نذر مدرسه و تحصیل

مدرسه سازی و کمک به دانش آموزان نیازمند 

جمع کل مشارکت: 171,450,785 تومان (130 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 98,446,200 تومان

نذر تحصیل برای دانش آموزان مستعد و نیازمند

مدرسه و تحصیل یکی از بنیادی ترین عوامل توسعه شخصیت ها و به دنبال آن داشتن جامعه ای آگاه و دانا و توسعه یافته است. ارتباط مستقیمی بین تحصیل کودکان و دنیای آینده آنها وجود دارد.اخلاق و رفتار، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری، سبک زندگی، شغل و درآمد و رفاه و دهها موضوع دیگر متناسب با تحصیلات فرد تاثیر می پذیرد. بسیاری از فساد و معضلات اجتماعی جامعه ما در نتیجه شخصیت هایی است که در کودکی فرصت تحصیل پیدا نکرده اند و در مقابل افراد تحصیل کرده مطرح که باعث بیشرفت جامعه خود و حتی در سطح بین المللی نیز تاثیرگذار بوده اند. لذا کمک و حمایت از کودکی خوش استعداد اما فقیر و نیازمند، نه تنها در حال و آینده دنیای او را تغییر خواهد داد بلکه دنیای انسان های دیگری را نیز به سبب تاثیرات حاصل از آن، تغییر خواهد یافت. فرقی نمی کند آن کودک خوش استعداد پزشکی مطرح شود یا استاد دانشگاه، کارآفرینی موفق یا نویسنده ای الهام بخش... همه و همه نتیجه بذری است که انسان با کمک های خود به ثمر نشانده است. در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی مرتبط با مدرسه و تحصیل توسط خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در جهت شناسائی و حمایت از کودکان خوش استعداد استفاده خواهد شد.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- تهیه و توزیع لوازم تحریر بین کودکان خوش و استعداد و نیازمند

- ساخت مدرسه و کلاس های استاندارد در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیزات و بهینه سازی مدارس فرسوده روستایی و مناطق دورافتاده

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

18 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

22 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

28 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

28 روز قبل: علی یزدانی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

33 روز قبل: فرزندان به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

37 روز قبل: ناشناس 4,800 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

37 روز قبل: پارمیس عباسیان نوه مرحوم به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

37 روز قبل: سيد يونس موسوي منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

37 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

39 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

39 روز قبل: شهناز موسوی منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

39 روز قبل: حسین محمدی 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

39 روز قبل: ناشناس به نیابت ک بماند 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

41 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

43 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

44 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 215,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

44 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

44 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

44 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

46 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

46 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

47 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

48 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

48 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

49 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

49 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

53 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

53 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

53 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر صالح زمانی برای ازادی 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

54 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

55 روز قبل: محمدعلی کوچکیان 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

56 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

57 روز قبل: آروین فراهوشمند اسپادانا 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

58 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

58 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

58 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

58 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت لیلا حسینی ، فاطمه اقدمی 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت سلیمان دسترنج 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

60 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

61 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

61 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

62 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

62 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

64 روز قبل: محمدعلی کوچکیان 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

65 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

67 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

70 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

70 روز قبل: ناشناس 116,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

70 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

71 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

71 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

72 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

72 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

73 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

73 روز قبل: محسن یوسفی 16,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

73 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

74 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 42,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

77 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

77 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

77 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

77 روز قبل: سادات به نیابت شهدا 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن عسکری(ع) 478,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

78 روز قبل: شکرچی زاده به نیابت ردمظالم 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

78 روز قبل: شکرچی زاده 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

79 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین )ع( 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

79 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

79 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

80 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

80 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

82 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

82 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

82 روز قبل: سید مصطفی دشتی به نیابت سید مجتبی دشتی و خدیجه حاجی قاسم 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

83 روز قبل: خانم اعظم آقاجانیان 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

83 روز قبل: ناشناس 331,500 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

83 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت دوتا دندان آسیاب دل آرا 600,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

83 روز قبل: ناشناس به نیابت ازمرحومه فاطمه سادات موسوی 14,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

83 روز قبل: پارسا 25,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: سرکارخانم قیصری فر 15,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 3,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعیل تاجیک 5,500 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

84 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: امیر محمد صمصامی به نیابت امام زمان علیه السلام 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 248,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

85 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: رویا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت شهرزاد جلالی نیا 3,200 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: آقای حسن صادقی 9,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت اسفندیار - فرشاد کلباسی 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

86 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

86 روز قبل: چهل و هفت 60,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی صدرزاده 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

87 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

87 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

87 روز قبل: مهندس رضا رجالی 600,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: از طرف خانواده مرحوم حاج آقا محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اکبر شیرودی 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

88 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

89 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

89 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 68,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

89 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

89 روز قبل: غلامحسینی بمرود 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

90 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

91 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

91 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

92 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت هدی پیمان 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت سید الشهدا 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: هستی 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: چهل و هفت 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

94 روز قبل: جلیل زارع به نیابت به نیت اقا امام مهدی 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: جلیل زارع به نیابت شعبان زارع 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت به زنده یاد حاج حسین دهنوی 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر و مادرم 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مهدی علیه السلام 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: سینا قربانی به نیابت در راه خدا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد محمدرجب پیرهن سیاه 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: آقای امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 6,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

96 روز قبل: مهدی یار نوراللهی به نیابت به نیابت ظهور و سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

96 روز قبل: شادی اقدمی به نیابت بی سرپرست 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

96 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

96 روز قبل: بیتا کیانی 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

96 روز قبل: کمالی 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

97 روز قبل: امیر عباس به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید امیری مقدم 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

97 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

97 روز قبل: مریم اوجاقلو 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

98 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

98 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

98 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

99 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

99 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

99 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت دکتر امیراسماعیل آذر 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

100 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

100 روز قبل: بتول بیگی 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: علی اکبرودایی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 900,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: مهدی قنادی اف به نیابت لوازم التحریر 3,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

101 روز قبل: سید علیرضا علوی به نیابت سیمین تاج خیامیم 2,200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

102 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

102 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

103 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

103 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

103 روز قبل: آقای احمدیان 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

103 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

104 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

105 روز قبل: چهل و هفت 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

105 روز قبل: الهام 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

142 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

143 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات ان شاالله 30,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

162 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

169 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

177 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

178 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

184 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

187 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

190 روز قبل: چهل و هفت 40,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

194 روز قبل: پریسا نکویی 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

196 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

199 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

201 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

203 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

208 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

212 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

219 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

224 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

231 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

233 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

249 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

257 روز قبل: چهل و هفت 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

259 روز قبل: چهل و هفت 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

268 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

290 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

296 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

328 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

339 روز قبل: م 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

347 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

358 روز قبل: الین چلهء 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

359 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

360 روز قبل: ناشناس 290,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

367 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

373 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

380 روز قبل: ناشناس 6,785 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

382 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

389 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

396 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

409 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

415 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

416 روز قبل: ناشناس 823,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

421 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

441 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

445 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

452 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

456 روز قبل: الهام سادات مستطاب زاده 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

459 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

460 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

468 روز قبل: آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

512 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

548 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

556 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

556 روز قبل: بابا حمید به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

562 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

569 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 14,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

572 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

583 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

588 روز قبل: بچه های سوم مصباح 12,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

597 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

616 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اصغر قلعه ای 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رستمی راد 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

653 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

660 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

667 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

674 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

674 روز قبل: سید علی به نیابت پدر و مادرم 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

681 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

688 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

701 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

702 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

707 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

710 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

711 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

723 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

731 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

737 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

745 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

757 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

770 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

797 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

836 روز قبل: حاج مجید بحق به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

836 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

836 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

872 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

929 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1093 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1101 روز قبل: ماهان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1104 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر مرحومم 11,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1148 روز قبل: ناشناس به نیابت تحصیل 70,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1166 روز قبل: دانشکده فنی محسن مهاجر به نیابت موبایل آموزشی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1175 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1190 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا ابراهیم زاده 150,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1223 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1264 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1266 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1271 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1272 روز قبل: غلامرضا خرمی 200,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1356 روز قبل: زهرادمندان به نیابت محمدعلي صادقي 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر مدرسه و تحصیل

32 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 7,968,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
79 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
79 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 15,000,000 تومان
88 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 9,000,000 تومان
89 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 15,000,000 تومان
91 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 6,000,000 تومان
103 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 900,000 تومان
279 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,500,000 تومان
396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
418 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 5,394,200 تومان
460 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,200,000 تومان
502 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
607 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 200,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 320,000 تومان
788 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 700,000 تومان
800 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 2,825,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,000,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
826 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 675,000 تومان
831 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 400,000 تومان
852 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان
921 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 500,000 تومان
1071 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 1,174,300 تومان
1203 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 4,489,700 تومان
1277 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 300,000 تومان

گزارش اتمام