بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

مرکز آموزشی درمانی تخصصی کودکان

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 56,149,214 تومان

بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان

زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

440 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
444 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
457 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
464 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
781 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
799 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
802 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
805 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان

گزارش اتمام