موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل مشارکت: 31,444,000 تومان (80 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 60,147,250 تومان
این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و ارامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک ، پزشک عمومی ، روانشناس ، مدیر فنی ، کادر پرستاری ، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

10 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

24 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

31 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

38 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

45 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

52 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

59 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

59 روز قبل: سعید 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

72 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

79 روز قبل: حبیبه کدخدائی به نیابت شکرالله 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

80 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

87 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

107 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

115 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

122 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

136 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

143 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

150 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

152 روز قبل: ناشناس 5,550,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

152 روز قبل: مریم قیصری فرد 10,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

157 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

164 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

171 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

178 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

180 روز قبل: سیدعباس حسینی به نیابت مادرم مرحومه سرورآغا میرحسینی 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

185 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

192 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

199 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

206 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

213 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

219 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

227 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

234 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

241 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

253 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

262 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

274 روز قبل: جواد عشاقی 3,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

276 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

278 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

283 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

289 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

295 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای سلامتی قلب اندوهگین امام زمان(عج) در روز عاشورا 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

302 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

307 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

324 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

329 روز قبل: میترا ادیبی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

329 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

331 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

338 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

345 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

368 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

373 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت زنده یاد شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

373 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

374 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

394 روز قبل: ناشناس 420,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

394 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

407 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

584 روز قبل: ۱۱۰ 5,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

644 روز قبل: کریمی 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

654 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

657 روز قبل: توران سرائیان 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

677 روز قبل: فرزاد طلائی به نیابت مرحومه مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

702 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

752 روز قبل: محمود حراجی 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

805 روز قبل: محمود حراجی 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

806 روز قبل: نا معلول 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

817 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی ورفع بلا مشکلات 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

905 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

951 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1028 روز قبل: نگار محبوب 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1039 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1044 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

1109 روز قبل: سعید 110,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محمودیه اصفهان

133 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 10,000,000 تومان
160 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 4,000,000 تومان
166 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 4,000,000 تومان
180 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 3,500,000 تومان
262 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 3,000,000 تومان
325 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
385 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,990,150 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 5,000,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,000,000 تومان
663 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
759 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
809 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
906 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 2,000,000 تومان
935 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1022 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 190,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 344,850 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
1180 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام