نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 243,101,196 تومان (577 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 242,746,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

5 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

5 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

6 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

10 روز قبل: چهل و هفت 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: ناشناس 128,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

20 روز قبل: پانته آ باقری 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

22 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

26 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

35 روز قبل: پانته آ باقری 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

35 روز قبل: ناشناس 230,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

38 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده شایان فرد 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

48 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

50 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

51 روز قبل: چهل و هفت 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اضغر ذبیحی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

60 روز قبل: رضا اسدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

62 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

62 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

63 روز قبل: محمدامیر بلوریان به نیابت سلامتی جسم و روح 62,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

65 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

68 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

69 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

70 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

74 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

81 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

81 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

85 روز قبل: مامان پری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

89 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

91 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

93 روز قبل: حقیقه فرازان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

93 روز قبل: آقا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

94 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

95 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

96 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

98 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

99 روز قبل: چهل و هفت 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

102 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

103 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

107 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

108 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

109 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

116 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت خانواده برقیان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

122 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

122 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

123 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

125 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت خاله نیره پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

131 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

131 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

135 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

135 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

137 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

138 روز قبل: پوریا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

138 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

149 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

152 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

153 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

153 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

154 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

154 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

155 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت رد ظلم های زن برادرهام شادی امیری و زهره ابراهیمی از روی امور اداری سرکارم 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

157 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

158 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

159 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

159 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت به نیت سلامت روح وروان و جسم وتنم در منزل و سازمان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

159 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

161 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

161 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت امام سجاد(ع) 68,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

164 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

165 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

165 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

166 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

167 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

169 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

169 روز قبل: حقیقه فرازان 17,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: حقیقه فرازان 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

171 روز قبل: حقیقه فرازان 39,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

171 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

172 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

174 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

174 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

174 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

175 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

175 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

175 روز قبل: حقیقه فرازان 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

176 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

176 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

177 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

178 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

179 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

179 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

180 روز قبل: فاطمه 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

181 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

181 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

182 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

182 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

182 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

184 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

185 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

187 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

188 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

189 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

189 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

191 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

193 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

198 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

198 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

199 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

201 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

203 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر سلامت و درمان)

204 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

205 روز قبل: ناشناس 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

209 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین موسوی و یوسف اشرفی و احمد حاجی کاظم 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

210 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

210 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

214 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

217 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

217 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

218 روز قبل: ناشناس به نیابت دکتر تیمور مرادی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

218 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

219 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

221 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

222 روز قبل: بنده خدا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

222 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت فرج و سلامتی اقا امام زمان عج 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

227 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

230 روز قبل: ناشناس 100,010 تومان (نذر سلامت و درمان)

230 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

231 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

231 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

233 روز قبل: موسوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

235 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

236 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

237 روز قبل: ناشناس به نیابت ازامام سجادعلیه السلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

237 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

237 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

237 روز قبل: آرزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

238 روز قبل: حقیقه فرازان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

239 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

240 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

241 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت آیدا ، برای سلامتی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

242 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

243 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

245 روز قبل: ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

246 روز قبل: هانیه شاه نظری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

249 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

250 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

250 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

251 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

252 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

257 روز قبل: شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن عسکری (ع) 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

259 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

261 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

263 روز قبل: الهام ارزو رضا مامانم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

265 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

266 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

267 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

267 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

267 روز قبل: مهدی غلامعلی دهکردی 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

269 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

270 روز قبل: نسرین ارزو رضا الهام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

271 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

273 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

274 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

274 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

277 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

277 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

277 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

281 روز قبل: چهل و هفت 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

284 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

284 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

285 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

285 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

286 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

288 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

290 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

291 روز قبل: سحر عبدالهی به نیابت سلامتی مانلی 800,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

293 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

295 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

296 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

297 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

299 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

299 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

300 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

301 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

304 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

307 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

308 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

308 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

308 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

311 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

312 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

312 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

312 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

314 روز قبل: ناشناس به نیابت آرش میراحمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

314 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

316 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

319 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

319 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

324 روز قبل: یاسین جلالی به نیابت سلامتی امام زمان و یاسین 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

324 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

328 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

329 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

332 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

335 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

335 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

337 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

339 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

339 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

341 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان (عج) 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

342 روز قبل: سلامتی آقا امام زمان(عج) به نیابت سلامتی آقا امام زمان (عج) 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

342 روز قبل: ناشناس به نیابت بخش علی نثار 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

344 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

349 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فاطمه بالابندی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

352 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

353 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

361 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

363 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

365 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

368 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

370 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت مامانم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

372 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

375 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

378 روز قبل: یوسف دهکردی 2,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا صاحب الزمان (عج) 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

382 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 350,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

390 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

391 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

391 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

396 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

398 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

398 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 3,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 3,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

403 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

404 روز قبل: ارزو و رضا 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

411 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

415 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

415 روز قبل: پریسا نکویی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

416 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

417 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

419 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

420 روز قبل: جناب آقای شیروانی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

421 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

427 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

428 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

429 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

430 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکار خانم پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

436 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

436 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

440 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

442 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

445 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

446 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

447 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

447 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

455 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت همه بیماران إن شاءالله 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

462 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

463 روز قبل: مادرم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

463 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

465 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

475 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت خلق الله و خوب شدن همه بیماران 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

487 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

494 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

501 روز قبل: الاله دهکردی 650,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

505 روز قبل: شهرام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

508 روز قبل: شهرام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

513 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

516 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

518 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

519 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

520 روز قبل: رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

523 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

527 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

530 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

531 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

537 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

551 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

555 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

555 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

556 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

558 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

560 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

562 روز قبل: محمد ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم ایران یوسفیان 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

568 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

570 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

571 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

571 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

571 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

574 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدر عزیزم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

576 روز قبل: سید علی میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

577 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

581 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

586 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

588 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

590 روز قبل: ناشناس 1,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

593 روز قبل: اکرم به نیابت پدرو مادرم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

598 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر به نیابت سیاوش مقدم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

609 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

611 روز قبل: اکرم السادات موسوی به نیابت سید سعید مصطفوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

615 روز قبل: ناشناس به نیابت سید حسین میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

620 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بچه هایم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

620 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

625 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

629 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

631 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

633 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

637 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

641 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

644 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

651 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

653 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

657 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

664 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

679 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

680 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

685 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

685 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

692 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

695 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

698 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

698 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

701 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

702 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

707 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

711 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

722 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

723 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

725 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

727 روز قبل: یوسف عامری 4,920,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

727 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

729 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

731 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

731 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

735 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

746 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

748 روز قبل: خواهران و برادر به نیابت سیمین تاج خیامیم 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

749 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

757 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت دکتر کوروش منوچهری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

758 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

760 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

761 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

763 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

767 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

771 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

771 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

772 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 135,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

775 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

776 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

776 روز قبل: زهرا سجاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

776 روز قبل: آقای امیر 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

776 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

783 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

793 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

794 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

794 روز قبل: فرامرز لندران و بانو به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

794 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

794 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

800 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا محمدیان اصفهانی 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

804 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

811 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

814 روز قبل: ناشناس به نیابت کودکان مبتلا به سرطان 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

827 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

827 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

846 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 125,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

848 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

874 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

878 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

894 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

896 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

900 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

915 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

922 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

922 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

923 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

930 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

934 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

935 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت استاد صفر علی جمالی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

936 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

940 روز قبل: جناب آقای مهدی قنادی اُف به نیابت حاج کاظم مهدی اُف 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

942 روز قبل: نصر الله حاجی زاده فلاح به نیابت بیمارستان امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

945 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

951 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

958 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

959 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

961 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

961 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

965 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

965 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

965 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

970 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

970 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

972 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم چنگیز 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

993 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

994 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1016 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1024 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1028 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1031 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1040 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1040 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1041 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1041 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1041 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1041 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1041 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1041 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1042 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1042 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1043 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1043 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1043 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1043 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1043 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1044 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1046 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1046 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1049 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1049 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1051 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1051 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1052 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1052 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1052 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1052 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1054 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1056 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1057 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1057 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1059 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1059 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1060 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1060 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1062 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1062 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1062 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1062 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1062 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1063 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1063 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1063 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1063 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1064 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1065 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1067 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1068 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1068 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1068 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1068 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1068 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1069 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1069 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1070 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1070 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1070 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1070 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1070 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1071 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1072 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی به نیابت کپسول اکسیژن ویژه نیازمندان 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1073 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1073 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1074 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1075 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1077 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1081 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1083 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1085 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1085 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1094 روز قبل: حمیدرضا موسایی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1094 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1094 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1095 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى) به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1095 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1096 روز قبل: مریم آقاجانی به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1096 روز قبل: علیرضا پیشه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1098 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1098 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1105 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1119 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1120 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1127 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1154 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1162 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1162 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1164 روز قبل: علی سبقت الهی (ابزار شرق) به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1170 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1171 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت حاج آقا جواد همامی 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1182 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1205 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1207 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1209 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1210 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1216 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1226 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1237 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1237 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1238 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1240 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1250 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1252 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1266 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1273 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1276 روز قبل: ناشناس به نیابت نصرت مستأجران 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1276 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1285 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1289 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1289 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1290 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1290 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1291 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1295 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1299 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1306 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1306 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1307 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1308 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1309 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1316 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1325 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1330 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1332 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1332 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1332 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1333 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1334 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1337 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1339 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1340 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1342 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1342 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1344 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1345 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1346 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1348 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1349 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1355 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1355 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1361 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1368 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1368 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1374 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1375 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1379 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1381 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1381 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1383 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1384 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1386 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1386 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1387 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1387 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1387 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1387 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1388 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1388 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1388 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1389 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1389 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1389 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1389 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1391 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1392 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1392 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1392 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1392 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1393 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1394 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1394 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1395 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1395 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1396 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1397 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1398 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1399 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1399 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1399 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1399 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1400 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1401 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1402 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1402 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

1402 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1403 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1419 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1424 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1424 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1425 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1426 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1429 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1433 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1438 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1439 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1439 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1451 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1474 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1492 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1508 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1593 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

1595 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1609 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1694 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1694 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

هم اکنون سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
28 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
201 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
211 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
249 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
275 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
331 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
352 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
362 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
376 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,200,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
469 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
469 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,560,000 تومان
500 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
502 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
529 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,870,000 تومان
529 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,700,000 تومان
633 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
637 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
641 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,644,000 تومان
694 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,600,000 تومان
717 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 550,000 تومان
724 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
791 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
805 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
890 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,750,000 تومان
903 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
915 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
915 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
915 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
949 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
963 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
968 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
997 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر سلامت و درمان 3,800,000 تومان
1036 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
1036 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1040 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
1040 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1040 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
1047 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1053 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
1055 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1055 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 6,000,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
1060 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
1063 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
1064 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
1066 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1067 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 100,000 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
1110 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 300,000 تومان
1122 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1131 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1131 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 160,000 تومان
1173 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1201 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
1250 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
1257 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1257 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1264 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1264 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,220,000 تومان
1271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1278 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1278 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1296 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
1305 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
1323 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1327 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1327 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1360 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
1366 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
1376 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
1381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
1388 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
1395 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
1395 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
1396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
1396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
1397 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1398 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
1398 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,381,386 تومان
1400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
1400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
1401 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
1401 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
1401 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان
1432 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1505 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1597 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام