.
.

نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 605,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

62 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان

62 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان

117 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام