نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 43,436,462 تومان (311 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 20,924,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

9 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

13 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

13 روز قبل: مرجان سبحانی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

15 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

19 روز قبل: ناشناس 23,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

25 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

30 روز قبل: کسری 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

33 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

35 روز قبل: ناشناس 36,937 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

38 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

39 روز قبل: حسین پرناک 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

39 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

41 روز قبل: محمد شیرازی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

41 روز قبل: نیلوفر 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

43 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

44 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 31,300 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

44 روز قبل: کسری 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

44 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

46 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

50 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

54 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

56 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

57 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

61 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

61 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حاج قاسم سلیمانی 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

68 روز قبل: عبدالله به نیابت جمع بندگان خدا حی و میت 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 18,400 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

69 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

81 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

87 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت برای سلامتی و بهبود عشق و رابطه ام با همسر به نیابت کمک به فرزندان حضرت معصومه ع (ایتام) 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

90 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

96 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

96 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت ازامام رضاعلیه السلام برای سلامتی امام زمان علیه السلام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

103 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

103 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

108 روز قبل: ناشناس 320,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

109 روز قبل: ناشناس به نیابت ردمظالم 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

110 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

111 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

113 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

116 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت دل خودم 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

121 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

122 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

126 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

126 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت قبولی دانشگاه 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

127 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

130 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

133 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

135 روز قبل: آروین فراهوشمند اسپادانا 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

137 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مرحوم خواهرم مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

141 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

142 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

144 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

145 روز قبل: پریسا نکوئی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

147 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

147 روز قبل: پرنیان حاجیان به نیابت قبولی در دانشگاه 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت شهیدسیدکوچک موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

149 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

153 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

153 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

156 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

157 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم (ص) 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

173 روز قبل: ناشناس 7,700 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

176 روز قبل: ناشناس 1,646 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

177 روز قبل: ناشناس 1,735 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

177 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

178 روز قبل: ناشناس 1,396 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

178 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

182 روز قبل: ناشناس 5,073 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

184 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

186 روز قبل: ناشناس 54,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

193 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

195 روز قبل: ناشناس 7,700 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

195 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

197 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

203 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

208 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

208 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

217 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

225 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

227 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

228 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

241 روز قبل: الهام 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

241 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت تمام مخلوقات خداوند بزرگ 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

251 روز قبل: محمد حاجیان 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان / حاج حسن مهاجر 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

269 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت ازبی بی ام البنین برای سلامتی صاحب الزمان عج الله 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

272 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

287 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 2,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

292 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت راه افتادن دل آرا 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

293 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

298 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

308 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

318 روز قبل: محمد حاجیان 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

336 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

340 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

341 روز قبل: افشار به نیابت مرحوم وحید 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

348 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

350 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

350 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

363 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

365 روز قبل: ناشناس 1,400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

371 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

372 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

374 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

375 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

376 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی همسرم از زندان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان ،، 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان، شهدا، اموات،، اموات بدوارث و بی وارث، 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

381 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعيل تاجیک 6,460 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال،ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

397 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از فاطمه پازکیان 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

399 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

402 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم و مرحوم پدرم 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

406 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

410 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

410 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان سید محمد مرتضوی،سید محمد باقر مرتضوی،سید علی مرتضوی،استاد امینی، 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

418 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

419 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 4,447 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

421 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،ربابه،نرگس،مریم،محمدرضامحلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

436 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،نرگس محلوجی،مریم محل 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

441 روز قبل: حسام دهکردی و خانم زریباف به نیابت حاج رسول خردیان 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

441 روز قبل: ناشناس 560,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،احمد،قاسم،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

449 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

452 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد سکینه ابراهیم آبادی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

452 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،فاطمه محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی، 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

452 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد ،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،ربابه محلوجی،معصومه محلوجی،فاطمه محلوجی،لطف الله مرادی،حسن مرادی،مهری مرادی،رمضانعلی د 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین و کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله وجلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدرحیم یاراحمدی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

467 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی ،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رضا جلالی علیائی،علی محمد جلالی علیائی،قاسم جلالی علیائی،احمد جلالی علیائی،جل 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

469 روز قبل: عبد الله به نیابت سلامتی و ظهور آقا امام زمان 82,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

470 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

473 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن جدلی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

475 روز قبل: ناشناس به نیابت قدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت دل و جونِ :) 66,082 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

478 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

480 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

481 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

482 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

485 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

487 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

495 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

498 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

502 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

508 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

509 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

515 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

517 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

522 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

527 روز قبل: زهرا 400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

540 روز قبل: سیمین تاج خیامیم به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

541 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم قنبرعلی مغزی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

549 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

557 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

558 روز قبل: ناشناس به نیابت خادم الحسین،ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

560 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

560 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 130,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

562 روز قبل: ناشناس 1,345,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

568 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی ذوی الحقوق و بتول محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

575 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

584 روز قبل: نکویی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

588 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

604 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

608 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

609 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

620 روز قبل: نارنین فرهمند 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

632 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

634 روز قبل: سید سپهر علوی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

634 روز قبل: سارا حاتمی 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

642 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

643 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

655 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

670 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

675 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

683 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

684 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

689 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

689 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

700 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

713 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

717 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

729 روز قبل: حمید رضا به نیابت نیت سلامتی ایتام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

739 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

739 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

746 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

747 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز احمدزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

749 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده رب 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

754 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

756 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

756 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

756 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

757 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

758 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

759 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

760 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

765 روز قبل: مهدی دهکردی 113,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

766 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

767 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

772 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

772 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا دهکردی 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

778 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

780 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

781 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

784 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

785 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

785 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

786 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

786 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

786 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

787 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

789 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

789 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

790 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

800 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

800 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

800 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

804 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

804 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

805 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

806 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

806 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

806 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

807 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

807 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

807 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

807 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

807 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

808 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

809 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

809 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

809 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

809 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

809 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

809 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

809 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

810 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

810 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

810 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

810 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

810 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

810 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

811 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

811 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

811 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

811 روز قبل: الناز آسمانی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

813 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

824 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

825 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

852 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

867 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

871 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

931 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

938 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

948 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

952 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

952 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

952 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

952 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

952 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

953 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

953 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

960 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

975 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1006 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1011 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1017 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1027 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1036 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1050 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1062 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1063 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1064 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1066 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1067 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1067 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1077 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1078 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1079 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1093 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1103 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1104 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1109 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1109 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1113 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1118 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1121 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1125 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1128 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1134 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1137 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1147 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1150 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1154 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1176 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1186 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1188 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1193 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1195 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1210 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1210 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1215 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1227 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1248 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1257 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1282 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1297 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1300 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1308 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1358 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1388 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1477 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1551 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1552 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

63 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 1,500,000 تومان
546 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
546 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
569 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
569 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
658 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
688 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
691 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
730 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
761 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
797 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
799 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان
819 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 338,000 تومان
832 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 400,000 تومان
832 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
834 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
844 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 700,000 تومان
874 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
874 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
886 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
886 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
966 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
968 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
1247 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
1455 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام