انجمن حمایت از بیماران بادرود

حمایت مالی و معنوی از بیماران

جمع کل مشارکت: 22,000 تومان (3 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 16,050,000 تومان

حمایت جامع مالی و معنوی بیماران مقاوم به درمان بادرود

انجمن حمایت از بیماران بادرود در تلاش است حامی جامع بیماران در بخش های بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی، روانشناسی و فرهنگی باشد با رویکرد حمایت مالی و معنوی به بیماران
1- بیماران خاص
2- بیماران مقاوم به درمان
3- بیماران نادر و نقص ایمنی
4- بیماران نیازمند
5-بیماران سرطانی
6-خدمات توانبخشی کودکان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

187 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر انجمن حمایت از بیماران بادرود)

808 روز قبل: مهربان 5,000 تومان (نذر انجمن حمایت از بیماران بادرود)

809 روز قبل: ناشناس به نیابت بیماران 10,000 تومان (نذر انجمن حمایت از بیماران بادرود)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با انجمن حمایت از بیماران بادرود

108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 1,710,000 تومان
148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
207 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر نان و غذا 640,000 تومان
471 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
484 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
581 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
731 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
801 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
804 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
805 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان

گزارش اتمام