نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه

جمع کل مشارکت: 3,031,034 تومان (68 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,800,000 تومان

نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

بسیاری از معضلات و مشکلات هر جامعه ای به عدم آگاهی و عقب ماندگی فرهنگی مردم آن جامعه برمی گردد.اعتیاد، فساد، بی اخلاقی در بسیاری از موارد ناشی از شرایطی که آگاهی وجود ندارد و در نتیجه آن هزینه های بسیاری بر اقتصاد یک جامعه تحمیل می گردد و در یک دور باطل با افزایش بیکاری و... شاهد فسادها و معضلات گسترده تر خواهیم بوداز این رو ترویج دانایی و آگاهی به هر شکل می تواند در کاهش این معضلات تاثیرگذار باشد.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با نذر فرهنگی در اختیار سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ترویج آگاهی و دانایی قرار خواهد گرفت تا بتواند به رفع فقر فرهنگی کمک نماید.

بعضی از نمونه نذرهای فرهنگی عبارتند از:

- تهیه و توزیع کتاب های آموزشی پیرامون نکات زندگی سالم، تربیت فرزندان و...

- برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی برای سنین مختلف

- آموزش های مرتبط با ازدواج آسان و موفق مخصوصا در مناطق کم برخوردار

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

24 روز قبل: محمدامیر به نیابت ارتقای علم و دانش 30,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت بانو پیمان، محتشمی و پیرایش 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

38 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

48 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

55 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

57 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت بالا آمدن افراد فرهیخته در امور اداری ام در سمت جدیدم در سازمان ثبت اسناد 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

58 روز قبل: لویی به نیابت ازدواج با انسان باشخصیت 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین(ع) 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

83 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت امام محمد باقر(ع) 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

104 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

142 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

151 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

154 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکارخانم پیمان 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

178 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

199 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

203 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

208 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

211 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

215 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

223 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

242 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

270 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

314 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

378 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

386 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

462 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

463 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

466 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

466 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

468 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

468 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

472 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

473 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

480 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر وپدر عزیزم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد شمسی حبیبی و حسن جدلی 13,034 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

515 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم آقای مقدم چرخکاری 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

518 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

527 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

726 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 60,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ذوقی و اقای نوابی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

870 روز قبل: ناشناس به نیابت ابراهیم چنگیز 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1220 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1222 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1227 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامت خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1230 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1230 روز قبل: مریم زریباف به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1230 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1233 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی کودکان 150,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1234 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1235 روز قبل: چراغی 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1250 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1258 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1258 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1260 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

929 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 90,000 تومان
1217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 1,710,000 تومان

گزارش اتمام