بین تحصیل کودکان و دنیای آینده آنها وجود دارد.اخلاق و رفتار، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری، سبک زندگی، شغل و درآمد و رفاه و دهها موضوع دیگر متناسب با تحصیلات فرد تاثیر می پذیرد. بسیاری از فساد و معضلات اجتماعی جامعه ما در نتیجه شخصیت هایی است که در کودکی فرصت تحصیل پیدا نکرده اند و در مقابل افراد تحصیل کرده مطرح که باعث بیشرفت جامعه خود و حتی در سطح بین المللی نیز تاثیرگذار بوده اند. لذا کمک و حمایت از کودکی خوش استعداد اما فقیر و نیازمند، نه تنها در حال و آینده دنیای او را تغییر خواهد داد بلکه دنیای انسان های دیگری را نیز به سبب تاثیرات حاصل از آن، تغییر خواهد یافت. فرقی نمی کند آن کودک خوش استعداد پزشکی مطرح شود یا استاد دانشگاه، کارآفرینی موفق یا نویسنده ای الهام بخش... همه و همه نتیجه بذری است که انسان با کمک های خود به ثمر نشانده است. در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی مرتبط با مدرسه و تحصیل توسط خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در جهت شناسائی و حمایت از کودکان خوش استعداد استفاده خواهد شد.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- تهیه و توزیع لوازم تحریر بین کودکان خوش و استعداد و نیازمند

- ساخت مدرسه و کلاس های استاندارد در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیزات و بهینه سازی مدارس فرسوده روستایی و مناطق دورافتاده

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: چهل و هفت 40,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

5 روز قبل: پریسا نکویی 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

7 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

10 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

12 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

14 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

30 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

35 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

42 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

44 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

60 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

68 روز قبل: چهل و هفت 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

70 روز قبل: چهل و هفت 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

79 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

101 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

107 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

139 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

150 روز قبل: م 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

158 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

169 روز قبل: الین چلهء 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

170 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

171 روز قبل: ناشناس 290,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

178 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

184 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

191 روز قبل: ناشناس 6,785 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

193 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

200 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

207 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

220 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

226 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

227 روز قبل: ناشناس 823,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

232 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

252 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

256 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

263 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

267 روز قبل: الهام سادات مستطاب زاده 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

270 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

271 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

279 روز قبل: آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

323 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

359 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

367 روز قبل: بابا حمید به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

383 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

399 روز قبل: بچه های سوم مصباح 12,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

427 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اصغر قلعه ای 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

433 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رستمی راد 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

478 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

485 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

485 روز قبل: سید علی به نیابت پدر و مادرم 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

492 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

512 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

518 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

522 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

542 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

556 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

568 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

581 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

608 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

647 روز قبل: حاج مجید بحق به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

647 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

647 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

683 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

740 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

904 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

912 روز قبل: ماهان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

915 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر مرحومم 11,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت تحصیل 70,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

977 روز قبل: دانشکده فنی محسن مهاجر به نیابت موبایل آموزشی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

986 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا ابراهیم زاده 150,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1034 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1075 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1077 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1082 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1083 روز قبل: غلامرضا خرمی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1167 روز قبل: زهرادمندان به نیابت محمدعلي صادقي 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر مدرسه و تحصیل

90 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,500,000 تومان
207 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
229 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 5,394,200 تومان
271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,200,000 تومان
313 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
418 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
532 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 320,000 تومان
599 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 700,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 2,825,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,000,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
637 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 675,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
663 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,174,300 تومان
1014 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 4,489,700 تومان
1088 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان

گزارش اتمام