.
.

نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 425,000 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

15 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

20 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان

37 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

46 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان

63 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

69 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان

118 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام