نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 509,399,963 تومان (1576 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 470,205,800 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 ساعت قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

5 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج علی و حاجیه اعظم سخائی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اکبر شیرودی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

29 روز قبل: میرزاده به نیابت نذر غذا برای سالگرد شادروان احترام صمدی 125,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: سحر زکی زاده 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت تولد زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: پرویز عظیما 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

32 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: محمدامیر بلوریان به نیابت در راه رضای الله تعالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: زهره سبقت الهی به نیابت مرحوم حاج رضا ایزدی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

39 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: محمدامیر بلوریان به نیابت رفع گرسنگی‌‌ هموطنان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: سید میرزاده به نیابت بابت نذر یک دست غذای گرم 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: الهام زارعیان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: محمدامیر به نیابت خشنودی و رضای الله 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

44 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: عاشوری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

49 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان حسین جلالی علیائی کشور جلالی،ماشااله جلالي علیائی، بتول محلوجی،دخیل محلوجی و تمام آسمانیان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت حضرت امیر (علیه السلام) 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: رضا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از طرف پدر مرحومم 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت ساجدین شیرینعلی زاده کلور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت بندگان خدا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم مهدی و مادرم صفا 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مسائل کاری-مالی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت(ع) 11,800 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت احمد عبدلی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر نان و غذا)

59 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

60 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

60 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

61 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت خدیجه(س) 12,612 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر چشم روند کاری خوب 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاد پدرم 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: امیر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت شهید حمید شرافت 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: میرزاده به نیابت به نیابت زنده یاد حاج میر محمود میرزاده 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: میرزاده به نیابت حاجت روایی 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: میرزاده به نیابت نذر حاجت روایی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت وحیده حصیبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس 3,600 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: بهناز 405,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت همه کسانی که نمیگذارند شغل مناسبم در سازمان و نیز منزل سکینه احمد دوست بهم ارث برسم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ابراهیم عابدی مشهد میقان به نیابت سلامتی مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

83 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه و امیر 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

83 روز قبل: میرزاده به نیابت شادروان سید محمد وحید میرزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: خانواده امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی به نیت سلامتی وفرج امام زمان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سربازان گمنام امام زمان علیه السلام (واجا) 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی پدرم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مهدی زاهدی 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: محمدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: حقیقه فرازان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس به نیابت امام جواد ع 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 31,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم رجبعلی سلیمیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت امام سجاد(ع) 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس 6,900 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: ناشناس 58,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: مرضیه قربانی به نیابت صدقه ماه شعبان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

101 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: حقیقه فرازان 13,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس 41,400 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: قربانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

107 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سیده سکینه حسینی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: فاطمه محمدی 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر نان در ماه رجب 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت رجبعلی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات برای زنده یاد فخرتاج کرمانی آزاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

115 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

115 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر نان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

119 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

119 روز قبل: خانواده مرحومه به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,625,000 تومان (نذر نان و غذا)

119 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,625,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 225,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: افسانه به نیابت مژگان علیپور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

124 روز قبل: سمیه میرزائی به نیابت کربلایی اسلام میرزائی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

124 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین)ع( 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

129 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

129 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

132 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

132 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

132 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت خیرات اموات و زنده یاد میرزاده 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

134 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه خاتون 3,150 تومان (نذر نان و غذا)

138 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

138 روز قبل: الهام ارزو رضا 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

138 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

140 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

145 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

145 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

145 روز قبل: مهرناز گوهری به نیابت پذیرش پوزیشن دکتری LA 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

146 روز قبل: مهدی زمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

146 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

146 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

146 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

147 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

147 روز قبل: مهدی زمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

147 روز قبل: اسما ظهیرمهری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

148 روز قبل: مهدی زمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

148 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

149 روز قبل: خانم مرادی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

149 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

149 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

150 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ام البنین علیهاالسلام 13,500 تومان (نذر نان و غذا)

151 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

151 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

153 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس 37,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت فقط نان باشد 36,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین)ع( 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: منتظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

159 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت پیدا شدن گم‌ شده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

165 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

172 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: ندا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: زهرا هراتی علمداری به نیابت محمود هراتی علمداری 14,500 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

179 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

179 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

179 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت خانواده 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: لیلا شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

182 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 11,800 تومان (نذر نان و غذا)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

186 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ندا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر نان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: مهدی به نیابت ظهور امام زمان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

190 روز قبل: ناشناس 39,000 تومان (نذر نان و غذا)

190 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 96,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت محمود ثقه الاسلام 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت فتاحی . شادی روح مادرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت رقیه (ع) 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

193 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

193 روز قبل: شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: هوشنگ شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: مهناز قزل ایاق به نیابت کبری ودیعه 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: ناشناس 650,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت علی وفاطمه 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: نرگس باطنی به نیابت حاج عباس باطنی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت مسابقه 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: ناشناس به نیابت حوا شورمیج 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: محبوبه و منیژه به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

208 روز قبل: مجید صادقی 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

208 روز قبل: قربانی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

209 روز قبل: ناشناس به نیابت وفات حضرت معصومه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: قربانی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

216 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

217 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

223 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

225 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

228 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مرحوم قدرت الله نیک ضمیر 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

228 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

230 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

230 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

230 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

233 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: ناشناس به نیابت برکت و فراوانی 27,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

237 روز قبل: ناشناس به نیابت رفتگان از این دنیا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

237 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

237 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

243 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

245 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

246 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

248 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: کاظمی به نیابت زنده یاد عزیز کاظمی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: امیر حسین رحمتی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اکبر شیرودی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده حمیده حجتی و حسن گل افشانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت امام رضاعزیزم 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تعجیل آقاجانمان حضرت مهدی 126,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اعضا خونواده‌ام 126,000 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: کاظمی به نیابت زنده یاد ملکه بانو احمدی و ابوالفضل عطایی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی نوزاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: از طرف خانواده مرحوم حاج آقا محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 6,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت بنج تم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: سهیلاباوفا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: سیدرضا حسینی به نیابت اموات 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ابامحمدین به نیابت انواع 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت منیره قرمز گلی و جلیل جاویدراد 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی وشفای مریض ها 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: اميرفواد علي دوست 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: کاظمی به نیابت زنده یاد ملکه بانو احمدی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: فاطمه بالود به نیابت موافقت با کاری که مصاحبه انجام دادم 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: مریم کرابی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: مسعود اکبری 2,500 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: سالک به نیابت صاحب الزمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: سیدرحیم میراحمدی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: عبداله به نیابت زنده یادشهلا عبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت ... 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا و امام شهدا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: به یاد حس به نیابت زنده یاد حسن وزیری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: محسن به نیابت نیابت آقا امام زمان عج 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مهدی علیه السلام 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: زهرا هراتی علمداری به نیابت محمود هراتی علمداری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: آقای امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 6,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: کریم پور به نیابت گرفتاری و مشکلات مالی و خانواده 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: رضا خسروی زنجانی 72,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت قدسیه مصری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی جهانیاری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت اجدادم 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت امام‌زمان (ع) 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر شهید مجید جان آبادی خانم عباسیان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت جعفر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

273 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

273 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

274 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

277 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

278 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

280 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

285 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

285 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

287 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

287 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس به نیابت رباب زارع فاطمه دهشیری فاطمه زارع 9,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: پگاه فخریزاده 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

290 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

290 روز قبل: ناشناس 30,139 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

293 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

294 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

294 روز قبل: سرکارخانم مریم قیصری فر 10,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: پگاه فخریزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت مامان.ارزو.الهام.رضا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

305 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

306 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

306 روز قبل: ناشناس به نیابت نیت کفاره روزه 360,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

308 روز قبل: سرکار خانم فیروزفر 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

308 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

308 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

309 روز قبل: سرکار خانم ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

313 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

318 روز قبل: امداد غیبی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت امام موسی کاظم باب الحوائج 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس به نیابت مصطفی دهقانی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان (عج) 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد فاضلی ،مهرداد یموتی ،حسین بساکی ،شوکت عالیگر ،هومن کمره ای ،مهرزاد رضایی ،احمد بساکی ، 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: امیر مختاری و فرحناز باج ور به نیابت نذر غدیر 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین . امام زمان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: حاج مهدی مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

328 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

328 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

333 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

335 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا سیری 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

335 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

335 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن 49,868 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت امیر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

342 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

348 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

348 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

348 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس به نیابت مهتاب علیشیری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

354 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

354 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدحسین برآبادی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 560,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت امام رضا 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

360 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

361 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

362 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: خانواده مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 1,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: مهدی مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 1,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 4,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: جناب آقای محققیان 1,430,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: جناب آقای جواهری 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

368 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

372 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

373 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

375 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر نان و غذا)

375 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: ناشناس به نیابت فریبرز نوری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت الله آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: احمد شعبانی سیچانی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

379 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

380 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

381 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

382 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

383 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

385 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

387 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

388 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

389 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

391 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

391 روز قبل: حسن یزدانی به نیابت علی یزدانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

391 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

391 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید محمدرضا حجازی 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

392 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

392 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

393 روز قبل: امیر مهدی براتی به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

393 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

394 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

394 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت اعمال شرف شمس و سلامتی و رزق و ... 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

398 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

398 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

399 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

399 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

402 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

402 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت ازعلی بن موسی الرضا ای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: زهره مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

404 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 10,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم محمد حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: سید رضا علوی به نیابت والدین 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: سید رضا علوی به نیابت سیمین تاج خیامیم 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 22,900 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: مجید ن 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی-خیرات خواب 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

406 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

406 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

407 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

409 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

410 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

412 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

412 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: فاطمه به نیابت نذر نان برای امام حسن جانم ، التماس دعا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

413 روز قبل: اسماعیل 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت پدر مرحومم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

416 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

416 روز قبل: محسن یوسفی 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

416 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اموات و اهل قبور 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

416 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

416 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

417 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

418 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

418 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس 52,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

419 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

420 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

420 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

420 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد آقای شیرویه آزاد 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

421 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

423 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

423 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

424 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

424 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

424 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهر عزیزم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

426 روز قبل: ناشناس 118,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

426 روز قبل: ناشناس 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

426 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات اموات 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

426 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

427 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

427 روز قبل: محبی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

427 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 130,000 تومان (نذر نان و غذا)

428 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

428 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

429 روز قبل: عاطی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

429 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

430 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

430 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

430 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

430 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

430 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

431 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

431 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

432 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

432 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

432 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

433 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

433 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

434 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

434 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

435 روز قبل: یوسف دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

435 روز قبل: فرزانه بیگمی - حامد سلیمانی به نیابت شفای مادر عزیزمان 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: دبستان پسرانه طاها 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

436 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

437 روز قبل: آصفه یراقی فرد 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

437 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

437 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

437 روز قبل: اوس باقر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

438 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

438 روز قبل: مهران مومنی به نیابت سلامتی دخترها 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

438 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

438 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

438 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

438 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

440 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: پگاه ذبیحی به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: مینو به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

441 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

442 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت سلامتی سلمان و سعید 1,110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

442 روز قبل: محمد ریاحی 4,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

443 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم حاج توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

443 روز قبل: مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

443 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

443 روز قبل: علیرضا دانش کیا 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

443 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

445 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

446 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

446 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

446 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی پوریا و دل آرا 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

446 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

447 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

447 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

447 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

447 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

448 روز قبل: جناب آقای سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

448 روز قبل: آقای شریفی 10,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

448 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

448 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

449 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

449 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

449 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

450 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

450 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

453 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

453 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

454 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

454 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

454 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

454 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

456 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

456 روز قبل: می نو 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی نوروزی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: آقای جواهری 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: مهندس رجالی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: محمد فتاح پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

458 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: ناشناس به نیابت همه گذشتگان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

463 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

467 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن،حسین،فاطمه،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

470 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

470 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

472 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

473 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

474 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

474 روز قبل: مرضیه رحیمی به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

475 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

475 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

475 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

476 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

479 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

480 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

481 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و درگذشتگان به خصوص مادر بزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

482 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه اقدمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

482 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

482 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

482 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال،ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

483 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

484 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

485 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

485 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت براورده شدن حاجتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

486 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر نان و غذا)

488 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشورجلالی،رضا،قاسم،علی محمد ،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی، فاطمه، حسن، حسین، معصومه، ربابه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

490 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

490 روز قبل: برای امام زمان به نیابت برای شریک شدن در ثواب صلوات بفرستید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

490 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: مهشید 130,000 تومان (نذر نان و غذا)

494 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

495 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت درگذشتگان بدر وبرادرم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

497 روز قبل: سجاد طالبیان به نیابت حاجیه خانم همت 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اصغر ترابی مدیسه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

502 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

502 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل بهرامی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

505 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعيل تاجیک 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

508 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

508 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت علامه مجلسی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

509 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

509 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

509 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

510 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

510 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

510 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

511 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

512 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

512 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

514 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

514 روز قبل: عاطی به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

515 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

515 روز قبل: علی به نیابت نیت خرید خانه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

516 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

517 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

517 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

517 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

518 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

520 روز قبل: راهیل 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میان عزیزم 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

522 روز قبل: ناشناس 850,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

524 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی ،دخیل محلوجی،حسن،حسین،فاطمه،ربابه،معصومه،نرگس و محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

525 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

526 روز قبل: عاطی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع بلا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: عاطی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: عاطی به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت برای سلامتی و ظهور اقا صاحب الزمان (عج) صلوات 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

531 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

531 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرکذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

531 روز قبل: نریمان به نیابت پدر و مادر عزیزم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح مادرم و رفتگانم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت برای آرامش روح پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

532 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

538 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

541 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

541 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

543 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

545 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم منوچهر درویش پروری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

552 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

552 روز قبل: نسرین یکتا به نیابت عباس یاری یکتا(برادرم) 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

552 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

552 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

554 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

557 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

558 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

560 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد درگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

560 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

562 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

564 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

565 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: ناشناس 530,000 تومان (نذر نان و غذا)

567 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

575 روز قبل: مهندس اسماعیل جواهری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

575 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

575 روز قبل: خانم ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

576 روز قبل: حدیثه جعفرنژاد 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

578 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

578 روز قبل: علیرضا 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

580 روز قبل: پرویز عظیما 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

580 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

580 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

584 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

586 روز قبل: خسرو رگ جان 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: ناشناس 2,190,000 تومان (نذر نان و غذا)

593 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

595 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

596 روز قبل: مریم به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

596 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

601 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

601 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدربزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

601 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: نانشاس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

603 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

603 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

605 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

607 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

608 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

610 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

612 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

613 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

613 روز قبل: مریم به نیابت هدیه به روح‌ امام حسین نذر سلامتی شادی‌وظهور امام زمان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

614 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسین جلالی ،کشور جلالی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

616 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

618 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

619 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

619 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

620 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

621 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

621 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

624 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

624 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

626 روز قبل: محمد تقی شعبانی به نیابت اموات 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

628 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

629 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

629 روز قبل: ناشناس به نیابت برای پدر مرحومم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

629 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و برادر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

630 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

630 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

631 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

632 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

633 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

634 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

635 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

636 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد،خادم الحسین، ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

637 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

638 روز قبل: معصومه شاهسواری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

642 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

645 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

647 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

649 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

649 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

650 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

650 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

652 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

653 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

654 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد وروایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

655 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

655 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

657 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

657 روز قبل: نارنین فرهمند 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

658 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

658 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

658 روز قبل: سجاد طالبیان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

658 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

660 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

660 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 480,000 تومان (نذر نان و غذا)

661 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

662 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

665 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

665 روز قبل: خدیجه سید اسماعیلی به نیابت خیرات نان 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

666 روز قبل: ثقفی پور فرد به نیابت بیست و پنج نان سنگک به نیابت حضرت ام البنین 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

667 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

668 روز قبل: صفامهر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

669 روز قبل: خانواده سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,275,000 تومان (نذر نان و غذا)

671 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی محمد رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

671 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

673 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: مرجان بیگی 375,000 تومان (نذر نان و غذا)

676 روز قبل: خانواده حاجیه خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,850,000 تومان (نذر نان و غذا)

676 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

676 روز قبل: ناشناس به نیابت عید غدیر 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

677 روز قبل: طیبه بیگی 1,650,000 تومان (نذر نان و غذا)

678 روز قبل: ناشناس به نیابت حاچ حسن جعفرپیشه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

679 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

686 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

686 روز قبل: ناشناس 26,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

688 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

690 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: نعیمه بزرگمهر 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: مینایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

693 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

695 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

696 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

697 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت امام زمان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: نوید دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: اصغر سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ستایش و هستی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: محبوبه زاهدی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: مینو و محمد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

702 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

705 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

705 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

706 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

706 روز قبل: ليلا سادات به نیابت سيد اسماعيل شريفي 50,500 تومان (نذر نان و غذا)

707 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

707 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

708 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

709 روز قبل: ليلا سادات به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

709 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

710 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عجل الله 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

712 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: آقای رسول 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: اکبر شکری زاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: مریم شاوردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: آقای صلانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: فردوس دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: جناب آقای حراجی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: رسول عندلیب 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر نان و غذا)

715 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

718 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

720 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

721 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

721 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

723 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

724 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

724 روز قبل: تارا کیانی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

726 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

727 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

728 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

730 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

732 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

732 روز قبل: م د به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

733 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

734 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

737 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

737 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

741 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

742 روز قبل: علی اکبر وداعی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

742 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سلیمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

742 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

744 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

744 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

744 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

746 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت کفاره روزه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

747 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

748 روز قبل: ناشناس 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

751 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 900,000 تومان (نذر نان و غذا)

753 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

753 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

753 روز قبل: سپیده به نیابت نذر گندم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

755 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

755 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج تحد حدادی وایقان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

756 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

756 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 730,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: ناشناس 570,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: محبوبه امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: محمد عظیمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

759 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 7,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

759 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

761 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

761 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

763 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم طاهری 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

764 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

764 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

766 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

767 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

768 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

770 روز قبل: مهشید به نیابت نعمت ا... آقایی 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

772 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

777 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

783 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

784 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

787 روز قبل: مهندس رجبی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد پلارک / حاجت روایی 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه کاظمیه سودانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

793 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

796 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

797 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

797 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

797 روز قبل: زندی به نیابت زندی 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

798 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

803 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

804 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

808 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

808 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

814 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

814 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

815 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

815 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

816 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

818 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

818 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

819 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

820 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

822 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

825 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

827 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

832 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی رحیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

834 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

839 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت بنام خدای مهربان به نیت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

841 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

843 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد نقی کیان 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

846 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

847 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

848 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

850 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

852 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

852 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

854 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

855 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

855 روز قبل: ناشناس به نیابت مهدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

856 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

857 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

857 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

858 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

858 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

862 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

867 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مشهدی عبداله و حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

867 روز قبل: هدی لواسانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

869 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

875 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

875 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

878 روز قبل: مرحوم حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

883 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

883 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

888 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

892 روز قبل: پیام نامجو 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

895 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

895 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شه سوارزاده و خانم بصیری پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

898 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

898 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت مرحوم حاج امیر سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

901 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

902 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

902 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

903 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

903 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

906 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

907 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

907 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

909 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

911 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

911 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

913 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

916 روز قبل: صد و ده 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

919 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد عیسی وحدتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

923 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

923 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

923 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

924 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

924 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

929 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

931 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

933 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

933 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

935 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

936 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

936 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

937 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

937 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

937 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمد رضا حجازي و تمام اموات گروه و آشنا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

938 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

939 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه رزاقی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

942 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

943 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

944 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

945 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

949 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

950 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

958 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

959 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

963 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

964 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

965 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

965 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

973 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

973 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

978 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

980 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

983 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

989 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

992 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

992 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

998 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1000 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

1006 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

1007 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1008 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1008 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

1009 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1011 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1016 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1018 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1018 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1019 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1020 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1024 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1028 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1028 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1028 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1032 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

1033 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1033 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

1033 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1033 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1035 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1037 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1038 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

1041 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1042 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1048 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

1050 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1052 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1053 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1056 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1057 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1058 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1059 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1062 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1067 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

1081 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1081 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

1084 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1085 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1087 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1087 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1090 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

1097 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1098 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1098 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1100 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

1100 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1103 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1104 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1105 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

1105 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1105 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1108 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1109 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1110 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

1111 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1112 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

1113 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1113 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1114 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1114 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1116 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1117 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1118 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1119 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1119 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1119 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1119 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1120 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1120 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1120 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1120 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1120 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1121 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1121 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1121 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1121 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

1122 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1122 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1122 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1122 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1122 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1122 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1122 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1122 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1123 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1124 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1124 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1124 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1124 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1124 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1125 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1125 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1125 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1125 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1125 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1126 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1127 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1127 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1127 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1127 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1127 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1127 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1127 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1128 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1128 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1128 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1128 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1128 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1128 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

1130 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1131 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

1132 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1133 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1134 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1134 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1137 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1140 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1142 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1143 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

1144 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

1151 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1156 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1156 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1157 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1158 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1158 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

1158 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1159 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

1162 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1165 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1166 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1168 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1169 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1169 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1170 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1171 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1171 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1172 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1172 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1172 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1172 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1173 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1175 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1177 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1180 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1180 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1181 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1182 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1183 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1183 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1183 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1183 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1183 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1185 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1185 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1185 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1185 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1186 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1186 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1187 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1192 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1195 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1196 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

1198 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

1207 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1217 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1222 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1223 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

1223 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

1224 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1224 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1225 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1227 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1228 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1229 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1229 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1230 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1231 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1231 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1231 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1231 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1233 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1234 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1235 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1237 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1237 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1239 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1239 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

1240 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1240 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1241 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1243 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

1244 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1245 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1245 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1251 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1252 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1258 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1261 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1261 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1261 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1262 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1264 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1265 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1266 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1267 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1268 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1268 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1270 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1275 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1275 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1280 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1281 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

1281 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1294 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1307 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1313 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1315 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1315 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

1315 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

1320 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1332 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1334 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1343 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1347 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1351 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

1355 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1355 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1361 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1365 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1366 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1367 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1369 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1375 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1378 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1378 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1379 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1381 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1381 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1381 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1381 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1382 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1382 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1383 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

1384 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1384 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1384 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

1384 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1385 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1392 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

1401 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1440 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1457 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1471 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1474 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1476 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1476 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1476 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1476 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1477 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1478 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1479 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1479 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1480 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1480 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1482 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1482 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1484 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1485 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1485 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1486 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1486 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1486 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1486 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1486 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1487 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1488 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1489 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1490 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1491 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1492 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1492 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1492 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

1518 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1529 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1529 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1529 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1530 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1530 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1530 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1531 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1531 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1532 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1533 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1533 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1534 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1551 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1630 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

84 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
137 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,600,000 تومان
137 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 20,500,000 تومان
197 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 6,000,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
216 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
248 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
289 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,295,400 تومان
298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 267,000 تومان
341 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 6,900,000 تومان
399 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 1,743,000 تومان
400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر نان و غذا 4,500,000 تومان
401 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 29,400,000 تومان
404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 18,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 18,000,000 تومان
436 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
438 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 9,800,000 تومان
519 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 4,000,000 تومان
561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
569 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
569 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,500,000 تومان
616 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
638 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
640 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 1,710,000 تومان
667 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
667 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,520,000 تومان
678 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
678 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
696 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
696 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,200,000 تومان
708 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
708 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
708 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
720 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 640,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
743 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
743 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
743 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
752 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان
765 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
765 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
767 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
806 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
823 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 2,100,000 تومان
864 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
878 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه ابوتراب (ع) بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
899 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
899 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
942 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
958 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
991 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
1037 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
1073 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
1073 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
1073 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
1109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
1111 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
1113 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
1113 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
1113 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
1113 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
1116 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
1138 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
1164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
1165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
1166 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
1219 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
1241 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
1254 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
1323 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
1323 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
1341 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
1368 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
1376 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
1383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
1455 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
1487 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان
1531 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
1531 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام