نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 12,288,743 تومان (113 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 9,693,430 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: مسعود قاسمی پور به نیابت مرحوم پدرم سیروس قاسمی پور 410,000 تومان (نذر رد مظالم)

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

18 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

26 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

30 روز قبل: مجید 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نصرالله سموعی 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

73 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

78 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

83 روز قبل: محمدعلی کدخدایی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

83 روز قبل: شکرالله کدخدائی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر مهربان ولسوزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

86 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر رد مظالم)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از پدر عزیز درگذشته 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

87 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

97 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

100 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

102 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

107 روز قبل: ناشناس 366,000 تومان (نذر رد مظالم)

108 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

126 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

130 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

165 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: حسین شکوهی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: مرضیه هزاردستان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: آقای مجید حکمت پور به نیابت محمد حکمت پور 1,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

182 روز قبل: یاری 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

185 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

189 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

195 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

229 روز قبل: عزیز الله بیگی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

230 روز قبل: سید علی سعیدیان 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

232 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

236 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

254 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه میرزاخانی بجستانی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

256 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

277 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

286 روز قبل: محمد حسین 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

291 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

295 روز قبل: محمد حسین احمدزاده 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

299 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

313 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

340 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

347 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

350 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و احیا 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

369 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

378 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

384 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

384 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

398 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

398 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر رد مظالم)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

419 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

433 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)

441 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

455 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

457 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

457 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

463 روز قبل: طیبه بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

467 روز قبل: ثمین دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

468 روز قبل: حاج آقا جوادی نژاد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

469 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

469 روز قبل: حسین غلامعلی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

469 روز قبل: مر ضیه هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

470 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

470 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

485 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

512 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

548 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

559 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

569 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

581 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

587 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

595 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

602 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

609 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

624 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

630 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

645 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

656 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

663 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

678 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

697 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

705 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

738 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

765 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

831 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

853 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

863 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

865 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

892 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

916 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

995 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1000 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1017 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1026 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

1043 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1049 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

29 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
331 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,497,430 تومان
344 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 200,000 تومان
353 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,500,000 تومان
421 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
457 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
459 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
459 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
605 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
711 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
844 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
905 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام