پویش عید تا عید (هدیه پوشاک)

110 هدیه پوشاک برای 110 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان

جمع کل مشارکت: 29,771,900 تومان (32 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:108%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 29,771,900 تومان

پویش عید تا عید (هدیه پوشاک)

110 هدیه پوشاک برای 110 خانواده نیازمند

روش های مشارکت: پرداخت آنلاین در سایت نذرستان

یا انتقال به کارت بانک ملی به شماره: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند

(تلفن راهنمایی واتساپ: 09134357933)

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1167 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1171 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1194 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1197 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1198 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1198 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1198 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1199 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1200 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1200 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1200 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1201 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1203 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1204 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1204 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1205 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1206 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1207 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1207 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1207 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1207 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1207 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1208 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1209 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1210 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1211 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1211 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1213 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1213 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1213 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1213 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1213 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عید تا عید (هدیه پوشاک)

1172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان

گزارش اتمام