نذر اشتغال و کارآفرینی

کارآفرینی و حمایت از زنان سرپرست خانوار

جمع کل مشارکت: 10,934,743 تومان (43 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 15,439,750 تومان

نذر اشتغال

چالش بیکاری  یکی از مهمترین مسائل هر کشوری به شمار می آید زیرا که بسیاری از معضلات و مفاسد اجتماعی ارتباط مستقیمی با موضوع بیکاری دارد. طلاق، دزدی، اعتیاد، فقر، فساد، خودکشی و...بعضی از نتایج  مستقیم و غیر مستقیم ناشی از معضل بیکاری است.

کار قسمت اعظم زندگی انسان را در بر می گیرد. کار از مفاهیم مهم علم جامعه شناسی است. کار سرمایه و ذخیره ملی است و می تواند به رشد تمدن و مدنیت یک کشور کمک شایانی کند. اگر افراد جامعه ای به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسبی به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی ها و علائق آنها باشد، زمینه برای ابتکار و نو آوری و رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهیا می شود. (خبرگزاری پلیس )

کمک ها و نذرهای مردمی پرداختی به نذرستان در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد معتبر و فعال در زمینه اشتغال و کارآفرینی قرار می گیرد تا با ایجاد زمینه های اشتغال افراد بیکار و زنان سرپرست خانوار، فرصت درآمد و بیشگیری از فقر و فساد فراهم شود.

بعضی از اقدامات مربوطه عبارتند از:

- تهیه و توزیع تجهیزات اشتغال مثل چرخ خیاطی بین زنان سرپرست خانوار

- ایجاد کارگاه های محلی و منطقه ای برای ایجاد خطوط تولید و اشتغال افراد بومی

- آموزش هنرهای دستی شامل خیاطی، تولید صنایع دستی و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت بانو هدی پیمان 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

36 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

39 روز قبل: ناشناس به نیابت طوری ک قرار بود بگذره 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

45 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

58 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

62 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

70 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

71 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

76 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت (ع) 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

109 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

110 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

111 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

151 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

163 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

202 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

222 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

306 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 10,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

336 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 112,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

423 روز قبل: ناشناس 810,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

466 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

494 روز قبل: دکتر براتی 4,000,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

531 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

548 روز قبل: جناب آقای مارانی 1,500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

558 روز قبل: ناشناس به نیابت چرخ خیاطی برای اشتغال 110,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

559 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت چرخ خیاطی برای اشتغال 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

563 روز قبل: مهندس ودایی به نیابت چرخ خیاطی برای کارآفرینی 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

563 روز قبل: مهندس اخوان به نیابت چرخ خیاطی برای کارآفرینی 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

722 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

722 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

836 روز قبل: ورزشکاران 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 600,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1227 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از کار جوانان 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر اشتغال و کارآفرینی

90 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 5,000,000 تومان
448 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,000,000 تومان
495 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,600,000 تومان
495 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 900,000 تومان
1076 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 270,000 تومان
1161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه نذر اشتغال بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 669,750 تومان

گزارش اتمام