نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 25,319,529 تومان (167 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 19,424,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم و مرحوم پدرم 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

3 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

6 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

10 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان سید محمد مرتضوی،سید محمد باقر مرتضوی،سید علی مرتضوی،استاد امینی، 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

17 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 4,447 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

21 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،ربابه،نرگس،مریم،محمدرضامحلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

36 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،نرگس محلوجی،مریم محل 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

40 روز قبل: حسام دهکردی و خانم زریباف به نیابت حاج رسول خردیان 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

40 روز قبل: ناشناس 560,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،احمد،قاسم،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

48 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد سکینه ابراهیم آبادی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،فاطمه محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی، 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد ،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،ربابه محلوجی،معصومه محلوجی،فاطمه محلوجی،لطف الله مرادی،حسن مرادی،مهری مرادی،رمضانعلی د 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین و کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله وجلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدرحیم یاراحمدی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی ،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رضا جلالی علیائی،علی محمد جلالی علیائی،قاسم جلالی علیائی،احمد جلالی علیائی،جل 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

69 روز قبل: عبد الله به نیابت سلامتی و ظهور آقا امام زمان 82,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

70 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن جدلی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت قدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت دل و جونِ :) 66,082 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

80 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

81 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

82 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

85 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

108 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

109 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

116 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

126 روز قبل: زهرا 400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

140 روز قبل: سیمین تاج خیامیم به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

141 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم قنبرعلی مغزی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

149 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

157 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

157 روز قبل: ناشناس به نیابت خادم الحسین،ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 130,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

162 روز قبل: ناشناس 1,345,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی ذوی الحقوق و بتول محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

184 روز قبل: نکویی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

187 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

204 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

219 روز قبل: نارنین فرهمند 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

232 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

234 روز قبل: سید سپهر علوی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

234 روز قبل: سارا حاتمی 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

243 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

248 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

275 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

289 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

289 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

300 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

313 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

317 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

329 روز قبل: حمید رضا به نیابت نیت سلامتی ایتام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

339 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز احمدزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

348 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده رب 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

356 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

356 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

356 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

357 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

359 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

365 روز قبل: مهدی دهکردی 113,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

371 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

372 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا دهکردی 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

380 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

381 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

384 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

385 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

385 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

386 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

386 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

389 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

389 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

390 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

400 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

400 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

400 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

404 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

404 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

405 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

406 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

406 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

406 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

407 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

407 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

407 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

407 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

408 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

408 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

408 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

408 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

408 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

408 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

409 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

409 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

410 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

410 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

410 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

410 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

410 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

411 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

411 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

411 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

411 روز قبل: الناز آسمانی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

413 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

424 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

451 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

467 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

530 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

538 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

548 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

551 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

551 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

551 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

551 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

551 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

553 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

553 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

560 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

574 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

606 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

610 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

617 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

627 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

635 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

636 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

650 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

662 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

662 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

664 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

666 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

667 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

667 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

676 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

678 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

679 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

693 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

703 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

704 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

708 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

709 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

713 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

717 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

720 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

725 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

728 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

733 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

737 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

747 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

750 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

754 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

776 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

786 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

792 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

795 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

808 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

809 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

809 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

814 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

826 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

848 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

857 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

882 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

897 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

900 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

908 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

958 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

988 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1076 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1151 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1151 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
288 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
330 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
361 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
397 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
399 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان
418 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 338,000 تومان
432 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 400,000 تومان
432 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
434 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
444 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 700,000 تومان
474 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
474 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
565 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
567 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
847 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
1054 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام