موسسه طلوع مهر و دوستی

حمایت از کودکان کار

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 11,097,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه طلوع مهر و دوستی

400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
668 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
823 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
909 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان

گزارش اتمام