نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 209,909,100 تومان (248 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 192,716,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

8 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

12 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

12 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

13 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

15 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

19 روز قبل: محمد ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم ایران یوسفیان 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

25 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

27 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

28 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدر عزیزم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

33 روز قبل: سید علی میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

34 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

38 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

43 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

47 روز قبل: ناشناس 1,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

50 روز قبل: اکرم به نیابت پدرو مادرم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

51 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر به نیابت سیاوش مقدم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

66 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

69 روز قبل: اکرم السادات موسوی به نیابت سید سعید مصطفوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت سید حسین میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بچه هایم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

77 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

83 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

86 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

94 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

98 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

108 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

111 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

114 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

136 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

137 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

143 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

150 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

152 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

155 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

155 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

159 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

159 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

164 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

168 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

179 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

182 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

184 روز قبل: یوسف عامری 4,920,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

184 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

186 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

187 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

187 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

188 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

188 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

192 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

203 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

205 روز قبل: خواهران و برادر به نیابت سیمین تاج خیامیم 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

206 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

214 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت دکتر کوروش منوچهری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

215 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

217 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

218 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

224 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

228 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

228 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 135,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

232 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

233 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: زهرا سجاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: آقای امیر 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

240 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

250 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

251 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

251 روز قبل: فرامرز لندران و بانو به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

251 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

251 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا محمدیان اصفهانی 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

268 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت کودکان مبتلا به سرطان 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

284 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

284 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

303 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 125,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

305 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

331 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

336 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

351 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

353 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

357 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

372 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

379 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

379 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

381 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

388 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

392 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت استاد صفر علی جمالی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

393 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

397 روز قبل: جناب آقای مهدی قنادی اُف به نیابت حاج کاظم مهدی اُف 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

400 روز قبل: نصر الله حاجی زاده فلاح به نیابت بیمارستان امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

402 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

408 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

417 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

418 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

419 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

422 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

422 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

423 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

427 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

428 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

429 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم چنگیز 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

450 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

452 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

473 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

481 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

485 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

488 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

498 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

498 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

498 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

498 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

498 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

498 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

498 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

498 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

500 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

500 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

500 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

500 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

500 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

500 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

502 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

503 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

503 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

506 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

508 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

508 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

509 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

509 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

509 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

509 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

511 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

514 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

514 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

516 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

516 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

517 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

518 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

519 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

519 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

519 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

519 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

519 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

520 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

520 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

520 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

521 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

522 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

525 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

525 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

525 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

525 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

525 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

526 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

526 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

527 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

527 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

527 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

527 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

527 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

528 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

529 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی به نیابت کپسول اکسیژن ویژه نیازمندان 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

530 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

530 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

531 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

532 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

534 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

538 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

540 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

542 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

543 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

551 روز قبل: حمیدرضا موسایی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

551 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

551 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

552 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى) به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

552 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

553 روز قبل: مریم آقاجانی به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

553 روز قبل: علیرضا پیشه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

555 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

555 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

562 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

564 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

576 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

577 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

584 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

611 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

619 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

619 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

621 روز قبل: علی سبقت الهی (ابزار شرق) به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

627 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

628 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت حاج آقا جواد همامی 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

639 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

662 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

664 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

666 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

668 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

673 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

683 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

694 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

695 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

695 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

697 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

707 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

709 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

723 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

733 روز قبل: ناشناس به نیابت نصرت مستأجران 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

734 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

742 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

746 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

746 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

747 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

747 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

749 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

752 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

756 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

763 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

763 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

764 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

765 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

766 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

773 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

782 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

787 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

789 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

789 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

790 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

791 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

794 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

796 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

797 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

799 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

800 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

802 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

802 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

803 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

805 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

806 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

812 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

813 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

816 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

818 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

825 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

825 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

831 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

836 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

838 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

841 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

841 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

843 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

844 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

844 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

844 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

844 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

845 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

845 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

845 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

846 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

846 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

847 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

848 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

849 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

849 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

849 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

849 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

850 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

851 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

851 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

852 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

852 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

853 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

854 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

855 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

856 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

857 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

859 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

859 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

860 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

877 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

881 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

881 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

882 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

883 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

886 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

891 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

896 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

896 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

896 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

908 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

931 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

949 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

966 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1050 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

1052 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1151 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1151 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

90 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
94 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
99 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,644,000 تومان
151 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,600,000 تومان
174 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 550,000 تومان
181 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
202 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
249 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
262 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
347 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,750,000 تومان
361 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
372 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
372 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
372 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
407 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
420 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
425 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
454 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر سلامت و درمان 3,800,000 تومان
493 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
493 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
504 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
510 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
512 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
512 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 6,000,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
521 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
523 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان
559 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 100,000 تومان
559 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
559 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
567 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 300,000 تومان
579 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
588 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
588 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 160,000 تومان
630 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
658 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
707 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
715 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
715 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,220,000 تومان
729 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
736 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
736 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
754 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
762 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
780 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
784 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
784 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
816 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
817 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
834 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
839 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
845 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
852 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
853 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
853 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
853 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
854 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
855 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
855 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,381,386 تومان
857 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
857 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
858 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
858 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
858 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان
889 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
962 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1055 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام