نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 27,233,428 تومان (458 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 19,693,430 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

4 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

4 روز قبل: فاطمه 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

4 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

6 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

6 روز قبل: ناشناس 33,300 تومان (نذر رد مظالم)

8 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

9 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

9 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

9 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

10 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر رد مظالم)

11 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

11 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

11 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

12 روز قبل: اکرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

13 روز قبل: فاطمه 26,000 تومان (نذر رد مظالم)

13 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر رد مظالم)

14 روز قبل: فاطمه 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

15 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

16 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر رد مظالم)

16 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

18 روز قبل: زهرا رضازاده رودباری به نیابت ابراهیم رضازاد رودباری 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

18 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

20 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

20 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر رد مظالم)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

21 روز قبل: به نیابت از فرزندم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

21 روز قبل: فاطمه 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

21 روز قبل: به نیابت از مادرم جواهر 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

21 روز قبل: به نیابت از پدرم مرحوم رجبعلی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

21 روز قبل: به نیابت از پدرم مرحوم رجبعلی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

23 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

23 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر ومادر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

25 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

26 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

27 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

27 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

28 روز قبل: ناشناس 111,000 تومان (نذر رد مظالم)

32 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

32 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

32 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

32 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

32 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

39 روز قبل: به نیابت از مادرم جواهر 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

40 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر رد مظالم)

42 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

43 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

44 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

44 روز قبل: فاطمه 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

45 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

46 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

46 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

47 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر رد مظالم)

48 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

49 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر رد مظالم)

49 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

51 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

52 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

53 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

53 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه لیلا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از مرحوم میرزا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

54 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

55 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

59 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

60 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اسماعیل بهرامی و محمدزمانی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

61 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت نذر برای رد ظلم ناخواسته که باعث شده بختم برای ازدواج بامن در عذاب و زحمت بیفتد 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

62 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

67 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

67 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر رد مظالم)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

69 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

71 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت ظلمی ندانسته که ظالم الان توی اداره و کارم بالاسرم شده 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

74 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد اسماعیل بهرامی و محمدزمانی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

77 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

77 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

80 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

80 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

82 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

82 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

85 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

86 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

86 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

86 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

88 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

91 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

95 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

95 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

96 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

96 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

99 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

102 روز قبل: ناشناس 1,009 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

103 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

108 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

109 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

110 روز قبل: موسوی منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

110 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

112 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اشرفی و مرحوم میرزا حسین مردانی‌ 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

116 روز قبل: امیر 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

117 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

123 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

123 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر رد مظالم)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

126 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

129 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

130 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

130 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

131 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

132 روز قبل: بتول حاج هاشمی به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

132 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

137 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

138 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

144 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

146 روز قبل: حاجی هاشمی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

149 روز قبل: حاجی هاشمی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

151 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

152 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

159 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

159 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

164 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

165 روز قبل: حاجی هاشمی به نیابت سید مهدی موسوی منش 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

166 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

166 روز قبل: شهناز موسوی منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

168 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

172 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

177 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

180 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

183 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

183 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

186 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

188 روز قبل: خانم يراقي 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

193 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

194 روز قبل: س.ر 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

198 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

199 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

200 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

205 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

209 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

209 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

211 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

213 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

216 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

217 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت حوری عزیزابادی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

219 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدمحمود عبادی نیا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

221 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

221 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

228 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

230 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

231 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

235 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای رفع چشم 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

242 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

249 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

249 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

250 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

257 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم و خانواده 700,000 تومان (نذر رد مظالم)

262 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر رد مظالم)

263 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

263 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

264 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

266 روز قبل: سپیده وزیری 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

267 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

268 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

276 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

285 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

285 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

285 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

292 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

293 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

296 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

298 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از زندگی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

300 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

306 روز قبل: الهام و آرزو 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

311 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

313 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

315 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

315 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

317 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

321 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

322 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اسماعیل بهرامی و مرحومه محمدزمانی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

324 روز قبل: پریسا نکویی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

325 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

326 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

326 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

326 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

327 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

327 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

333 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

334 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

334 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر رد مظالم)

334 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

334 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

335 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

338 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

340 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

340 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

340 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

341 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

343 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

344 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

345 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)

346 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

347 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

349 روز قبل: ناشناس 10,009 تومان (نذر رد مظالم)

350 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اسماعیل بهرامی و مرحومه محمدزمانی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

350 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

351 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت ظلم هایی که به خلق الله کردم 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت جبران بخش کوچکی از همه ظلم هایی که به خلق الله کردم إن شاء الله 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

354 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

355 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

356 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

356 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

357 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

358 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

359 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

361 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

362 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

365 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

368 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

368 روز قبل: محسن یوسفی به نیابت هدیه به اموات و احیا 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

368 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

371 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

374 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت جبران ظلمهایی که کردم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

375 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

379 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مضالم خلق الله 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

381 روز قبل: سعید به نیابت به نیت رد مظالم پدر و خواهرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

382 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

382 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

382 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

384 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

386 روز قبل: س.ر ب.خ 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهدی علیه السلام 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

392 روز قبل: ناشناس به نیابت جدلی و میرطالبی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

394 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

397 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

398 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

405 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

407 روز قبل: ناشناس 4,424 تومان (نذر رد مظالم)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

412 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

417 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

420 روز قبل: می نو 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

424 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

431 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

432 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

440 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از کمال خرمایی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

443 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

444 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعیل تاجیک 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

452 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 6,000 تومان (نذر رد مظالم)

456 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

458 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

459 روز قبل: شکرالله کدخدائی 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

460 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 7,000 تومان (نذر رد مظالم)

466 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

467 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت پدر مرحومم احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

472 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

473 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

474 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

475 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

476 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

477 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدر مرحومم حاج احمد زارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

478 روز قبل: زارعی به نیابت به نیابت از پدرم احمدزارعی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

482 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

483 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

488 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

493 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

493 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

494 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

494 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 60,000 تومان (نذر رد مظالم)

495 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 15,000 تومان (نذر رد مظالم)

498 روز قبل: مسعود قاسمی پور به نیابت مرحوم پدرم سیروس قاسمی پور 410,000 تومان (نذر رد مظالم)

499 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

514 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی و زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

521 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

525 روز قبل: مجید 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

536 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نصرالله سموعی 30,000 تومان (نذر رد مظالم)

536 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

568 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

574 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

579 روز قبل: محمدعلی کدخدایی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

579 روز قبل: شکرالله کدخدائی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

579 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر مهربان ولسوزم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

581 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر رد مظالم)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از پدر عزیز درگذشته 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

582 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

592 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

596 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

598 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

603 روز قبل: ناشناس 366,000 تومان (نذر رد مظالم)

603 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

617 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

622 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

626 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

659 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر ترابی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

660 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

676 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

676 روز قبل: حسین شکوهی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

676 روز قبل: مرضیه هزاردستان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

676 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

676 روز قبل: آقای مجید حکمت پور به نیابت محمد حکمت پور 1,000,000 تومان (نذر رد مظالم)

678 روز قبل: یاری 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

680 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

685 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

690 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 90,000 تومان (نذر رد مظالم)

725 روز قبل: عزیز الله بیگی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

726 روز قبل: سید علی سعیدیان 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

728 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر رد مظالم)

732 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

749 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

749 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه میرزاخانی بجستانی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

752 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

772 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

782 روز قبل: محمد حسین 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

787 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

791 روز قبل: محمد حسین احمدزاده 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

795 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

809 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

836 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

842 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

846 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و احیا 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

865 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر رد مظالم)

873 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر رد مظالم)

880 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

880 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

887 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

893 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

894 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 40,000 تومان (نذر رد مظالم)

901 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

908 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

915 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

922 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

929 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)

937 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

951 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

953 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

953 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

959 روز قبل: طیبه بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

963 روز قبل: ثمین دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

964 روز قبل: حاج آقا جوادی نژاد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

964 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

965 روز قبل: حسین غلامعلی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

965 روز قبل: مر ضیه هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

965 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

966 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

981 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

992 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1020 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1044 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1055 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

1065 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1077 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

1082 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1091 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1097 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1104 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1120 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1126 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

1141 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

1152 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1159 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1174 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1193 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1201 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1234 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

1260 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1327 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1349 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

1358 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1360 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1388 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

1412 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

1491 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

1496 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

1513 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1522 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

1539 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1545 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

64 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
64 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
118 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
118 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
149 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
149 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
185 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
185 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
219 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
231 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 1,200,000 تومان
246 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
246 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
305 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
305 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
402 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 800,000 تومان
402 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 800,000 تومان
483 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
484 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
525 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
579 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
672 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
672 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
827 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,497,430 تومان
840 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 200,000 تومان
849 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
910 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 1,500,000 تومان
917 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
953 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
955 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
955 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
1206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
1339 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
1400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام