پویش 50 بسته هدیه معیشت

برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 11,400,000 تومان (55 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:114%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 11,400,000 تومان

با توجه وضعیت پیش آمده اقتصادی به خاطر ویروس کرونا، در این پویش قصد داریم با همراهی شما نیکوکاران گرامی 50 بسته معیشتی برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند جمع آوری کنیم.

این بسته شامل برنج، مرغ، لوبیا، ماش، عدس، روغن، ماکارونی، رب و سویا می باشد. ارزش کل این بسته 200 هزارتومان می شود که جمع کل این هدیه معیشتی برای 50 خانواده معادل 10 میلیون تومان می شود. /////

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1559 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1559 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1560 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1561 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

1562 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش 50 بسته هدیه معیشت

780 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان
1559 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام

به نام خدا

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند  /  کز کار خلق یک گره بسته وا کند

گزارش عملکرد پویش 50 بسته هدیه معیشت (اسفند 98)

موسسه نیکوکاری باران لبخند (سایت نذرستان)

 

عنوان پویش:

پویش 50 بسته هدیه معیشت (برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند)

شرح پویش:

با توجه وضعیت پیش آمده اقتصادی به خاطر ویروس کرونا، در این پویش بر آن شدیم با همراهی شما نیکوکاران گرامی 50 بسته معیشتی برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند جمع آوری کنیم. این بسته ها در قالب برنج، مرغ، لوبیا، ماش، عدس، روغن، ماکارونی، رب و سویا به ارزش 200 هزارتومان بود، که جمع کل این هدیه معیشتی برای 50 خانواده معادل 10 میلیون تومان شد.

مجری:

موسسه نیکوکاری باران لبخند (شماره ثبت: 4799)   www.smilecharity.com

مبلغ هدف:

100000000 ریال

زمان شروع پویش:

21/12/98

زمان کامل شدن:

23/12/98   (در مدت 48 ساعت)

تعداد مشارکت کنندگان:

54 نفر  (مبلغ مشارکت از 10000 ریال تا 20000000 ریال) 

جمع کل مشارکت:

114000000  ریال

خانواده های توزیع شده:

50 خانواده نیازمند (بیش از 150 نفر)

شرح گزارش:

آماده سازی، بسته بندی و توزیع 50 بسته هدیه معیشتی، بین خانواده های نیازمند بلافاصله بعد از عبور از 60 درصد توسط خیرین و نیکوکاران (شب جمعه 22 اسفند 98) شروع شد و به لطف خدا بسته های مورد نظر به خانواده های نیازمند (ایتام، زنان سرپرست خانوار و...) تحویل داده شد. شایان ذکر است مازاد مشارکت شده نیز به همان شکل بین خانواده های نیازمند، توزیع خواهد شد. 

 

با سپاس فراوان از :  مهربانان ناشناس (بیش از 30 نفر و خانواده)، خانواده های مهاجر، هزاردستان، چنگیز، موسوی خواه، سبقت الهی، دهکردی، بیگی، تحویلیان، شیخان، جعفری، شریفیان، توکلی، دانش کیا، سعیدی، مومنی، ابراهیمی، کیانی، اسماعیلی، کریمی، مجموعه های دانشکده فنی محسن مهاجر، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و...

 

وظیفه خود می دانیم از همه کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در موفقیت این پویش در کمتر از 48 ساعت، مشارکت نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.           (هیئت مدیره موسسه نیکوکاری باران لبخند  23/12/98)