نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 18,372,919 تومان (287 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 16,093,430 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

2 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

3 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

3 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

9 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

12 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

13 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

20 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

20 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت حوری عزیزابادی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

22 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدمحمود عبادی نیا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

24 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

25 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

32 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

34 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

35 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

39 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

39 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای رفع چشم 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

46 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

53 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

53 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

61 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم و خانواده 700,000 تومان (نذر رد مظالم)

65 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر رد مظالم)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

67 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

68 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

69 روز قبل: سپیده وزیری 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

70 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

72 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

74 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

79 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

88 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

89 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

89 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

96 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از زندگی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

109 روز قبل: الهام و آرزو 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

116 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

119 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

119 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

121 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

125 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اسماعیل بهرامی و مرحومه محمدزمانی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

128 روز قبل: پریسا نکویی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

129 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

129 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

130 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

130 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

131 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

131 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

136 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

137 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

138 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر رد مظالم)

138 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

138 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

139 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

142 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

143 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

144 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

144 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

145 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

148 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

148 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

150 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

151 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

153 روز قبل: ناشناس 10,009 تومان (نذر رد مظالم)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اسماعیل بهرامی و مرحومه محمدزمانی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

154 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت ظلم هایی که به خلق الله کردم 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت جبران بخش کوچکی از همه ظلم هایی که به خلق الله کردم إن شاء الله 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

158 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

158 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

160 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

160 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

161 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

162 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

164 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

166 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

168 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

171 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

172 روز قبل: محسن یوسفی به نیابت هدیه به اموات و احیا 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

172 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

175 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

178 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت جبران ظلمهایی که کردم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

183 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مضالم خلق الله 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

183 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

184 روز قبل: سعید به نیابت به نیت رد مظالم پدر و خواهرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

186 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

187 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

190 روز قبل: س.ر ب.خ 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

190 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهدی علیه السلام 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

196 روز قبل: ناشناس به نیابت جدلی و میرطالبی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

198 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

200 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

210 روز قبل: ناشناس 4,424 تومان (نذر رد مظالم)

213 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

216 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

224 روز قبل: می نو 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

224 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

228 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

235 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

243 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

243 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از کمال خرمایی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

247 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعیل تاجیک 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 6,000 تومان (نذر رد مظالم)

260 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

263 روز قبل: شکرالله کدخدائی 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

263 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

269 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

270 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت پدر مرحومم احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

275 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

277 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

278 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

279 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

280 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

281 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

282 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدرم احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

286 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

286 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

296 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

296 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 60,000 تومان (نذر رد مظالم)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

301 روز قبل: مسعود قاسمی پور به نیابت مرحوم پدرم سیروس قاسمی پور 410,000 تومان (نذر رد مظالم)

302 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

325 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

329 روز قبل: مجید 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نصرالله سموعی 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

372 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

377 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

383 روز قبل: محمدعلی کدخدایی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

383 روز قبل: شکرالله کدخدائی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر مهربان ولسوزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

385 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر رد مظالم)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از پدر عزیز درگذشته 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

386 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

396 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

398 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

399 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

402 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

407 روز قبل: ناشناس 366,000 تومان (نذر رد مظالم)

407 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

421 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

425 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

430 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

464 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

479 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

480 روز قبل: حسین شکوهی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

480 روز قبل: مرضیه هزاردستان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

480 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

480 روز قبل: آقای مجید حکمت پور به نیابت محمد حکمت پور 1,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

482 روز قبل: یاری 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

484 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

488 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

494 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

529 روز قبل: عزیز الله بیگی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

530 روز قبل: سید علی سعیدیان 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

531 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

535 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

553 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

553 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه میرزاخانی بجستانی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

555 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

576 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

586 روز قبل: محمد حسین 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

590 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

595 روز قبل: محمد حسین احمدزاده 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

599 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

612 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

639 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

649 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

662 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و احیا 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

669 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

677 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

683 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

684 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

690 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

697 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

697 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر رد مظالم)

705 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

711 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

719 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

725 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

733 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)

740 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

754 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

757 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

757 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

762 روز قبل: طیبه بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

767 روز قبل: ثمین دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

768 روز قبل: حاج آقا جوادی نژاد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

768 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

769 روز قبل: حسین غلامعلی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

769 روز قبل: مر ضیه هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

784 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

812 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

824 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

847 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

858 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

868 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

881 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

886 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

901 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

908 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

924 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

929 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

945 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

956 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

963 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

978 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

997 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1005 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1037 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1064 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1131 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1153 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

1162 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1164 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1192 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

1215 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

1294 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1300 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1317 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

1342 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1349 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1397 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
35 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 1,200,000 تومان
49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
79 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
79 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 800,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 800,000 تومان
286 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
287 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
328 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
434 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
448 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
476 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
476 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
630 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,497,430 تومان
643 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 200,000 تومان
653 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,500,000 تومان
720 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
756 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
758 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
758 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
905 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
1010 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
1143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
1204 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام