انجمن حمایت از بیماران بادرود

حمایت مالی و معنوی از بیماران

جمع کل مشارکت: 15,000 تومان (2 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 5,700,000 تومان

حمایت جامع مالی و معنوی بیماران مقاوم به درمان بادرود

انجمن حمایت از بیماران بادرود در تلاش است حامی جامع بیماران در بخش های بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی، روانشناسی و فرهنگی باشد با رویکرد حمایت مالی و معنوی به بیماران
1- بیماران خاص
2- بیماران مقاوم به درمان
3- بیماران نادر و نقص ایمنی
4- بیماران نیازمند
5-بیماران سرطانی
6-خدمات توانبخشی کودکان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

40 روز قبل: مهربان 5,000 تومان

41 روز قبل: ناشناس به نیابت بیماران 10,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با انجمن حمایت از بیماران بادرود

33 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
36 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
37 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان

گزارش اتمام