نذر مدرسه و تحصیل

مدرسه سازی و کمک به دانش آموزان نیازمند 

جمع کل مشارکت: 122,545,285 تومان (150 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 115,446,200 تومان

نذر تحصیل برای دانش آموزان مستعد و نیازمند

مدرسه و تحصیل یکی از بنیادی ترین عوامل توسعه شخصیت ها و به دنبال آن داشتن جامعه ای آگاه و دانا و توسعه یافته است. ارتباط مستقیمی بین تحصیل کودکان و دنیای آینده آنها وجود دارد.اخلاق و رفتار، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری، سبک زندگی، شغل و درآمد و رفاه و دهها موضوع دیگر متناسب با تحصیلات فرد تاثیر می پذیرد. بسیاری از فساد و معضلات اجتماعی جامعه ما در نتیجه شخصیت هایی است که در کودکی فرصت تحصیل پیدا نکرده اند و در مقابل افراد تحصیل کرده مطرح که باعث بیشرفت جامعه خود و حتی در سطح بین المللی نیز تاثیرگذار بوده اند. لذا کمک و حمایت از کودکی خوش استعداد اما فقیر و نیازمند، نه تنها در حال و آینده دنیای او را تغییر خواهد داد بلکه دنیای انسان های دیگری را نیز به سبب تاثیرات حاصل از آن، تغییر خواهد یافت. فرقی نمی کند آن کودک خوش استعداد پزشکی مطرح شود یا استاد دانشگاه، کارآفرینی موفق یا نویسنده ای الهام بخش... همه و همه نتیجه بذری است که انسان با کمک های خود به ثمر نشانده است. در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی مرتبط با مدرسه و تحصیل توسط خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در جهت شناسائی و حمایت از کودکان خوش استعداد استفاده خواهد شد.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- تهیه و توزیع لوازم تحریر بین کودکان خوش و استعداد و نیازمند

- ساخت مدرسه و کلاس های استاندارد در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیزات و بهینه سازی مدارس فرسوده روستایی و مناطق دورافتاده

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

8 روز قبل: ناشناس 55,500 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

18 روز قبل: محمدامیر به نیابت امام صادق(ع) 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

21 روز قبل: ناشناس 55,500 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

43 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

52 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

63 روز قبل: ناشناس 55,500 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

70 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

77 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

96 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت امام جواد ع 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

105 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

108 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

111 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

118 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

133 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

153 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

154 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

157 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

166 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

183 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

187 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

187 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

187 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

193 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

193 روز قبل: علی یزدانی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

195 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

201 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

201 روز قبل: ناشناس 4,800 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

202 روز قبل: پارمیس عباسیان نوه مرحوم به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

202 روز قبل: سيد يونس موسوي منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

202 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

203 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

204 روز قبل: شهناز موسوی منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

204 روز قبل: حسین محمدی 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت ک بماند 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

205 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

207 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

208 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

209 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 215,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

209 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

209 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

209 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

210 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

211 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

212 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

213 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

213 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

214 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

214 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

218 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

218 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر صالح زمانی برای ازادی 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

219 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

220 روز قبل: محمدعلی کوچکیان 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

221 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

222 روز قبل: آروین فراهوشمند اسپادانا 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

223 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

223 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

223 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

223 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

225 روز قبل: ناشناس به نیابت لیلا حسینی ، فاطمه اقدمی 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

225 روز قبل: ناشناس به نیابت سلیمان دسترنج 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

225 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

225 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

226 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

226 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

227 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

227 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

229 روز قبل: محمدعلی کوچکیان 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

230 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

231 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

234 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

234 روز قبل: ناشناس 116,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

234 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

235 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

236 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

236 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

237 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

237 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

238 روز قبل: محسن یوسفی 16,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

238 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

239 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 42,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

241 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

241 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

242 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

242 روز قبل: سادات به نیابت شهدا 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن عسکری(ع) 478,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

243 روز قبل: شکرچی زاده به نیابت ردمظالم 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

243 روز قبل: شکرچی زاده 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

244 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین )ع( 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

244 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

244 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

244 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

245 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

246 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

247 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

247 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

247 روز قبل: سید مصطفی دشتی به نیابت سید مجتبی دشتی و خدیجه حاجی قاسم 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

247 روز قبل: خانم اعظم آقاجانیان 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

247 روز قبل: ناشناس 331,500 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

248 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت دوتا دندان آسیاب دل آرا 600,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

248 روز قبل: ناشناس به نیابت ازمرحومه فاطمه سادات موسوی 14,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

248 روز قبل: پارسا 25,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: سرکارخانم قیصری فر 15,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 3,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعیل تاجیک 5,500 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

249 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: امیر محمد صمصامی به نیابت امام زمان علیه السلام 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: ناشناس 248,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

249 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

250 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: رویا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت شهرزاد جلالی نیا 3,200 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: آقای حسن صادقی 9,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت اسفندیار - فرشاد کلباسی 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

251 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: چهل و هفت 60,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی صدرزاده 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: مهندس رضا رجالی 600,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

252 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

252 روز قبل: از طرف خانواده مرحوم حاج آقا محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

252 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اکبر شیرودی 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

254 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 68,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

254 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

254 روز قبل: غلامحسینی بمرود 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

255 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

255 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

255 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

257 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

257 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت هدی پیمان 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت سید الشهدا 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: هستی 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: چهل و هفت 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

259 روز قبل: جلیل زارع به نیابت به نیت اقا امام مهدی 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: جلیل زارع به نیابت شعبان زارع 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت به زنده یاد حاج حسین دهنوی 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر و مادرم 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مهدی علیه السلام 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: سینا قربانی به نیابت در راه خدا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد محمدرجب پیرهن سیاه 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: آقای امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 6,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

260 روز قبل: مهدی یار نوراللهی به نیابت به نیابت ظهور و سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

261 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

261 روز قبل: شادی اقدمی به نیابت بی سرپرست 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

261 روز قبل: بیتا کیانی 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

261 روز قبل: کمالی 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

261 روز قبل: امیر عباس به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید امیری مقدم 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

262 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

262 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

262 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

262 روز قبل: مریم اوجاقلو 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

263 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

263 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

263 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

263 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

263 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

264 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

264 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت دکتر امیراسماعیل آذر 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: بتول بیگی 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: علی اکبرودایی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 900,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

266 روز قبل: مهدی قنادی اف به نیابت لوازم التحریر 3,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

266 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

266 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

266 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

266 روز قبل: سید علیرضا علوی به نیابت سیمین تاج خیامیم 2,200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

266 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

267 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

268 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

268 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

268 روز قبل: آقای احمدیان 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

268 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

269 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

270 روز قبل: چهل و هفت 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

270 روز قبل: الهام 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

270 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

271 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

307 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

308 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات ان شاالله 30,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

327 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

334 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

342 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

343 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

345 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

348 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

352 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

355 روز قبل: چهل و هفت 40,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

359 روز قبل: پریسا نکویی 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

361 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

364 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

366 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

368 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

377 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

384 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

389 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

396 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

398 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

414 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

422 روز قبل: چهل و هفت 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

424 روز قبل: چهل و هفت 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

433 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

455 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

461 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

493 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

504 روز قبل: م 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

512 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

523 روز قبل: الین چلهء 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

523 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

525 روز قبل: ناشناس 290,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

532 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

537 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

544 روز قبل: ناشناس 6,785 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

546 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

554 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

561 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

573 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

580 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

581 روز قبل: ناشناس 823,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

586 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

606 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

610 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

617 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

621 روز قبل: الهام سادات مستطاب زاده 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

624 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

625 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

632 روز قبل: آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

676 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

713 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

721 روز قبل: بابا حمید به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

727 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

734 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

737 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

748 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

752 روز قبل: بچه های سوم مصباح 12,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

762 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اصغر قلعه ای 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

786 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رستمی راد 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

818 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

825 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

839 روز قبل: سید علی به نیابت پدر و مادرم 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

866 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

867 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

871 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

874 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

876 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

888 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

902 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

909 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

921 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

935 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

962 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1001 روز قبل: حاج مجید بحق به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1001 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1001 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1037 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1094 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1258 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1266 روز قبل: ماهان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1269 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر مرحومم 11,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1312 روز قبل: ناشناس به نیابت تحصیل 70,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1331 روز قبل: دانشکده فنی محسن مهاجر به نیابت موبایل آموزشی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1340 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1354 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا ابراهیم زاده 150,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1388 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1429 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1430 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1435 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1437 روز قبل: غلامرضا خرمی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1520 روز قبل: زهرادمندان به نیابت محمدعلي صادقي 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1630 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر مدرسه و تحصیل

172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
197 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 7,968,000 تومان
239 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
244 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
244 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
248 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 15,000,000 تومان
248 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
253 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 9,000,000 تومان
254 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 15,000,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
267 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 900,000 تومان
289 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت پویش مهرماه 1402 5,000,000 تومان
444 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,500,000 تومان
561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
582 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 5,394,200 تومان
625 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,200,000 تومان
667 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
772 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
799 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
799 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
886 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 320,000 تومان
953 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 700,000 تومان
965 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 2,825,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,000,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
991 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 675,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
1086 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,174,300 تومان
1368 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 4,489,700 تومان
1442 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان

گزارش اتمام