جمعیت مردم نهاد سلوی

حامی کودکان محروم

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 16,350,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جمعیت مردم نهاد سلوی

291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت نذر نان و غذا 2,100,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
823 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام