موسسه خیریه نورالائمه اصفهان

نیکوکاری و اُمور خیریه

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 200,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه نورالائمه اصفهان

109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام