موسسه خیریه آوای معطر زندگی

کودکان، زنان و خانواده

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 600,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه آوای معطر زندگی

20 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام