پویش نذر زندگی

نذر دارو و کمک هزینه های درمان نیازمندان

مبلغ هدف: 40,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 40,000,000 تومان (138 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:100%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 40,000,000 تومان

پویش نذر زندگی (ویژه اختصاص نذرهای اربعین حسینی)

نذر دارو و کمک هزینه های درمان نیازمندان

26 پرونده، معادل 40 میلیون تومان

با همکاری خیریه های فعال در زمینه سلامت و درمان

400 سهم 100 هزارتومانی، نذر شما چند سهم؟

روش مشارکت: پرداخت آنلاین در سایت نذرستان (https://nazrestan.ir/nazr/40)

یا کارت به کارت ملی: 6037-9918-9987-8627   

به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1350 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1350 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1351 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1351 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1351 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1352 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1352 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1352 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1353 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1353 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1353 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1353 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1355 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1356 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1356 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1356 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1356 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1356 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1357 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1357 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1359 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1360 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1361 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1361 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1361 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1362 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1363 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1363 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1363 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1365 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1366 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1367 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش نذر زندگی

1322 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1345 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
1352 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
1359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
1359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
1360 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
1360 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
1361 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1362 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
1362 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,381,386 تومان
1364 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
1364 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
1365 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
1365 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
1365 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان

گزارش اتمام