جامعه معلولین اصفهان

خدمات توانبخشی

جمع کل مشارکت: 750,000 تومان (7 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 6,640,000 تومان

جامعه معلولین اصفهان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

51 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

299 روز قبل: بیاد شادروان اسماعیل پورحسن و داوود ماهوش محمدی به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن - داوود ماهوش محمدی 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

524 روز قبل: مهسا بیگی 90,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

663 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

676 روز قبل: امینی سلطانی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

677 روز قبل: مهرادجم فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

678 روز قبل: فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جامعه معلولین اصفهان

325 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت جامعه معلولین اصفهان 640,000 تومان
809 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان

گزارش اتمام