نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 239,939,196 تومان (550 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 239,746,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

4 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

6 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

10 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

16 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

21 روز قبل: مامان پری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

24 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

25 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

27 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

29 روز قبل: حقیقه فرازان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

29 روز قبل: آقا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

30 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

31 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

32 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

35 روز قبل: چهل و هفت 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

39 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

39 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

43 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

44 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

53 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت خانواده برقیان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

58 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

58 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

59 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

61 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت خاله نیره پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

70 روز قبل: ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

70 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

71 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

71 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

73 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

74 روز قبل: پوریا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

74 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

78 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

82 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

85 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

89 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

89 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

91 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

91 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت رد ظلم های زن برادرهام شادی امیری و زهره ابراهیمی از روی امور اداری سرکارم 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

95 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

95 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

95 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت به نیت سلامت روح وروان و جسم وتنم در منزل و سازمان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

95 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

97 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت امام سجاد(ع) 68,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

99 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

102 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

103 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

105 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

105 روز قبل: حقیقه فرازان 17,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: حقیقه فرازان 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

107 روز قبل: حقیقه فرازان 39,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

107 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

108 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

110 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

110 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

110 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

111 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

111 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

111 روز قبل: حقیقه فرازان 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

112 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

112 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

113 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

114 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

115 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

115 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

116 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: فاطمه 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

118 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

118 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

118 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

120 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

123 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

124 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

125 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

127 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

129 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

135 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

137 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

139 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر سلامت و درمان)

140 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

141 روز قبل: ناشناس 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین موسوی و یوسف اشرفی و احمد حاجی کاظم 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

150 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

153 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

153 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت دکتر تیمور مرادی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

154 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

156 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

157 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

158 روز قبل: بنده خدا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

159 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فرج و سلامتی اقا امام زمان عج 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

163 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

166 روز قبل: ناشناس 100,010 تومان (نذر سلامت و درمان)

166 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

167 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

169 روز قبل: موسوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

172 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

172 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت ازامام سجادعلیه السلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: آرزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

174 روز قبل: حقیقه فرازان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

176 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

176 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

177 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت آیدا ، برای سلامتی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

178 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

179 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

181 روز قبل: ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

183 روز قبل: هانیه شاه نظری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

185 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

186 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

186 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

187 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

188 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

193 روز قبل: شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن عسکری (ع) 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

195 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

197 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

199 روز قبل: الهام ارزو رضا مامانم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

201 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

202 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

203 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

203 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

203 روز قبل: مهدی غلامعلی دهکردی 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

205 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

206 روز قبل: نسرین ارزو رضا الهام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

207 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

209 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

210 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

210 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

213 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

213 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

213 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

218 روز قبل: چهل و هفت 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

220 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

220 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

221 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

221 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

222 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

224 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

225 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

226 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

227 روز قبل: سحر عبدالهی به نیابت سلامتی مانلی 800,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

229 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

231 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

232 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

233 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

235 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

236 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

237 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

241 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

243 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

244 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

244 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

244 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

247 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

248 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

248 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

248 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت آرش میراحمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

250 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

252 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

255 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

255 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

260 روز قبل: یاسین جلالی به نیابت سلامتی امام زمان و یاسین 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

260 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

264 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

266 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

268 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

271 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

272 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

273 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

275 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

275 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان (عج) 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

278 روز قبل: سلامتی آقا امام زمان(عج) به نیابت سلامتی آقا امام زمان (عج) 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت بخش علی نثار 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

280 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

285 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

288 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فاطمه بالابندی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

288 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

289 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

299 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

299 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

301 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

305 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

307 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت مامانم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

308 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

311 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

314 روز قبل: یوسف دهکردی 2,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا صاحب الزمان (عج) 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 350,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

325 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

327 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

328 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

329 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

332 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

334 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

334 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 3,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 3,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

339 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

340 روز قبل: ارزو و رضا 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

341 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

347 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

352 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

352 روز قبل: پریسا نکویی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

352 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

353 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

355 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

356 روز قبل: جناب آقای شیروانی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

357 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

364 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

365 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

366 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکار خانم پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

372 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

372 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

372 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

376 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

381 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

382 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

383 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

384 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت همه بیماران إن شاءالله 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

398 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

399 روز قبل: مادرم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

399 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

401 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

407 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

411 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

412 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت خلق الله و خوب شدن همه بیماران 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

423 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

430 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

435 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

437 روز قبل: الاله دهکردی 650,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

441 روز قبل: شهرام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

444 روز قبل: شهرام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

449 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

452 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

454 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

455 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

456 روز قبل: رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

459 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

466 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

467 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

473 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

487 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

491 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

491 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

492 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

494 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

496 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

498 روز قبل: محمد ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم ایران یوسفیان 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

504 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

506 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

507 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

507 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

510 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدر عزیزم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

512 روز قبل: سید علی میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

513 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

517 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

522 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

524 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

525 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

526 روز قبل: ناشناس 1,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

529 روز قبل: اکرم به نیابت پدرو مادرم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر به نیابت سیاوش مقدم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

545 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

548 روز قبل: اکرم السادات موسوی به نیابت سید سعید مصطفوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

551 روز قبل: ناشناس به نیابت سید حسین میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

556 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بچه هایم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

556 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

562 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

565 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

567 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

568 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

569 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

573 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

577 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

580 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

587 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

590 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

593 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

601 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

615 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

616 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

621 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

621 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

628 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

631 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

634 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

634 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

638 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

638 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

643 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

647 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

658 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

659 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

661 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

663 روز قبل: یوسف عامری 4,920,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

663 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

665 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

666 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

666 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

667 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

667 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

671 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

682 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

684 روز قبل: خواهران و برادر به نیابت سیمین تاج خیامیم 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

685 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

693 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت دکتر کوروش منوچهری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

694 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

696 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

697 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

699 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

703 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

707 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

707 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

708 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

710 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 135,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

711 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

712 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

713 روز قبل: زهرا سجاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

713 روز قبل: آقای امیر 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

713 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

719 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

724 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

729 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: فرامرز لندران و بانو به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا محمدیان اصفهانی 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

740 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

747 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت کودکان مبتلا به سرطان 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

763 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

763 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

782 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 125,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

784 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

810 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

814 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

830 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

832 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

836 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

851 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

858 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

859 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

867 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

870 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

871 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت استاد صفر علی جمالی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

872 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

876 روز قبل: جناب آقای مهدی قنادی اُف به نیابت حاج کاظم مهدی اُف 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

879 روز قبل: نصر الله حاجی زاده فلاح به نیابت بیمارستان امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

881 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

887 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

894 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

895 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

897 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

898 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

901 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

901 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

902 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

906 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

906 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

908 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم چنگیز 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

929 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

930 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

952 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

960 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

964 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

967 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

977 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

977 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

977 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

977 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

977 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

977 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

977 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

977 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

978 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

979 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

979 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

979 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

979 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

979 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

981 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

982 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

982 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

985 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

987 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

987 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

988 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

988 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

988 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

988 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

990 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

992 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

993 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

993 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

995 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

995 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

996 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

997 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

998 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

998 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

998 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

998 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

998 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

999 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

999 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

999 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1000 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1001 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1002 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1003 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1005 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی به نیابت کپسول اکسیژن ویژه نیازمندان 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1009 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1010 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1011 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1013 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1013 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1017 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1019 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1021 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1022 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1030 روز قبل: حمیدرضا موسایی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1030 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1030 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1031 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى) به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1031 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1032 روز قبل: مریم آقاجانی به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1032 روز قبل: علیرضا پیشه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1034 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1034 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1041 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1043 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1055 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1056 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1063 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1090 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1098 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1098 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1100 روز قبل: علی سبقت الهی (ابزار شرق) به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1106 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1107 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت حاج آقا جواد همامی 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1118 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1143 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1145 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1146 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1152 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1162 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1173 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1174 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1176 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1186 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1188 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1202 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1209 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1212 روز قبل: ناشناس به نیابت نصرت مستأجران 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1213 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1221 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1225 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1225 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1226 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1226 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1228 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1231 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1235 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1242 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1242 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1243 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1244 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1245 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1252 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1261 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1266 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1268 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1268 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1268 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1269 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1270 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1273 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1275 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1276 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1278 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1279 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1280 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1281 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1282 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1284 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1285 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1291 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1291 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1295 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1297 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1304 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1304 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1310 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1311 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1315 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1317 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1320 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1320 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1322 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1323 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1323 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1323 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1324 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1324 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1324 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1324 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1325 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1325 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1325 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1326 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1327 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1328 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1328 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1328 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1328 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1329 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1330 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1330 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1331 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1331 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1332 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1333 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1334 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1335 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1335 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1335 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1335 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1336 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1337 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1338 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

1338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1339 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1356 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1360 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1360 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1361 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1362 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1365 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1369 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1374 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1375 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1375 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1387 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1410 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1428 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1445 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1529 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

1531 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1545 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1630 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1630 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

هم اکنون سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
137 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
147 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
185 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
267 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
288 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
312 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,200,000 تومان
341 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,560,000 تومان
436 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
438 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
465 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,870,000 تومان
465 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,700,000 تومان
569 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
573 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
577 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,644,000 تومان
630 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,600,000 تومان
653 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 550,000 تومان
660 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
680 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
727 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
741 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
826 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,750,000 تومان
840 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
886 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
899 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
904 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
933 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر سلامت و درمان 3,800,000 تومان
972 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
972 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
976 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
976 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
976 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
983 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
989 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
991 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
991 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 6,000,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
999 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
1000 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
1002 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان
1038 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 100,000 تومان
1038 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1038 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
1046 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 300,000 تومان
1058 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 160,000 تومان
1109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1137 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
1186 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
1193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,220,000 تومان
1208 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1232 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
1241 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
1259 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1295 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1296 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
1303 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
1313 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
1318 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
1324 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
1331 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
1332 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
1332 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
1332 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
1333 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1334 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
1334 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,381,386 تومان
1336 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
1336 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
1337 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
1337 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
1337 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان
1368 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1441 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1533 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام