نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 13,743,167 تومان (162 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 11,893,430 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

19 ساعت قبل: ناشناس به نیابت امام مهدی علیه السلام 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

2 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

3 روز قبل: ناشناس به نیابت جدلی و میرطالبی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

5 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

7 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

18 روز قبل: ناشناس 4,424 تومان (نذر رد مظالم)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

31 روز قبل: می نو 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

34 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

42 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از کمال خرمایی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

55 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعیل تاجیک 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 6,000 تومان (نذر رد مظالم)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

70 روز قبل: شکرالله کدخدائی 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

70 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

76 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

77 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت پدر مرحومم احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

82 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

84 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

85 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

86 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

87 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

88 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

89 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدرم احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

94 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 60,000 تومان (نذر رد مظالم)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

108 روز قبل: مسعود قاسمی پور به نیابت مرحوم پدرم سیروس قاسمی پور 410,000 تومان (نذر رد مظالم)

110 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

132 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

136 روز قبل: مجید 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نصرالله سموعی 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

179 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

184 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

190 روز قبل: محمدعلی کدخدایی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

190 روز قبل: شکرالله کدخدائی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

190 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر مهربان ولسوزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

192 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر رد مظالم)

193 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از پدر عزیز درگذشته 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

193 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

203 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

206 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

209 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

214 روز قبل: ناشناس 366,000 تومان (نذر رد مظالم)

214 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

228 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

233 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

237 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

271 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

286 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

287 روز قبل: حسین شکوهی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

287 روز قبل: مرضیه هزاردستان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

287 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

287 روز قبل: آقای مجید حکمت پور به نیابت محمد حکمت پور 1,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

289 روز قبل: یاری 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

291 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

295 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

301 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

336 روز قبل: عزیز الله بیگی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

337 روز قبل: سید علی سعیدیان 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

338 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

342 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

360 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه میرزاخانی بجستانی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

363 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

383 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

393 روز قبل: محمد حسین 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

398 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

402 روز قبل: محمد حسین احمدزاده 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

406 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

419 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

446 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

453 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

456 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

469 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و احیا 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

484 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

491 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

491 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

497 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

504 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

505 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر رد مظالم)

512 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

518 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

526 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

540 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)

548 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

562 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

564 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

564 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

570 روز قبل: طیبه بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

574 روز قبل: ثمین دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

575 روز قبل: حاج آقا جوادی نژاد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

575 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

576 روز قبل: حسین غلامعلی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

576 روز قبل: مر ضیه هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

576 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

576 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

592 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

603 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

619 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

631 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

654 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

666 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

676 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

688 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

693 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

702 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

708 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

715 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

731 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

737 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

752 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

763 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

770 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

785 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

804 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

812 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

844 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

871 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

938 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

960 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

969 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

971 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

999 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

1022 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

1102 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1107 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1124 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1132 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

1149 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1156 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

13 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 800,000 تومان
13 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 800,000 تومان
94 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
94 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
190 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
241 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
283 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
283 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
437 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,497,430 تومان
450 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 200,000 تومان
460 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,500,000 تومان
527 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
563 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
565 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
565 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
712 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
817 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
950 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
1011 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام