پویش نذر زندگی 2

تامین هزینه دارو و درمان برای بیماران نیازمند

مبلغ هدف: 100,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 100,000,000 تومان (224 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:100%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 100,000,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

پویش نذر زندگی

کمک هزینه تامین دارو و درمان، برای جمعی از بیماران نیازمند

به ارزش 100 میلیون تومان

به همراه هدیه چند کتاب با محوریت آگاهی و دانایی

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir/nazr/58

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1004 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1004 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1005 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1006 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1007 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1009 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1013 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1015 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1015 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1015 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1016 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1016 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1016 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1018 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1020 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1021 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1021 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1023 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1023 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1024 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1024 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1026 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1027 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1027 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1027 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1027 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1027 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1027 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1028 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1029 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1030 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1031 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1032 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1033 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1033 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1033 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1033 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1033 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1033 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1034 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1034 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1034 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1034 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1034 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1034 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1035 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1036 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1037 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1038 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1039 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1039 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1039 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1039 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1039 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1039 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

1040 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش نذر زندگی 2

1000 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
1000 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1004 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
1004 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1017 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
1019 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1024 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
1024 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
1024 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
1024 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
1024 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
1027 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
1030 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
1030 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
1031 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
1031 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
1031 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
1031 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
1031 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان

گزارش اتمام