جمعیت مردم نهاد سلوی

حامی کودکان محروم

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 9,000,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جمعیت مردم نهاد سلوی

55 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام