موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل مشارکت: 31,055,000 تومان (61 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 50,147,250 تومان
این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و ارامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک ، پزشک عمومی ، روانشناس ، مدیر فنی ، کادر پرستاری ، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

11 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

18 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

25 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

27 روز قبل: ناشناس 5,550,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

27 روز قبل: مریم قیصری فرد 10,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

32 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

39 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

46 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

53 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

55 روز قبل: سیدعباس حسینی به نیابت مادرم مرحومه سرورآغا میرحسینی 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

60 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

74 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

81 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

88 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

102 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

109 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

115 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

128 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

136 روز قبل: ناشناس به نیابت شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

137 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

148 روز قبل: جواد عشاقی 3,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

151 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

153 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

157 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

163 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

170 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای سلامتی قلب اندوهگین امام زمان(عج) در روز عاشورا 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

177 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

182 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

199 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

204 روز قبل: میترا ادیبی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

204 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

206 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

213 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

220 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

243 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

248 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت زنده یاد شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

248 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

249 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

269 روز قبل: ناشناس 420,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

269 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

282 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

459 روز قبل: ۱۱۰ 5,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

519 روز قبل: کریمی 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

528 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

532 روز قبل: توران سرائیان 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

552 روز قبل: فرزاد طلائی به نیابت مرحومه مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

577 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

627 روز قبل: محمود حراجی 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

680 روز قبل: محمود حراجی 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

681 روز قبل: نا معلول 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

692 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی ورفع بلا مشکلات 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

780 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

825 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

903 روز قبل: نگار محبوب 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

914 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

919 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

984 روز قبل: سعید 110,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محمودیه اصفهان

35 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 4,000,000 تومان
41 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 4,000,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 3,500,000 تومان
137 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 3,000,000 تومان
200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
260 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,990,150 تومان
456 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 5,000,000 تومان
517 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,000,000 تومان
538 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
634 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
781 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 2,000,000 تومان
810 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
897 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 190,000 تومان
904 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 344,850 تومان
976 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
1055 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام