نذر سفر

کمک به افراد در سفر مانده یا نیازمند سفر

جمع کل مشارکت: 6,032,000 تومان (64 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 510,000 تومان

مهم نیست انسان در چه وضعیتی باشد، درگیر یک بیماری سخت یا دغدغه مند مشکلات مالی یا از دست دادن خانه و سرپناه... گاهی یک سفر کوچک هم، انسان را برای زندگی سرشار از انرژی می کند و گویی با تولدی دوباره زندگی را آغاز خواهد کرد. کمک انسان به جز شکل های مرسوم می تواند متفاوت شود و نذر سفر شود. سفری کسی که تا به حال سفر را تجربه نکرده یا در وضعیتی ناراحت کننده به سر می برد یا به دلایلی ناخواسته در سفر مانده است که بتوان با تامین هزینه سفر او، اندکی از دردهای او را کم کرد.

در سایت نذرستان کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با سفر در اختیار خیریه های فعال قرارداده خواهد شد تا با تدارک سفری، فصل نوینی را در خانواده ای رقم بزنند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

15 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر سفر)

18 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت(ع) 20,000 تومان (نذر سفر)

31 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

75 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

83 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

85 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر سفر)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 15,000 تومان (نذر سفر)

109 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

112 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

118 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

144 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

152 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

166 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

168 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سفر)

193 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 20,000 تومان (نذر سفر)

208 روز قبل: میرطالبی پور به نیابت خانواده ام 5,000 تومان (نذر سفر)

213 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 18,000 تومان (نذر سفر)

231 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

237 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 14,000 تومان (نذر سفر)

240 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

255 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر سفر)

265 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

274 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر سفر)

275 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

303 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سفر)

315 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

318 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

321 روز قبل: الهام 5,000 تومان (نذر سفر)

324 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سفر)

325 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سفر)

327 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

343 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

351 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

351 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

353 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

353 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سفر)

356 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

357 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

362 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران - مشاغل حمل و نقل - مرتبطین به سفر و گردشگری 1,000 تومان (نذر سفر)

364 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

373 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

379 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه ی مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

408 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

410 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

412 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

416 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

427 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

434 روز قبل: ارزو 35,000 تومان (نذر سفر)

444 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

631 روز قبل: امیرحسین 1,000,000 تومان (نذر سفر)

640 روز قبل: محمد 90,000 تومان (نذر سفر)

640 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر سفر)

866 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتي مشاغل حمل و نقل 1,000 تومان (نذر سفر)

869 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتی همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

1340 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سفر)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سفر

128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سفر 500,000 تومان
929 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سفر 10,000 تومان

گزارش اتمام