موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل مشارکت: 5,525,000 تومان (15 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 17,177,100 تومان
این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و ارامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک ، پزشک عمومی ، روانشناس ، مدیر فنی ، کادر پرستاری ، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

25 روز قبل: کریمی 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

35 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

38 روز قبل: توران سرائیان 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

59 روز قبل: فرزاد طلائی به نیابت مرحومه مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

84 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

133 روز قبل: محمود حراجی 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

187 روز قبل: محمود حراجی 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

188 روز قبل: نا معلول 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

198 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی ورفع بلا مشکلات 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

286 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

332 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

409 روز قبل: نگار محبوب 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

420 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

425 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

490 روز قبل: سعید 110,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محمودیه اصفهان

24 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,000,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
191 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
287 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 2,000,000 تومان
316 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
403 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 190,000 تومان
410 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 344,850 تومان
482 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام