نذر رد مظالم

صرف اُمور خیر به جبران ظلم های انجام شده

جمع کل مشارکت: 5,132,000 تومان (51 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,646,000 تومان

منظور از رد مظالم، اعمالی است که انسان خواسته و ناخواسته در حق دیگران ظلمی را انجام داده است و مسئولیت دارد تا به هر شکلی نسبت به آن شخص یا اَشخاصی که مورد ظلم واقع شده اند، جبران نماید. گاهی این ظلم به  صورت اموالی است که از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند و از او رضایت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان نتواند آن شخص یا اُشخاص را پیدا کند و یا حتی آن ها را نمی شناسد، یا اصل مال از بین رفته است یا فرصت جبران وجود ندارد، باید به نیابت رفع دیون خود، پولی را متناسب با عمل خود به نیازمندان کمک نماید.

بعضی از انواع این ظلم ها عبارتند از:  بوق زدن در جایی که غیر مستقیم باعث اذیت شدن بیمار، کودک یا فرد مُسن و... شده است یا پارک خودرو در جایی که دیگران را برای عبور و مرور دچار مشکل و زحمت کرده است یا آسیب رساندن به اموال خصوصی یا عمومی و....

در سایت نذرستان، نذرهای مربوط به رد مظالم، در اختیار خیریه های فعال و مرتبط به هدف کمک به نیازمندان، قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله در حد توان بتوان دیون مربوط به ظلم های انسان را جبران نمود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)

31 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

45 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

53 روز قبل: طیبه بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (نذر رد مظالم)

57 روز قبل: ثمین دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

58 روز قبل: حاج آقا جوادی نژاد به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

59 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

59 روز قبل: حسین غلامعلی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

59 روز قبل: مر ضیه هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

75 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادرخانمم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

138 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

149 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر رد مظالم)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

171 روز قبل: ناشناس 260,000 تومان (نذر رد مظالم)

176 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلایا و مظالم 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

191 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

199 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

214 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

220 روز قبل: ناشناس 210,000 تومان (نذر رد مظالم)

235 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر رد مظالم)

246 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

253 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

268 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

287 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

295 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

328 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)

354 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

421 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

443 روز قبل: آقای عباس دهکردی به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر رد مظالم)

452 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

454 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

482 روز قبل: ناشناس 105,000 تومان (نذر رد مظالم)

506 روز قبل: ناشناس 1,050,000 تومان (نذر رد مظالم)

585 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)

590 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)

607 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

616 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)

633 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

639 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر رد مظالم)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر رد مظالم

11 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 500,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 300,000 تومان
195 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 250,000 تومان
301 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر رد مظالم 400,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
494 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام