نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 276,694,836 تومان (624 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 259,800,400 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

11 ساعت قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

11 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 99,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم منوچهر درویش پروری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: نسرین یکتا به نیابت عباس یاری یکتا(برادرم) 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد درگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس 530,000 تومان (نذر نان و غذا)

35 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگانمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: مهندس اسماعیل جواهری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: خانم ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

44 روز قبل: حدیثه جعفرنژاد 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: علیرضا 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: پرویز عظیما 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 22,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: خسرو رگ جان 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس 2,190,000 تومان (نذر نان و غذا)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

63 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: مریم به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 77,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدربزرگ عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: نانشاس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

70 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر نان و غذا)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

73 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

75 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: مریم به نیابت هدیه به روح‌ امام حسین نذر سلامتی شادی‌وظهور امام زمان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسین جلالی ،کشور جلالی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: محمد تقی شعبانی به نیابت اموات 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت برای پدر مرحومم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و برادر مهربانم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت امواتم 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

98 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

101 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد،خادم الحسین، ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: معصومه شاهسواری 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

113 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

115 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد وروایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

124 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: نارنین فرهمند 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: سجاد طالبیان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

126 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 480,000 تومان (نذر نان و غذا)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: خدیجه سید اسماعیلی به نیابت خیرات نان 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ثقفی پور فرد به نیابت بیست و پنج نان سنگک به نیابت حضرت ام البنین 75,000 تومان (نذر نان و غذا)

135 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: صفامهر 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: خانواده سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,275,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی محمد رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

143 روز قبل: مرجان بیگی 375,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: خانواده حاجیه خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,850,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت عید غدیر 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

145 روز قبل: طیبه بیگی 1,650,000 تومان (نذر نان و غذا)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت حاچ حسن جعفرپیشه 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

154 روز قبل: ناشناس 26,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

159 روز قبل: نعیمه بزرگمهر 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: مینایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

165 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت امام زمان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: نوید دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: اصغر سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ستایش و هستی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: محبوبه زاهدی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: مینو و محمد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: ليلا سادات به نیابت سيد اسماعيل شريفي 50,500 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ليلا سادات به نیابت صدقه 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عجل الله 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: آقای رسول 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: اکبر شکری زاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: مریم شاوردی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: آقای صلانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: فردوس دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: جناب آقای حراجی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: رسول عندلیب 2,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

181 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

186 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: تارا کیانی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,600,000 تومان (نذر نان و غذا)

199 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: م د به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

209 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: علی اکبر وداعی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 700,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سلیمانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت کفاره روزه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

216 روز قبل: ناشناس 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 240,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 900,000 تومان (نذر نان و غذا)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

221 روز قبل: سپیده به نیابت نذر گندم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

223 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

223 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج تحد حدادی وایقان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

224 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

224 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره روزه 730,000 تومان (نذر نان و غذا)

225 روز قبل: ناشناس 570,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: محبوبه امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: محمد عظیمی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

227 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 7,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

229 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم طاهری 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی امام حسن علیه السلام 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

238 روز قبل: مهشید به نیابت نعمت ا... آقایی 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

245 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

251 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: مهندس رجبی 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد پلارک / حاجت روایی 14,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه کاظمیه سودانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

261 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

264 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: زندی به نیابت زندی 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

272 روز قبل: سید محمد آقاداود جلفای 110,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده یزدی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

290 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

293 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت حاج علی رحیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت بنام خدای مهربان به نیت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

309 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

311 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

314 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد نقی کیان 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

314 روز قبل: عصمت برزگر به نیابت زنده یاد حاج علی رحیمی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

314 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

318 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

320 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

323 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

323 روز قبل: ناشناس به نیابت مهدی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

328 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

328 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

330 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

335 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مشهدی عبداله و حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

335 روز قبل: هدی لواسانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

337 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

346 روز قبل: مرحوم حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

351 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

360 روز قبل: پیام نامجو 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شه سوارزاده و خانم بصیری پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت مرحوم حاج امیر سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

369 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

369 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

370 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

371 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

371 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

374 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

375 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

375 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

379 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

381 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: صد و ده 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد عیسی وحدتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

391 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

391 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

391 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

392 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

392 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

399 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

403 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمد رضا حجازي و تمام اموات گروه و آشنا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

407 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

409 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه رزاقی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

410 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

410 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

412 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

417 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

418 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

426 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

427 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

431 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

432 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

433 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

433 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

446 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

448 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

451 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

457 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

468 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

474 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

475 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

476 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

476 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

477 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

479 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

484 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

486 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

486 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

487 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

488 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

496 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

497 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

501 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

501 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

501 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

503 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

505 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

509 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

510 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

516 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

518 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

520 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

521 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

524 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

525 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

526 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

535 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

552 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

553 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

554 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

555 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

558 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

565 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

566 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

568 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

568 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

571 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

572 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

575 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

577 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

578 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

579 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

580 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

581 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

581 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

582 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

583 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

585 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

586 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

587 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

587 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

587 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

588 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

588 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

588 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

589 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

589 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

589 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

590 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

590 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

591 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

592 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

592 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

592 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

593 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

593 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

593 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

593 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

593 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

594 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

595 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

595 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

595 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

595 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

595 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

595 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

595 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

596 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

596 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

596 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

596 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

596 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

596 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

598 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

599 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

600 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

601 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

605 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

608 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

610 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

611 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

612 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

619 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

624 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

624 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

625 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

626 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

626 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

626 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

627 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

630 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

633 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

634 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

636 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

637 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

637 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

638 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

639 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

639 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

640 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

640 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

640 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

640 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

641 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

641 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

641 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

643 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

645 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

648 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

648 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

649 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

650 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

651 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

651 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

651 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

651 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

651 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

653 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

653 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

653 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

653 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

654 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

654 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

655 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

660 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

663 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

664 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

666 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

685 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

690 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

690 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

691 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

692 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

693 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

694 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

696 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

696 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

697 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

698 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

699 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

701 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

701 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

702 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

703 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

705 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

705 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

707 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

707 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

708 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

708 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

709 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

711 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

712 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

713 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

719 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

720 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

726 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

729 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

729 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

729 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

730 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

732 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

733 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

734 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

735 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

736 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

738 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

743 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

743 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

748 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

749 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

749 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

762 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

775 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

782 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

783 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

783 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

788 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

800 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

802 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

811 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

815 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

819 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

823 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

823 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

826 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

829 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

829 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

830 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

831 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

833 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

834 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

835 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

837 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

843 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

846 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

846 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

847 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

849 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

849 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

849 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

849 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

850 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

850 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

851 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

852 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

852 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

853 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

860 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

869 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

908 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

925 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

939 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

942 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

944 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

944 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

944 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

944 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

945 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

946 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

947 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

947 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

948 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

948 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

950 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

950 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

952 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

953 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

953 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

953 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

954 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

954 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

954 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

954 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

954 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

954 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

955 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

956 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

959 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

960 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

960 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

960 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

984 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

986 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

997 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

997 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

997 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

998 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

998 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

998 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

999 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

999 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1000 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

1001 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1001 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1002 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1019 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

29 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
29 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 600,000 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
106 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 1,710,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,520,000 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 800,000 تومان
164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 12,200,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 300,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
188 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 3,000,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 640,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
220 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان
233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
274 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 2,100,000 تومان
332 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
346 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه ابوتراب (ع) بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
367 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
367 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
410 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
426 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
459 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
505 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
528 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
535 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
541 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
541 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
541 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
577 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
579 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
584 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
606 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
632 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
633 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
634 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
687 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
703 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
703 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
703 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
703 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
709 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
791 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
791 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
808 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
836 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
844 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
922 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
955 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان
999 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
999 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام