جامعه معلولین اصفهان

خدمات توانبخشی

جمع کل مشارکت: 1,232,100 تومان (15 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 23,510,000 تومان

جامعه معلولین اصفهان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

27 روز قبل: محمدعلی کدخدایی 120,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 11,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

85 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

177 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 50,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

193 روز قبل: ناشناس 270,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه حاجیه خانم آسیه نوروزی 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

405 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

653 روز قبل: بیاد شادروان اسماعیل پورحسن و داوود ماهوش محمدی به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن - داوود ماهوش محمدی 10,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

878 روز قبل: مهسا بیگی 90,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

1017 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

1030 روز قبل: امینی سلطانی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

1030 روز قبل: مهرادجم فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

1031 روز قبل: فریدونی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با جامعه معلولین اصفهان

154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت جامعه معلولین اصفهان 120,000 تومان
244 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
324 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر عمومی 3,750,000 تومان
679 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
965 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت جامعه معلولین اصفهان 640,000 تومان
1163 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان

گزارش اتمام