نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 452,071,201 تومان (1184 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 413,105,800 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

5 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ندا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: زهرا هراتی علمداری به نیابت محمود هراتی علمداری 14,500 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ناشناس به نیابت خانواده 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: لیلا شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 11,800 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ندا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر نان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: مهدی به نیابت ظهور امام زمان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

25 روز قبل: ناشناس 39,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 96,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت محمود ثقه الاسلام 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت فتاحی . شادی روح مادرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت رقیه (ع) 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: هوشنگ شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: مهناز قزل ایاق به نیابت کبری ودیعه 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

32 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

32 روز قبل: ناشناس 650,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت علی وفاطمه 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: نرگس باطنی به نیابت حاج عباس باطنی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

39 روز قبل: ناشناس به نیابت مسابقه 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت حوا شورمیج 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: محبوبه و منیژه به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: مجید صادقی 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: قربانی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت وفات حضرت معصومه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

45 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: قربانی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مرحوم قدرت الله نیک ضمیر 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت برکت و فراوانی 27,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت رفتگان از این دنیا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

77 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

83 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: کاظمی به نیابت زنده یاد عزیز کاظمی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: امیر حسین رحمتی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اکبر شیرودی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده حمیده حجتی و حسن گل افشانی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت امام رضاعزیزم 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تعجیل آقاجانمان حضرت مهدی 126,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اعضا خونواده‌ام 126,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: کاظمی به نیابت زنده یاد ملکه بانو احمدی و ابوالفضل عطایی 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی نوزاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: از طرف خانواده مرحوم حاج آقا محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 6,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت بنج تم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: سهیلاباوفا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: سیدرضا حسینی به نیابت اموات 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ابامحمدین به نیابت انواع 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت منیره قرمز گلی و جلیل جاویدراد 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی وشفای مریض ها 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: اميرفواد علي دوست 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: کاظمی به نیابت زنده یاد ملکه بانو احمدی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: فاطمه بالود به نیابت موافقت با کاری که مصاحبه انجام دادم 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: مریم کرابی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: مسعود اکبری 2,500 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: سالک به نیابت صاحب الزمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: سیدرحیم میراحمدی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: عبداله به نیابت زنده یادشهلا عبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت ... 114,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا و امام شهدا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: به یاد حس به نیابت زنده یاد حسن وزیری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: محسن به نیابت نیابت آقا امام زمان عج 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مهدی علیه السلام 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: زهرا هراتی علمداری به نیابت محمود هراتی علمداری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: آقای امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 6,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: کریم پور به نیابت گرفتاری و مشکلات مالی و خانواده 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: رضا خسروی زنجانی 72,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت قدسیه مصری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی جهانیاری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت اجدادم 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت امام‌زمان (ع) 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر شهید مجید جان آبادی خانم عباسیان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت جعفر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

101 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

101 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

115 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

119 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

119 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت رباب زارع فاطمه دهشیری فاطمه زارع 9,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

124 روز قبل: پگاه فخریزاده 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: ناشناس 30,139 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

129 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

129 روز قبل: سرکارخانم مریم قیصری فر 10,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: پگاه فخریزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت مامان.ارزو.الهام.رضا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

138 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

140 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت نیت کفاره روزه 360,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

143 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

143 روز قبل: سرکار خانم فیروزفر 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: سرکار خانم ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

148 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

150 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: امداد غیبی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت امام موسی کاظم باب الحوائج 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت مصطفی دهقانی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان (عج) 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد فاضلی ،مهرداد یموتی ،حسین بساکی ،شوکت عالیگر ،هومن کمره ای ،مهرزاد رضایی ،احمد بساکی ، 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: امیر مختاری و فرحناز باج ور به نیابت نذر غدیر 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

157 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین . امام زمان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: حاج مهدی مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 5,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا سیری 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

171 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

171 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

171 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن 49,868 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت امیر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت مهتاب علیشیری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

184 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر نان و غذا)

185 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

190 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدحسین برآبادی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 560,000 تومان (نذر نان و غذا)

193 روز قبل: ناشناس به نیابت امام رضا 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

199 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: خانواده مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 1,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: مهدی مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 1,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 4,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: جناب آقای محققیان 1,430,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: جناب آقای جواهری 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

205 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

205 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

209 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت فریبرز نوری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت الله آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: احمد شعبانی سیچانی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

217 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

217 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

222 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

222 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

224 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

224 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

225 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

225 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

226 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

226 روز قبل: حسن یزدانی به نیابت علی یزدانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید محمدرضا حجازی 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

227 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

228 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

228 روز قبل: امیر مهدی براتی به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

228 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

229 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

229 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

232 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت اعمال شرف شمس و سلامتی و رزق و ... 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

234 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

235 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

237 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

237 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

238 روز قبل: ناشناس به نیابت ازعلی بن موسی الرضا ای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

238 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

238 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

238 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

238 روز قبل: زهره مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

239 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

239 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

239 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

239 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 10,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم محمد حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: سید رضا علوی به نیابت والدین 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: سید رضا علوی به نیابت سیمین تاج خیامیم 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس 22,900 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: مجید ن 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی-خیرات خواب 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

242 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

242 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

243 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

244 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

245 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

247 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

247 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

247 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

248 روز قبل: فاطمه به نیابت نذر نان برای امام حسن جانم ، التماس دعا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

248 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

248 روز قبل: اسماعیل 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت پدر مرحومم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

251 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

251 روز قبل: محسن یوسفی 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اموات و اهل قبور 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

251 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس 52,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

254 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

255 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

255 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد آقای شیرویه آزاد 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

259 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

259 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهر عزیزم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس 118,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

261 روز قبل: ناشناس 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

261 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات اموات 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

262 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: محبی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 130,000 تومان (نذر نان و غذا)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

264 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

264 روز قبل: عاطی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

264 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

264 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

265 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

265 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

266 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

266 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

268 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

269 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

269 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

270 روز قبل: یوسف دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

270 روز قبل: فرزانه بیگمی - حامد سلیمانی به نیابت شفای مادر عزیزمان 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

271 روز قبل: دبستان پسرانه طاها 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

271 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

272 روز قبل: آصفه یراقی فرد 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

272 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

273 روز قبل: اوس باقر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

273 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

273 روز قبل: مهران مومنی به نیابت سلامتی دخترها 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت پدرم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

273 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

273 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

273 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

275 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: پگاه ذبیحی به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: مینو به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

276 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

277 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت سلامتی سلمان و سعید 1,110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

278 روز قبل: محمد ریاحی 4,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم حاج توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

278 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

278 روز قبل: مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

278 روز قبل: علیرضا دانش کیا 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

281 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

281 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

281 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی پوریا و دل آرا 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

281 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

282 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

282 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

282 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

283 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

283 روز قبل: جناب آقای سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

283 روز قبل: آقای شریفی 10,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

283 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

284 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

284 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

284 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

285 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

285 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

291 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: می نو 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی نوروزی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: آقای جواهری 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: مهندس رجالی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

293 روز قبل: محمد فتاح پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

293 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

296 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

296 روز قبل: ناشناس به نیابت همه گذشتگان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

298 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

299 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

301 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن،حسین،فاطمه،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

305 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

305 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

308 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

309 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

309 روز قبل: مرضیه رحیمی به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

310 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

310 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

311 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

311 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

311 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

314 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و درگذشتگان به خصوص مادر بزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه اقدمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال،ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت براورده شدن حاجتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشورجلالی،رضا،قاسم،علی محمد ،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی، فاطمه، حسن، حسین، معصومه، ربابه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: برای امام زمان به نیابت برای شریک شدن در ثواب صلوات بفرستید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

328 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

329 روز قبل: مهشید 130,000 تومان (نذر نان و غذا)

330 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

330 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)

331 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

331 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

331 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

331 روز قبل: ناشناس به نیابت درگذشتگان بدر وبرادرم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: سجاد طالبیان به نیابت حاجیه خانم همت 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

333 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اصغر ترابی مدیسه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

333 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

337 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل بهرامی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

340 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

340 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

342 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

342 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعيل تاجیک 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس به نیابت علامه مجلسی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

347 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

348 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: عاطی به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

350 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: علی به نیابت نیت خرید خانه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: راهیل 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

357 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میان عزیزم 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

357 روز قبل: ناشناس 850,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی ،دخیل محلوجی،حسن،حسین،فاطمه،ربابه،معصومه،نرگس و محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

361 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

361 روز قبل: عاطی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

362 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع بلا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

362 روز قبل: عاطی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: عاطی به نیابت زنده یاد پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت برای سلامتی و ظهور اقا صاحب الزمان (عج) صلوات 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرکذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: نریمان به نیابت پدر و مادر عزیزم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح مادرم و رفتگانم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت برای آرامش روح پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

368 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

375 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

380 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم منوچهر درویش پروری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: نسرین یکتا به نیابت عباس یاری یکتا(برادرم) 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد درگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

395 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

399 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

400 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

402 روز قبل: ناشناس 530,000 تومان (نذر نان و غذا)

403 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: مهندس اسماعیل جواهری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: خانم ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: حدیثه جعفرنژاد 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: علیرضا 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

415 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

415 روز قبل: پرویز عظیما 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

420 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

422 روز قبل: خسرو رگ جان 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

422 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

423 روز قبل: ناشناس 2,190,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

430 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

431 روز قبل: مریم به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

431 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدربزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

437 روز قبل: نانشاس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

438 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

438 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

445 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

447 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

448 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

449 روز قبل: مریم به نیابت هدیه به روح‌ امام حسین نذر سلامتی شادی‌وظهور امام زمان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

449 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسین جلالی ،کشور جلالی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

451 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

453 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

454 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

455 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

455 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

456 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

456 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

461 روز قبل: محمد تقی شعبانی به نیابت اموات 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

463 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت برای پدر مرحومم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و برادر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

466 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

467 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

469 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

470 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

471 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

472 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد،خادم الحسین، ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

472 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

473 روز قبل: معصومه شاهسواری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

477 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

480 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

482 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

484 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

485 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

485 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

485 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

487 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

488 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد وروایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

490 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

491 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: نارنین فرهمند 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: سجاد طالبیان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

494 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

495 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 480,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

497 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: خدیجه سید اسماعیلی به نیابت خیرات نان 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

501 روز قبل: ثقفی پور فرد به نیابت بیست و پنج نان سنگک به نیابت حضرت ام البنین 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

502 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: صفامهر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: خانواده سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,275,000 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی محمد رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

507 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

509 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

510 روز قبل: مرجان بیگی 375,000 تومان (نذر نان و غذا)

511 روز قبل: خانواده حاجیه خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,850,000 تومان (نذر نان و غذا)

511 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

511 روز قبل: ناشناس به نیابت عید غدیر 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

512 روز قبل: طیبه بیگی 1,650,000 تومان (نذر نان و غذا)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت حاچ حسن جعفرپیشه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

514 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

521 روز قبل: ناشناس 26,000 تومان (نذر نان و غذا)

522 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

525 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

526 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: نعیمه بزرگمهر 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: مینایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

531 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

533 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

533 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت امام زمان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

533 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

533 روز قبل: نوید دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

533 روز قبل: اصغر سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ستایش و هستی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: محبوبه زاهدی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: مینو و محمد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

537 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

540 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

542 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

542 روز قبل: ليلا سادات به نیابت سيد اسماعيل شريفي 50,500 تومان (نذر نان و غذا)

542 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

543 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

544 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

544 روز قبل: ليلا سادات به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

544 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عجل الله 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

547 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: آقای رسول 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: اکبر شکری زاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: مریم شاوردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: آقای صلانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: فردوس دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: جناب آقای حراجی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: رسول عندلیب 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر نان و غذا)

550 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

553 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

555 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

556 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

556 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

558 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

559 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

559 روز قبل: تارا کیانی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

562 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

562 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

563 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

565 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

567 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

568 روز قبل: م د به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

568 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

570 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

572 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

572 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

572 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

576 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

577 روز قبل: علی اکبر وداعی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

577 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سلیمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

578 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

581 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت کفاره روزه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

582 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

583 روز قبل: ناشناس 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

586 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

586 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 900,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: سپیده به نیابت نذر گندم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

590 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج تحد حدادی وایقان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 730,000 تومان (نذر نان و غذا)

593 روز قبل: ناشناس 570,000 تومان (نذر نان و غذا)

593 روز قبل: محبوبه امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

593 روز قبل: محمد عظیمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

594 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 7,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

595 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

596 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

597 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

598 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم طاهری 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

599 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

599 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

603 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

605 روز قبل: مهشید به نیابت نعمت ا... آقایی 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

607 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

612 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

618 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

619 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

622 روز قبل: مهندس رجبی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

625 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد پلارک / حاجت روایی 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

625 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه کاظمیه سودانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

628 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

631 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

632 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

632 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

632 روز قبل: زندی به نیابت زندی 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

633 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

639 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

643 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

649 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

650 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

650 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

650 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

652 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

653 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

653 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

654 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

655 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

658 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

660 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

662 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

666 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

667 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی رحیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

669 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: ناشناس به نیابت بنام خدای مهربان به نیت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

677 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

679 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

681 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد نقی کیان 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

681 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

682 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

683 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

685 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

686 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

687 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

688 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

688 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

688 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

689 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

690 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

690 روز قبل: ناشناس به نیابت مهدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

693 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

695 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

695 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

702 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مشهدی عبداله و حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

702 روز قبل: هدی لواسانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

703 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

704 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

704 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

710 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

710 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

714 روز قبل: مرحوم حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

718 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

718 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

724 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

727 روز قبل: پیام نامجو 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

730 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

730 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

730 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شه سوارزاده و خانم بصیری پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

731 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

733 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

734 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت مرحوم حاج امیر سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

737 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

738 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

738 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

738 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

741 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

742 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

743 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

745 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

746 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

747 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

748 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

751 روز قبل: صد و ده 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

754 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد عیسی وحدتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

758 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

759 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

760 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

765 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

767 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

768 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

768 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

770 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

771 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

771 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

772 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

773 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

773 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمد رضا حجازي و تمام اموات گروه و آشنا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

773 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

774 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

776 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه رزاقی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

778 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

778 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

780 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

780 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

784 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

785 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

793 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

794 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

798 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

799 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

800 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

800 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

809 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

809 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

814 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

815 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

818 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

824 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

828 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

828 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

833 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

835 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

841 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

842 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

843 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

843 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

844 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

846 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

854 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

856 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

859 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

863 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

863 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

864 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

864 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

865 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

865 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

867 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

868 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

870 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

873 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

873 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

876 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

877 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

883 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

885 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

887 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

888 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

891 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

892 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

893 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

894 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

897 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

902 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

916 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

916 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

919 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

920 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

922 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

923 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

925 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

933 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

933 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

933 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

935 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

935 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

938 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

940 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

940 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

940 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

943 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

944 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

946 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

946 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

947 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

948 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

948 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

949 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

949 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

951 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

952 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

954 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

954 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

954 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

954 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

955 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

955 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

955 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

955 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

956 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

956 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

956 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

956 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

956 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

956 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

957 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

957 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

957 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

957 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

957 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

958 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

959 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

959 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

959 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

959 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

959 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

960 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

961 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

961 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

962 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

963 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

963 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

963 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

963 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

963 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

963 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

963 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

966 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

967 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

967 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

968 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

969 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

969 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

972 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

975 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

977 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

986 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

991 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

992 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

992 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

993 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

993 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

994 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

995 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

997 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1000 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1001 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1004 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1004 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1005 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1005 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1006 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1006 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1007 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1007 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1007 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1007 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1008 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1013 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

1013 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1015 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1015 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1017 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1018 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1018 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1019 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1019 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1019 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1020 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1020 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1020 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1020 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1021 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1021 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1023 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1027 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1031 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

1034 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

1042 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1053 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1057 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1058 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

1058 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

1059 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1059 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1060 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1062 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1063 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1064 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1064 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1065 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1067 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1067 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1067 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1067 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1068 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1069 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1070 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1070 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1072 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1074 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1075 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

1075 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1075 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1076 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1078 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

1080 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1080 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1081 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1087 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1088 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1093 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1096 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1096 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1096 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1097 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1099 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1100 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1101 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1102 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1103 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1103 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

1105 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1110 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1110 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1116 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1116 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

1116 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

1129 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1149 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1150 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1150 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

1156 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1167 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1170 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1183 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1186 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

1190 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1191 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1193 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1196 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1196 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1196 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1196 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1197 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1198 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1199 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1200 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1201 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

1201 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1202 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1204 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1210 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1213 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1214 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1214 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1216 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1216 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1216 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1216 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1217 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1218 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

1219 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1221 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1228 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

1236 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

1275 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

1292 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1306 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

1310 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

1311 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1311 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1311 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1312 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1312 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1313 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1314 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1314 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1315 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1315 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1317 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1317 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1320 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1320 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1321 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1321 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1321 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1321 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1321 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1322 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1323 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1324 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1326 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1327 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1327 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1327 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1328 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1351 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

1353 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1365 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1365 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

1366 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1366 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1368 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1368 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1369 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1386 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

32 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 6,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
52 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,295,400 تومان
133 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 267,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 6,900,000 تومان
234 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 1,743,000 تومان
235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر نان و غذا 4,500,000 تومان
236 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 29,400,000 تومان
239 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 18,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 18,000,000 تومان
271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
273 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 9,800,000 تومان
354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 4,000,000 تومان
396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,500,000 تومان
451 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
473 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
475 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 1,710,000 تومان
502 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
502 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
511 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,520,000 تومان
514 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
514 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
532 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
532 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,200,000 تومان
544 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
544 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
544 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
555 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
574 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 640,000 تومان
574 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
574 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
578 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
578 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
578 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
587 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان
600 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
600 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
602 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
658 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 2,100,000 تومان
700 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه ابوتراب (ع) بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
734 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
734 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
777 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
793 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
826 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
865 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
873 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
895 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
902 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
908 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
908 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
908 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
945 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
947 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
948 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
948 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
948 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
948 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
951 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
974 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
999 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
1000 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
1054 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
1070 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
1071 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
1071 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
1071 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
1076 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
1089 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
1158 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
1158 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
1176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
1203 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
1211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
1218 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
1290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
1322 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان
1366 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
1366 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام