نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 10,860,743 تومان (92 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 8,693,430 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

8 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

12 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

46 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

61 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: حسین شکوهی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: مرضیه هزاردستان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: آقای مجید حکمت پور به نیابت محمد حکمت پور 1,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

64 روز قبل: یاری 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

66 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

71 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

76 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

111 روز قبل: عزیز الله بیگی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

112 روز قبل: سید علی سعیدیان 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

114 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

118 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

135 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه میرزاخانی بجستانی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

138 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

158 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

168 روز قبل: محمد حسین 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

173 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

177 روز قبل: محمد حسین احمدزاده 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

181 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

195 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

222 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

228 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

232 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و احیا 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

259 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

266 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

266 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

279 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر رد مظالم)

287 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

294 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

308 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

315 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)

323 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

337 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

339 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

339 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

345 روز قبل: طیبه بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

349 روز قبل: ثمین دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

350 روز قبل: حاج آقا جوادی نژاد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

350 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

351 روز قبل: حسین غلامعلی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

351 روز قبل: مر ضیه هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

351 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

351 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

430 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

441 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

451 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

463 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

468 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

477 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

483 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

490 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

506 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

512 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

527 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

538 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

545 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

560 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

579 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

587 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

620 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

646 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

713 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

735 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

744 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

746 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

774 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

797 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

877 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

882 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

899 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

907 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

925 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

931 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

980 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

16 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
58 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
58 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
212 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,497,430 تومان
225 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 200,000 تومان
235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
295 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,500,000 تومان
303 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
338 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
340 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
340 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
487 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
592 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
725 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
786 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام