پویش عید تا عید (هدیه معیشت)

110 هدیه معیشت برای 110 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان

جمع کل مشارکت: 31,646,900 تومان (37 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:115%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 31,646,900 تومان

پویش عید تا عید (هدیه معیشت)

110 هدیه معیشت برای 110 خانواده نیازمند

روش های مشارکت: پرداخت آنلاین در سایت نذرستان

یا انتقال به کارت بانک ملی به شماره: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند

(تلفن راهنمایی واتساپ: 09134357933)

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1193 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1193 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1196 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1197 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1197 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1198 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1199 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1199 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1199 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1200 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1200 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1200 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1200 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1201 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1201 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1203 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1206 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1207 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1207 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1209 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1209 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1209 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1210 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1210 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1210 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1210 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1210 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1211 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1211 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1211 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1211 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1211 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1212 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1213 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1213 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1213 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

1214 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عید تا عید (هدیه معیشت)

1141 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
1166 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان

گزارش اتمام