جامعه معلولین اصفهان

خدمات توانبخشی

جمع کل مشارکت: 640,000 تومان (4 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 1,000,000 تومان

جامعه معلولین اصفهان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

45 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

58 روز قبل: امینی سلطانی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

58 روز قبل: مهرادجم فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

59 روز قبل: فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جامعه معلولین اصفهان

191 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان

گزارش اتمام