مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع کل مشارکت: 110,000 تومان (1 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 45,378,750 تومان
مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (سلام ا... علیها) اصفهان در سال 1387 به مدد و همت جمعی از خیرین اصفهان و با محوریت و استفاده از وجهه معنوی، مادی، امکانات و پشتیبانی صندوق قرض الحسنه اسلامی اصفهان که سابقه 50 ساله داشته، با هدف اصلی اعطاء تسهیلات به نوعروسان جهت تهیه جهیزیه، به شماره پروانه ۲۰/۲۲۶۶۲۴۴ و شماره ثبت ۳۱۱۲، فعالیت خود را آغاز نمود. متعاقباً بمنظور بهره برداری بهینه از نیروهای داوطلب جوان گروهی تحت عنوان «لبخند» زیر نظر این خیریه با هدف هدیه نمودن لبخند به نیازمندان نیز تشکیل گردید.

شما هم می توانید به اشکال مختلف با گروه نیکوکاری لبخند، همکاری نمائید...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

857 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س))

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر اشتغال و کارآفرینی 4,600,000 تومان
143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
157 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
225 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
267 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
267 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
294 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
506 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
794 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام