نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 11,434,000 تومان (76 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 4,674,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

3 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

4 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

7 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

8 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

8 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

12 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

12 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

13 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

20 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

23 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

23 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

23 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

27 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

27 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

28 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

29 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

29 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

29 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

33 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

34 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

34 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

34 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

35 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

35 روز قبل: الناز آسمانی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

36 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

48 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

48 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

75 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

91 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

154 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

162 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

171 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

175 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

175 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

175 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

175 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

175 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

176 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

177 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

184 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

198 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

234 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

240 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

250 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

260 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

273 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

285 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

286 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

287 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

289 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

290 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

291 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

300 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

302 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

316 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

326 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

328 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

332 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

332 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

337 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

348 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

357 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

360 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

370 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

374 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

377 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

399 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

410 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

411 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

416 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

418 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

431 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

433 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

433 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

438 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

450 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

472 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

480 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

506 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

520 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

523 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

531 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

582 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

611 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

700 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

774 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

775 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

20 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
22 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان
42 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 338,000 تومان
55 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 400,000 تومان
55 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
57 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
67 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 700,000 تومان
97 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
97 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
189 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
191 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
471 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
678 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام