نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 378,078,651 تومان (870 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 291,700,400 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

12 ساعت قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدحسین برآبادی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 560,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت امام رضا 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: خانواده مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 1,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: مهدی مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 1,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 4,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: جناب آقای محققیان 1,430,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: جناب آقای جواهری 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

16 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

16 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت فریبرز نوری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت الله آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: احمد شعبانی سیچانی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

25 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

26 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

29 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

32 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

33 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

35 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

37 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

37 روز قبل: حسن یزدانی به نیابت علی یزدانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید محمدرضا حجازی 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

38 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

39 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

39 روز قبل: امیر مهدی براتی به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

39 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

40 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

40 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت اعمال شرف شمس و سلامتی و رزق و ... 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

45 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

46 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

48 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

49 روز قبل: ناشناس به نیابت ازعلی بن موسی الرضا ای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

49 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

49 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

49 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

49 روز قبل: زهره مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

50 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

51 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم محمد حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: سید رضا علوی به نیابت والدین 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: سید رضا علوی به نیابت سیمین تاج خیامیم 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس 22,900 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: مجید ن 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی-خیرات خواب 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

53 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

53 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

55 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

58 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

58 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

59 روز قبل: فاطمه به نیابت نذر نان برای امام حسن جانم ، التماس دعا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

59 روز قبل: اسماعیل 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت پدر مرحومم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

62 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

62 روز قبل: محسن یوسفی 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اموات و اهل قبور 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

62 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 52,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

65 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

66 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

66 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد آقای شیرویه آزاد 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

70 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهر عزیزم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 118,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

72 روز قبل: ناشناس 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

72 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات اموات 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

73 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: محبی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 130,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

75 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

75 روز قبل: عاطی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

75 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

75 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

76 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

76 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

77 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

77 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

77 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

78 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

80 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

81 روز قبل: یوسف دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

81 روز قبل: فرزانه بیگمی - حامد سلیمانی به نیابت شفای مادر عزیزمان 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: دبستان پسرانه طاها 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

82 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

83 روز قبل: آصفه یراقی فرد 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

83 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

83 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: اوس باقر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

84 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

84 روز قبل: مهران مومنی به نیابت سلامتی دخترها 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

84 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

84 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

86 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: پگاه ذبیحی به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: مینو به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

87 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

88 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت سلامتی سلمان و سعید 1,110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

89 روز قبل: محمد ریاحی 4,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم حاج توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

89 روز قبل: مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

89 روز قبل: علیرضا دانش کیا 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

92 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی پوریا و دل آرا 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

92 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

93 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

93 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

94 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

94 روز قبل: جناب آقای سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

94 روز قبل: آقای شریفی 10,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

94 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

95 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

95 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

95 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

96 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: می نو 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی نوروزی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: آقای جواهری 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: مهندس رجالی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: محمد فتاح پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

107 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

107 روز قبل: ناشناس به نیابت همه گذشتگان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن،حسین،فاطمه،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: مرضیه رحیمی به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و درگذشتگان به خصوص مادر بزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه اقدمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال،ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت براورده شدن حاجتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

132 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشورجلالی،رضا،قاسم،علی محمد ،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی، فاطمه، حسن، حسین، معصومه، ربابه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: برای امام زمان به نیابت برای شریک شدن در ثواب صلوات بفرستید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

138 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

140 روز قبل: مهشید 130,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت درگذشتگان بدر وبرادرم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

143 روز قبل: سجاد طالبیان به نیابت حاجیه خانم همت 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اصغر ترابی مدیسه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

148 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

150 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل بهرامی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

150 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

151 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

151 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

153 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعيل تاجیک 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت علامه مجلسی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: عاطی به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: علی به نیابت نیت خرید خانه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: راهیل 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میان عزیزم 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس 850,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی ،دخیل محلوجی،حسن،حسین،فاطمه،ربابه،معصومه،نرگس و محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

172 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

172 روز قبل: عاطی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع بلا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: عاطی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: عاطی به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت برای سلامتی و ظهور اقا صاحب الزمان (عج) صلوات 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرکذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: نریمان به نیابت پدر و مادر عزیزم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح مادرم و رفتگانم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت برای آرامش روح پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

179 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

186 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم منوچهر درویش پروری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: نسرین یکتا به نیابت عباس یاری یکتا(برادرم) 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد درگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

208 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: ناشناس 530,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: مهندس اسماعیل جواهری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: خانم ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: حدیثه جعفرنژاد 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

224 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

224 روز قبل: علیرضا 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

225 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: پرویز عظیما 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

230 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

233 روز قبل: خسرو رگ جان 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس 2,190,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: مریم به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدربزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

248 روز قبل: نانشاس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: مریم به نیابت هدیه به روح‌ امام حسین نذر سلامتی شادی‌وظهور امام زمان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسین جلالی ،کشور جلالی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

267 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

270 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

270 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

272 روز قبل: محمد تقی شعبانی به نیابت اموات 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

274 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت برای پدر مرحومم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و برادر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

277 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

278 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

280 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد،خادم الحسین، ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: معصومه شاهسواری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

290 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

291 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

293 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

296 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

296 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

296 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

298 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

299 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد وروایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

301 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: نارنین فرهمند 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

304 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

304 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

304 روز قبل: سجاد طالبیان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

305 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

306 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 480,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

308 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

311 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

311 روز قبل: خدیجه سید اسماعیلی به نیابت خیرات نان 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

312 روز قبل: ثقفی پور فرد به نیابت بیست و پنج نان سنگک به نیابت حضرت ام البنین 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

313 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

314 روز قبل: صفامهر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: خانواده سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,275,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی محمد رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

318 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: مرجان بیگی 375,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: خانواده حاجیه خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,850,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: ناشناس به نیابت عید غدیر 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

323 روز قبل: طیبه بیگی 1,650,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت حاچ حسن جعفرپیشه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: ناشناس 26,000 تومان (نذر نان و غذا)

333 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

334 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

334 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

334 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

334 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

337 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: نعیمه بزرگمهر 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: مینایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

340 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

342 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت امام زمان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: نوید دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: اصغر سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ستایش و هستی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: محبوبه زاهدی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: مینو و محمد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

348 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: ليلا سادات به نیابت سيد اسماعيل شريفي 50,500 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

354 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: ليلا سادات به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

357 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عجل الله 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: آقای رسول 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: اکبر شکری زاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: مریم شاوردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: آقای صلانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: فردوس دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: جناب آقای حراجی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: رسول عندلیب 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

360 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر نان و غذا)

361 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

364 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

369 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: تارا کیانی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

379 روز قبل: م د به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

379 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

388 روز قبل: علی اکبر وداعی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سلیمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

392 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت کفاره روزه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

393 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

394 روز قبل: ناشناس 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 900,000 تومان (نذر نان و غذا)

399 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

399 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

399 روز قبل: سپیده به نیابت نذر گندم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج تحد حدادی وایقان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

402 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 730,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: ناشناس 570,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: محبوبه امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: محمد عظیمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 7,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

407 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم طاهری 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

410 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

410 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

416 روز قبل: مهشید به نیابت نعمت ا... آقایی 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

418 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

423 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

430 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

433 روز قبل: مهندس رجبی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد پلارک / حاجت روایی 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه کاظمیه سودانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: زندی به نیابت زندی 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

444 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

450 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

450 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

454 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

455 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

460 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

463 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

466 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

469 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

471 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

473 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

477 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

478 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی رحیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

480 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

485 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

486 روز قبل: ناشناس به نیابت بنام خدای مهربان به نیت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

488 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

490 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد نقی کیان 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

494 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

497 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

499 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

499 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

501 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

501 روز قبل: ناشناس به نیابت مهدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

502 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

505 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

509 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مشهدی عبداله و حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

513 روز قبل: هدی لواسانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

514 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

515 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

515 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

521 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

525 روز قبل: مرحوم حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

538 روز قبل: پیام نامجو 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

541 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

541 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

541 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شه سوارزاده و خانم بصیری پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

542 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

544 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

545 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت مرحوم حاج امیر سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

552 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

553 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

554 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

556 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

557 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

558 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

559 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

562 روز قبل: صد و ده 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

565 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد عیسی وحدتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

569 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

569 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

569 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

570 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

571 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

576 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

578 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

581 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

582 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

583 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

584 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

584 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمد رضا حجازي و تمام اموات گروه و آشنا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

584 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه رزاقی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

591 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

591 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

595 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

596 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

604 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

605 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

607 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

609 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

610 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

611 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

611 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

620 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

620 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

625 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

626 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

629 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

635 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

646 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

652 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

653 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

654 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

654 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

655 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

657 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

662 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

664 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

664 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

665 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

667 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

670 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

676 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

676 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

678 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

679 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

679 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

679 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

679 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

681 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

684 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

684 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

688 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

696 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

702 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

703 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

704 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

705 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

708 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

727 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

727 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

730 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

731 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

733 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

734 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

736 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

744 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

744 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

744 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

746 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

746 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

749 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

751 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

751 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

751 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

754 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

755 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

757 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

757 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

759 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

759 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

760 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

760 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

762 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

763 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

765 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

765 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

765 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

765 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

766 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

766 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

766 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

766 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

767 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

767 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

767 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

767 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

767 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

767 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

768 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

768 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

768 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

768 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

768 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

768 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

769 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

770 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

770 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

770 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

770 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

770 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

770 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

771 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

772 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

772 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

772 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

772 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

772 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

772 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

773 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

774 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

774 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

774 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

774 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

774 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

777 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

778 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

778 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

779 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

780 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

780 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

783 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

786 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

797 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

802 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

803 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

803 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

804 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

804 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

805 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

806 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

808 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

811 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

812 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

815 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

815 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

816 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

816 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

817 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

817 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

818 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

818 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

818 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

818 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

819 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

819 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

819 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

822 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

824 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

824 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

826 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

826 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

828 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

829 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

829 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

830 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

830 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

830 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

831 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

831 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

831 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

831 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

832 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

832 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

834 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

838 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

841 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

842 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

845 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

864 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

869 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

869 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

870 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

870 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

871 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

873 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

874 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

875 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

875 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

876 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

878 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

878 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

878 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

878 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

879 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

880 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

881 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

881 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

883 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

883 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

885 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

886 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

886 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

886 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

887 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

889 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

891 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

891 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

891 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

898 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

899 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

904 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

907 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

907 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

907 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

908 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

910 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

911 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

912 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

913 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

914 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

914 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

916 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

921 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

921 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

926 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

927 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

927 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

940 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

953 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

960 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

961 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

961 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

967 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

978 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

981 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

989 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

994 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

997 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

1001 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1002 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1004 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1007 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1007 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1007 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1007 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1008 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1009 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1010 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1012 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1012 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1013 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1015 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1021 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1024 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1025 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1025 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1027 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1027 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1027 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1027 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1028 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1029 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1032 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1039 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

1047 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1086 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1103 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1117 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1121 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1122 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1122 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1122 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1123 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1123 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1124 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1125 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1125 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1126 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1126 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1128 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1128 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1131 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1131 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1132 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1132 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1132 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1132 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1132 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1133 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1134 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1135 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1138 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1138 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1138 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1139 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1162 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

1164 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1175 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1176 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1176 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1176 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1176 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1177 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1177 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1177 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1178 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1179 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1179 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1180 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1197 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

84 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 9,800,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
166 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 4,000,000 تومان
207 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
207 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,500,000 تومان
262 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
284 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
286 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 1,710,000 تومان
313 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
313 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
322 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,520,000 تومان
325 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
325 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
343 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
343 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,200,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
366 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
385 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 640,000 تومان
385 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
385 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
389 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
389 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
389 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
398 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان
411 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
411 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
413 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
453 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
469 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 2,100,000 تومان
511 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه ابوتراب (ع) بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
545 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
545 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
588 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
604 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
637 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
706 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
719 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
719 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
719 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
756 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
758 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
759 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
759 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
759 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
759 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
762 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
785 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
810 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
811 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
812 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
865 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
881 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
887 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
900 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
969 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
969 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
987 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
1014 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
1022 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
1133 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان
1177 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
1177 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام