نذر اشتغال و کارآفرینی

کارآفرینی و حمایت از زنان سرپرست خانوار

جمع کل مشارکت: 10,567,000 تومان (17 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,439,750 تومان

نذر اشتغال

چالش بیکاری  یکی از مهمترین مسائل هر کشوری به شمار می آید زیرا که بسیاری از معضلات و مفاسد اجتماعی ارتباط مستقیمی با موضوع بیکاری دارد. طلاق، دزدی، اعتیاد، فقر، فساد، خودکشی و...بعضی از نتایج  مستقیم و غیر مستقیم ناشی از معضل بیکاری است.

کار قسمت اعظم زندگی انسان را در بر می گیرد. کار از مفاهیم مهم علم جامعه شناسی است. کار سرمایه و ذخیره ملی است و می تواند به رشد تمدن و مدنیت یک کشور کمک شایانی کند. اگر افراد جامعه ای به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسبی به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی ها و علائق آنها باشد، زمینه برای ابتکار و نو آوری و رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهیا می شود. (خبرگزاری پلیس )

کمک ها و نذرهای مردمی پرداختی به نذرستان در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد معتبر و فعال در زمینه اشتغال و کارآفرینی قرار می گیرد تا با ایجاد زمینه های اشتغال افراد بیکار و زنان سرپرست خانوار، فرصت درآمد و بیشگیری از فقر و فساد فراهم شود.

بعضی از اقدامات مربوطه عبارتند از:

- تهیه و توزیع تجهیزات اشتغال مثل چرخ خیاطی بین زنان سرپرست خانوار

- ایجاد کارگاه های محلی و منطقه ای برای ایجاد خطوط تولید و اشتغال افراد بومی

- آموزش هنرهای دستی شامل خیاطی، تولید صنایع دستی و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 112,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

109 روز قبل: ناشناس 810,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

152 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

180 روز قبل: دکتر براتی 4,000,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

217 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

234 روز قبل: جناب آقای مارانی 1,500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت چرخ خیاطی برای اشتغال 110,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

245 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت چرخ خیاطی برای اشتغال 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

249 روز قبل: مهندس ودایی به نیابت چرخ خیاطی برای کارآفرینی 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

249 روز قبل: مهندس اخوان به نیابت چرخ خیاطی برای کارآفرینی 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

408 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

408 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

482 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

522 روز قبل: ورزشکاران 500,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

885 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 600,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

913 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از کار جوانان 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

1151 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر اشتغال و کارآفرینی

134 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,000,000 تومان
181 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,600,000 تومان
181 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 900,000 تومان
762 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 270,000 تومان
847 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه نذر اشتغال بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 669,750 تومان

گزارش اتمام