موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل مشارکت: 42,011,000 تومان (174 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 71,143,250 تومان
این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و ارامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک ، پزشک عمومی ، روانشناس ، مدیر فنی ، کادر پرستاری ، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

14 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

21 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

25 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

27 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت پدر و مادر 120,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

30 روز قبل: ناشناس 180,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

31 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 120,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

41 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

46 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

48 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

55 روز قبل: فرشاد معافی به نیابت محمد معافی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

56 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

58 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

58 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

61 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

62 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همیشگی 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

69 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

72 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

76 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

81 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

83 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت منصور جنابی 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

90 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

98 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

99 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

100 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت علی اکبر ملاکریمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

104 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

111 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

116 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

118 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت علی اکبر ملاکریمی 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت علی اکبر ملاکریمی 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

124 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

128 روز قبل: محمدعیسی شاهین فرد به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

133 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

139 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

142 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

147 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

147 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

153 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

159 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

161 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

163 روز قبل: آرمان جنابی به نیابت وصلت خیر 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

167 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

174 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

174 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

179 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

182 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

189 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

191 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

196 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

199 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

203 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

203 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

210 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

212 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

216 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

220 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت شفای بیمار 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت شفا بیمار 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

223 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله و حبیبه کدخدائی 72,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

224 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

231 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

234 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

235 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

245 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

252 روز قبل: ناشناس 118,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

253 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

256 روز قبل: رضا جباری به نیابت شهید احمد خسروی ویاران 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

259 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

266 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

273 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

277 روز قبل: مرضیه آقاجانی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

287 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

293 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

300 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

308 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

315 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

321 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

322 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

328 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

335 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

338 روز قبل: مکنت جو 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

340 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

342 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

350 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

357 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

364 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

378 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

384 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

391 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

399 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

405 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

413 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

413 روز قبل: سعید 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

426 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

433 روز قبل: حبیبه کدخدائی به نیابت شکرالله 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

434 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

441 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

448 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

455 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

461 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

469 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

475 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

483 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

490 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

497 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

504 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

506 روز قبل: ناشناس 5,550,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

506 روز قبل: مریم قیصری فرد 10,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

511 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

518 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

525 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

532 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

533 روز قبل: سیدعباس حسینی به نیابت مادرم مرحومه سرورآغا میرحسینی 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

539 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

546 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

553 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

560 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

567 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

573 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

581 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

588 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

594 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

607 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

615 روز قبل: ناشناس به نیابت شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

616 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

627 روز قبل: جواد عشاقی 3,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

630 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

631 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

636 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

642 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

649 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

654 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای سلامتی قلب اندوهگین امام زمان(عج) در روز عاشورا 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

656 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

661 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

678 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

683 روز قبل: میترا ادیبی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

683 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

685 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

692 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

699 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

722 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

727 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت زنده یاد شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

727 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

728 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

748 روز قبل: ناشناس 420,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

748 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

761 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

938 روز قبل: ۱۱۰ 5,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

998 روز قبل: کریمی 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1007 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1011 روز قبل: توران سرائیان 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1031 روز قبل: فرزاد طلائی به نیابت مرحومه مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1056 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1106 روز قبل: محمود حراجی 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1159 روز قبل: محمود حراجی 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1160 روز قبل: نا معلول 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1171 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی ورفع بلا مشکلات 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1259 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1304 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1381 روز قبل: نگار محبوب 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1392 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1398 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1463 روز قبل: سعید 110,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محمودیه اصفهان

185 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 6,500,000 تومان
200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 4,496,000 تومان
487 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 10,000,000 تومان
514 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 4,000,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 4,000,000 تومان
533 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 3,500,000 تومان
616 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 3,000,000 تومان
678 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
800 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,990,150 تومان
935 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 5,000,000 تومان
996 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,000,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
1113 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
1163 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1259 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 2,000,000 تومان
1289 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1376 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 190,000 تومان
1383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 344,850 تومان
1455 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
1533 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام