نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه

جمع کل مشارکت: 3,169,034 تومان (73 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,800,000 تومان

نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

بسیاری از معضلات و مشکلات هر جامعه ای به عدم آگاهی و عقب ماندگی فرهنگی مردم آن جامعه برمی گردد.اعتیاد، فساد، بی اخلاقی در بسیاری از موارد ناشی از شرایطی که آگاهی وجود ندارد و در نتیجه آن هزینه های بسیاری بر اقتصاد یک جامعه تحمیل می گردد و در یک دور باطل با افزایش بیکاری و... شاهد فسادها و معضلات گسترده تر خواهیم بوداز این رو ترویج دانایی و آگاهی به هر شکل می تواند در کاهش این معضلات تاثیرگذار باشد.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با نذر فرهنگی در اختیار سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ترویج آگاهی و دانایی قرار خواهد گرفت تا بتواند به رفع فقر فرهنگی کمک نماید.

بعضی از نمونه نذرهای فرهنگی عبارتند از:

- تهیه و توزیع کتاب های آموزشی پیرامون نکات زندگی سالم، تربیت فرزندان و...

- برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی برای سنین مختلف

- آموزش های مرتبط با ازدواج آسان و موفق مخصوصا در مناطق کم برخوردار

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 روز قبل: لادن 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی صدرزاده 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

64 روز قبل: ناشناس 55,500 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

78 روز قبل: ناشناس 55,500 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

124 روز قبل: محمدامیر به نیابت ارتقای علم و دانش 30,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت بانو پیمان، محتشمی و پیرایش 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

138 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

155 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

158 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت بالا آمدن افراد فرهیخته در امور اداری ام در سمت جدیدم در سازمان ثبت اسناد 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

158 روز قبل: لویی به نیابت ازدواج با انسان باشخصیت 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

164 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین(ع) 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

183 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت امام محمد باقر(ع) 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

204 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

230 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

242 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

251 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

254 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

259 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

265 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکارخانم پیمان 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

278 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

299 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

300 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

303 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

308 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

310 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

311 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

315 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

323 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

342 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

370 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

414 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

478 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

486 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

562 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

562 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

564 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

566 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

566 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

568 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

568 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

573 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

573 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

580 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر وپدر عزیزم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

608 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد شمسی حبیبی و حسن جدلی 13,034 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

615 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم آقای مقدم چرخکاری 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

618 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

627 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

826 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 60,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

850 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ذوقی و اقای نوابی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

970 روز قبل: ناشناس به نیابت ابراهیم چنگیز 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1320 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1322 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1328 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامت خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1330 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1330 روز قبل: مریم زریباف به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1330 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1333 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی کودکان 150,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1334 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1335 روز قبل: چراغی 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1350 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1358 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1358 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1360 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1694 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 90,000 تومان
1317 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 1,710,000 تومان

گزارش اتمام