نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 20,476,000 تومان (120 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 19,424,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

8 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

13 روز قبل: سیمین تاج خیامیم به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

14 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم قنبرعلی مغزی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

22 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

30 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت خادم الحسین،ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

33 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 130,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی ذوی الحقوق و بتول محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

57 روز قبل: نکویی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

77 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

81 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

81 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

92 روز قبل: نارنین فرهمند 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

105 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

106 روز قبل: سید سپهر علوی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

106 روز قبل: سارا حاتمی 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

115 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

148 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

162 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

162 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

173 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

186 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

190 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

202 روز قبل: حمید رضا به نیابت نیت سلامتی ایتام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

212 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز احمدزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده رب 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

228 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

228 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

229 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

230 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

231 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

238 روز قبل: مهدی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

239 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

244 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

245 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا دهکردی 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

253 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

254 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

256 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

258 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

258 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

259 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

259 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

262 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

262 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

263 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

270 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

272 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

272 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

273 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

277 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

277 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

277 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

279 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

279 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

279 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

280 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

280 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

280 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

280 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

281 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

282 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

282 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

282 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

283 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

283 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

283 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

283 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

283 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

284 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

284 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

284 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

284 روز قبل: الناز آسمانی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

285 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

297 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

297 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

324 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

340 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

403 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

411 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

421 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

426 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

426 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

433 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

447 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

483 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

490 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

500 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

509 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

523 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

535 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

535 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

537 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

539 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

540 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

540 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

549 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

551 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

552 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

566 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

576 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

577 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

581 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

581 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

586 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

593 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

597 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

601 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

606 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

609 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

620 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

623 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

627 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

649 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

659 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

661 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

665 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

668 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

680 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

682 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

682 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

687 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

699 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

721 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

729 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

755 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

770 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

773 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

781 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

831 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

861 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

949 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1024 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1024 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

18 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
18 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
42 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
42 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
202 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
270 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
272 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان
291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 338,000 تومان
305 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 400,000 تومان
305 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
307 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
317 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 700,000 تومان
347 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
347 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
438 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
440 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
720 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
927 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام