نذر اشتغال و کارآفرینی

کارآفرینی و حمایت از زنان سرپرست خانوار

جمع کل مشارکت: 11,530,743 تومان (59 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,439,750 تومان

نذر اشتغال

چالش بیکاری  یکی از مهمترین مسائل هر کشوری به شمار می آید زیرا که بسیاری از معضلات و مفاسد اجتماعی ارتباط مستقیمی با موضوع بیکاری دارد. طلاق، دزدی، اعتیاد، فقر، فساد، خودکشی و...بعضی از نتایج  مستقیم و غیر مستقیم ناشی از معضل بیکاری است.

کار قسمت اعظم زندگی انسان را در بر می گیرد. کار از مفاهیم مهم علم جامعه شناسی است. کار سرمایه و ذخیره ملی است و می تواند به رشد تمدن و مدنیت یک کشور کمک شایانی کند. اگر افراد جامعه ای به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسبی به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی ها و علائق آنها باشد، زمینه برای ابتکار و نو آوری و رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهیا می شود. (خبرگزاری پلیس )

کمک ها و نذرهای مردمی پرداختی به نذرستان در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد معتبر و فعال در زمینه اشتغال و کارآفرینی قرار می گیرد تا با ایجاد زمینه های اشتغال افراد بیکار و زنان سرپرست خانوار، فرصت درآمد و بیشگیری از فقر و فساد فراهم شود.

بعضی از اقدامات مربوطه عبارتند از:

- تهیه و توزیع تجهیزات اشتغال مثل چرخ خیاطی بین زنان سرپرست خانوار

- ایجاد کارگاه های محلی و منطقه ای برای ایجاد خطوط تولید و اشتغال افراد بومی

- آموزش هنرهای دستی شامل خیاطی، تولید صنایع دستی و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

40 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

49 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

58 روز قبل: میلاد به نیابت ریشه کن شدن بیکاری 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم(ص) 30,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

73 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

86 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

95 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

96 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد احسان علی نیان 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

96 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

102 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

104 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 55,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

115 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت بانو هدی پیمان 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

165 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت طوری ک قرار بود بگذره 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

173 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

187 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

191 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

198 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

204 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

215 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت (ع) 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

238 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

238 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

240 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

279 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

292 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

331 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

334 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

350 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 112,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

551 روز قبل: ناشناس 810,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

595 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

623 روز قبل: دکتر براتی 4,000,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

660 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

676 روز قبل: جناب آقای مارانی 1,500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

687 روز قبل: ناشناس به نیابت چرخ خیاطی برای اشتغال 110,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

688 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت چرخ خیاطی برای اشتغال 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

691 روز قبل: مهندس ودایی به نیابت چرخ خیاطی برای کارآفرینی 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

691 روز قبل: مهندس اخوان به نیابت چرخ خیاطی برای کارآفرینی 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

850 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

850 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

924 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

964 روز قبل: ورزشکاران 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1327 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 600,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1355 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از کار جوانان 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر اشتغال و کارآفرینی

576 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,000,000 تومان
624 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,600,000 تومان
624 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 900,000 تومان
1204 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 270,000 تومان
1290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه نذر اشتغال بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 669,750 تومان

گزارش اتمام