نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 3,027,000 تومان (34 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 2,246,000 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

66 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

76 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

88 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

93 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

108 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

115 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

131 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

137 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

152 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

163 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

170 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

185 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

204 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

212 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

244 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

271 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

338 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

360 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

369 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

371 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

399 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

422 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

502 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

507 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

524 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

549 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

556 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
411 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام