نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 730,000 تومان (35 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 285,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

9 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

11 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

15 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

15 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

31 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

40 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

43 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

53 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

57 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

82 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

93 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

99 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

114 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

116 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

116 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

121 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

133 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

155 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

163 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

189 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

203 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

206 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

214 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

265 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

294 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

383 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

457 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

458 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
361 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام