نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 1,725,000 تومان (13 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,596,000 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

50 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان

59 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

61 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

89 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان

112 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان

192 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

197 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان

214 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

223 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان

240 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

246 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان

295 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

40 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام