نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 254,423,836 تومان (474 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 230,570,400 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 ساعت قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 ساعت قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 ساعت قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 ساعت قبل: مینایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 ساعت قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت امام زمان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: نوید دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: اصغر سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ستایش و هستی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: محبوبه زاهدی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: مینو و محمد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ليلا سادات به نیابت سيد اسماعيل شريفي 50,500 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ليلا سادات به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عجل الله 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: آقای رسول 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: اکبر شکری زاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: مریم شاوردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: آقای صلانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: فردوس دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: جناب آقای حراجی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: رسول عندلیب 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

29 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

29 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

32 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

32 روز قبل: تارا کیانی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: م د به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

49 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: علی اکبر وداعی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سلیمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت کفاره روزه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 900,000 تومان (نذر نان و غذا)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

61 روز قبل: سپیده به نیابت نذر گندم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج تحد حدادی وایقان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 730,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس 570,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: محبوبه امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: محمد عظیمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 7,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم طاهری 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

75 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: مهشید به نیابت نعمت ا... آقایی 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: مهندس رجبی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد پلارک / حاجت روایی 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه کاظمیه سودانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

101 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: سعید بیگی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: زندی به نیابت زندی 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: سعید بیگی 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

140 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی رحیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

147 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت بنام خدای مهربان به نیت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

150 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد نقی کیان 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت مهدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

165 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

165 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مشهدی عبداله و حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: هدی لواسانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: مرحوم حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: پیام نامجو 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شه سوارزاده و خانم بصیری پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت مرحوم حاج امیر سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

209 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

216 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

221 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

224 روز قبل: صد و ده 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد عیسی وحدتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

233 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

238 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

243 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

245 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

246 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمد رضا حجازي و تمام اموات گروه و آشنا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

246 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه رزاقی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

267 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

271 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

272 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

273 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

273 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

287 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

291 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

297 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

306 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

308 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

314 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

329 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

337 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

337 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

340 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

350 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

361 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

364 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

375 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

392 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

395 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

396 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

398 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

416 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

417 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

420 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

421 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

422 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

422 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

424 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

425 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

427 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

427 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

427 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

427 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

428 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

428 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

428 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

428 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

429 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

429 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

429 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

429 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

430 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

430 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

430 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

430 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

430 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

430 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

431 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

432 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

432 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

432 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

432 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

432 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

432 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

433 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

434 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

434 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

435 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

436 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

436 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

436 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

436 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

436 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

445 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

448 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

450 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

451 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

452 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

466 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

467 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

470 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

473 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

474 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

477 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

477 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

478 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

478 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

479 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

479 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

480 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

480 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

480 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

480 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

481 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

481 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

481 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

484 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

486 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

486 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

488 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

488 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

490 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

491 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

491 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

492 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

492 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

492 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

493 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

493 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

493 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

493 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

494 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

494 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

496 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

507 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

515 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

526 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

531 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

531 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

532 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

532 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

533 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

536 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

537 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

537 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

538 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

541 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

542 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

543 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

543 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

545 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

547 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

551 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

553 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

553 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

554 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

560 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

561 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

569 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

569 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

569 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

570 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

572 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

575 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

576 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

576 روز قبل: ناشناس 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

578 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

583 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

583 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

615 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

623 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

623 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

623 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

629 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

640 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

643 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

651 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

656 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

659 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

663 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

664 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

666 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

669 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

669 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

669 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

669 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

670 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

671 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

672 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

673 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

677 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

683 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

686 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

689 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

689 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

689 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

689 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

690 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

701 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

709 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

748 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

765 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

779 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

783 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

784 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

784 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

784 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

785 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

785 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

786 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

787 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

787 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

788 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

793 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

793 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

794 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

794 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

794 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

794 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

794 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

795 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

796 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

797 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

800 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

800 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

800 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

801 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

824 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

826 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

837 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

838 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

838 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

838 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

838 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

839 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

839 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

841 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

841 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

842 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

859 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

938 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

5 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
5 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,200,000 تومان
17 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
17 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
17 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
28 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 640,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
51 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
51 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
51 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
60 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان
73 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
73 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
75 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
115 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
131 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 2,100,000 تومان
173 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
186 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه ابوتراب (ع) بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
207 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
207 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
250 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
266 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
338 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
346 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
368 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
375 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
418 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
420 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
421 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
421 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
421 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
421 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
424 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
447 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
472 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
473 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
474 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
527 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
543 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
544 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
544 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
544 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
549 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
562 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
691 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
763 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
795 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان
839 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
839 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام