جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود

آموزش و توتنمندسازی کودکان کار و بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 9,000,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود

59 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام