جامعه معلولین اصفهان

خدمات توانبخشی

جمع کل مشارکت: 740,000 تومان (6 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 6,640,000 تومان

جامعه معلولین اصفهان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

47 روز قبل: بیاد شادروان اسماعیل پورحسن و داوود ماهوش محمدی به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن - داوود ماهوش محمدی 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

272 روز قبل: مهسا بیگی 90,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

411 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

424 روز قبل: امینی سلطانی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

424 روز قبل: مهرادجم فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

425 روز قبل: فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جامعه معلولین اصفهان

72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت جامعه معلولین اصفهان 640,000 تومان
557 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان

گزارش اتمام