نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 34,763,475 تومان (200 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 19,424,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

12 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 2,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

17 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت راه افتادن دل آرا 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

18 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

23 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

33 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

43 روز قبل: محمد حاجیان 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

61 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

65 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

66 روز قبل: افشار به نیابت مرحوم وحید 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

74 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

90 روز قبل: ناشناس 1,400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

96 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

97 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

99 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

99 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

101 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی همسرم از زندان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان ،، 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان، شهدا، اموات،، اموات بدوارث و بی وارث، 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

106 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعيل تاجیک 6,460 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال،ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

122 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از فاطمه پازکیان 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

124 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم و مرحوم پدرم 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

131 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

135 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان سید محمد مرتضوی،سید محمد باقر مرتضوی،سید علی مرتضوی،استاد امینی، 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 4,447 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

146 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،ربابه،نرگس،مریم،محمدرضامحلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

161 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،نرگس محلوجی،مریم محل 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

166 روز قبل: حسام دهکردی و خانم زریباف به نیابت حاج رسول خردیان 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

166 روز قبل: ناشناس 560,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،احمد،قاسم،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

174 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد سکینه ابراهیم آبادی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،فاطمه محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی، 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد ،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،ربابه محلوجی،معصومه محلوجی،فاطمه محلوجی،لطف الله مرادی،حسن مرادی،مهری مرادی،رمضانعلی د 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین و کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله وجلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدرحیم یاراحمدی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

191 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی ،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رضا جلالی علیائی،علی محمد جلالی علیائی،قاسم جلالی علیائی،احمد جلالی علیائی،جل 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

194 روز قبل: عبد الله به نیابت سلامتی و ظهور آقا امام زمان 82,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

195 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

197 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن جدلی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت قدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت دل و جونِ :) 66,082 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

205 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

206 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

207 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

210 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

223 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

233 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

241 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

251 روز قبل: زهرا 400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

265 روز قبل: سیمین تاج خیامیم به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

266 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم قنبرعلی مغزی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

274 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت خادم الحسین،ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

285 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 130,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

287 روز قبل: ناشناس 1,345,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی ذوی الحقوق و بتول محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

309 روز قبل: نکویی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

313 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

329 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

333 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

334 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

345 روز قبل: نارنین فرهمند 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

357 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

359 روز قبل: سید سپهر علوی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

359 روز قبل: سارا حاتمی 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

368 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

400 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

414 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

414 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

425 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

438 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

442 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

454 روز قبل: حمید رضا به نیابت نیت سلامتی ایتام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

464 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

472 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز احمدزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده رب 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

478 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

481 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

481 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

482 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

483 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

484 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

485 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

490 روز قبل: مهدی دهکردی 113,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

491 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

492 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

497 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

497 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا دهکردی 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

503 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

505 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

506 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

509 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

510 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

510 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

511 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

511 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

511 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

512 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

514 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

514 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

514 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

515 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

525 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

525 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

525 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

529 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

529 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

530 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

531 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

531 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

531 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

532 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

532 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

532 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

532 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

533 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

533 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

534 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

534 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

534 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

534 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

534 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

534 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

535 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

535 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

535 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

535 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

535 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

536 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

536 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

536 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

536 روز قبل: الناز آسمانی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

538 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

549 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

549 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

576 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

592 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

596 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

655 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

663 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

673 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

676 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

676 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

676 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

677 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

677 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

678 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

678 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

685 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

700 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

731 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

736 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

742 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

752 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

760 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

761 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

775 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

787 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

787 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

791 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

792 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

792 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

802 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

803 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

804 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

818 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

828 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

829 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

834 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

834 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

838 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

843 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

845 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

850 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

858 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

862 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

872 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

875 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

879 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

901 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

911 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

913 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

917 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

920 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

933 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

934 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

934 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

940 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

951 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

973 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

982 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1007 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1022 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1025 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1033 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1083 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1113 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1202 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1277 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
294 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
294 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
336 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
413 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
416 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
455 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
522 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان
543 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 338,000 تومان
557 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 400,000 تومان
557 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
559 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
569 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 700,000 تومان
599 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
599 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
691 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
693 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
972 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
1180 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام