نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه

جمع کل مشارکت: 2,389,034 تومان (33 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,800,000 تومان

نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

بسیاری از معضلات و مشکلات هر جامعه ای به عدم آگاهی و عقب ماندگی فرهنگی مردم آن جامعه برمی گردد.اعتیاد، فساد، بی اخلاقی در بسیاری از موارد ناشی از شرایطی که آگاهی وجود ندارد و در نتیجه آن هزینه های بسیاری بر اقتصاد یک جامعه تحمیل می گردد و در یک دور باطل با افزایش بیکاری و... شاهد فسادها و معضلات گسترده تر خواهیم بوداز این رو ترویج دانایی و آگاهی به هر شکل می تواند در کاهش این معضلات تاثیرگذار باشد.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با نذر فرهنگی در اختیار سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ترویج آگاهی و دانایی قرار خواهد گرفت تا بتواند به رفع فقر فرهنگی کمک نماید.

بعضی از نمونه نذرهای فرهنگی عبارتند از:

- تهیه و توزیع کتاب های آموزشی پیرامون نکات زندگی سالم، تربیت فرزندان و...

- برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی برای سنین مختلف

- آموزش های مرتبط با ازدواج آسان و موفق مخصوصا در مناطق کم برخوردار

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

57 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

73 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادرم و پدرم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

74 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

77 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

77 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

79 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

79 روز قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

83 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

84 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

90 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر وپدر عزیزم 20,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد شمسی حبیبی و حسن جدلی 13,034 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم آقای مقدم چرخکاری 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

129 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

137 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 60,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

361 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ذوقی و اقای نوابی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت ابراهیم چنگیز 7,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

830 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

832 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

838 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامت خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

841 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

841 روز قبل: مریم زریباف به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

841 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

843 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی کودکان 150,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

845 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

846 روز قبل: چراغی 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

861 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

868 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان 100,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

869 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

871 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر فرهنگی، کتاب و دانایی

539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 90,000 تومان
828 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 1,710,000 تومان

گزارش اتمام