نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه

جمع کل مشارکت: 2,489,034 تومان (46 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,800,000 تومان

نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

بسیاری از معضلات و مشکلات هر جامعه ای به عدم آگاهی و عقب ماندگی فرهنگی مردم آن جامعه برمی گردد.اعتیاد، فساد، بی اخلاقی در بسیاری از موارد ناشی از شرایطی که آگاهی وجود ندارد و در نتیجه آن هزینه های بسیاری بر اقتصاد یک جامعه تحمیل می گردد و در یک دور باطل با افزایش بیکاری و... شاهد فسادها و معضلات گسترده تر خواهیم بوداز این رو ترویج دانایی و آگاهی به هر شکل می تواند در کاهش این معضلات تاثیرگذار باشد.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با نذر فرهنگی در اختیار سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ترویج آگاهی و دانایی قرار خواهد گرفت تا بتواند به رفع فقر فرهنگی کمک نماید.

بعضی از نمونه نذرهای فرهنگی عبارتند از:

- تهیه و توزیع کتاب های آموزشی پیرامون نکات زندگی سالم، تربیت فرزندان و...

- برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی برای سنین مختلف

- آموزش های مرتبط با ازدواج آسان و موفق مخصوصا در مناطق کم برخوردار

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

4 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

6 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

11 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

13 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

18 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

27 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

46 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

74 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

117 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

182 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

190 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

266 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

266 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

267 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

270 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

270 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

272 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

272 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

276 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

283 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر وپدر عزیزم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

312 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد شمسی حبیبی و حسن جدلی 13,034 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

319 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم آقای مقدم چرخکاری 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

322 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

330 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 60,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

554 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ذوقی و اقای نوابی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

674 روز قبل: ناشناس به نیابت ابراهیم چنگیز 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1023 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1025 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1031 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامت خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1033 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1033 روز قبل: مریم زریباف به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1033 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1036 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی کودکان 150,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1038 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1038 روز قبل: چراغی 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1054 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1061 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1062 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1063 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1397 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 90,000 تومان
1021 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 1,710,000 تومان

گزارش اتمام