نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 1,945,000 تومان (17 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,996,000 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

15 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

56 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

82 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

149 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

171 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

182 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

210 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

233 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

313 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

318 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

335 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

343 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

361 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

367 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

28 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
222 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام