نذر قرض الحسنه

نذر دائمی برای قرض دادن به افراد نیازمند

جمع کل مشارکت: 27,525,000 تومان (120 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 27,115,250 تومان

نذر قرض الحسنه

قرض الحسنه از کارهای نیکی است که می تواند فارغ از فقیر و غنی بودن، شامل حال تمام افراد شود و منشا خیر و برکات فراوانی در زندگی عاملان این عمل نیک شود. ارزش این کار تا آنجایی است که خدا در قرآن می فرماید:

کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است. (سوره حدید آیه 11) همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «کسی که به برادر خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده هم‌وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا کند، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

در سایت نذرستان، نذرهای مردمی برای امر قرض الحسنه در اختیار موسسه های قرض الحسنه معتبر و شناخته شده قرارداده خواهد شد تا مادام العمر متناسب با اصول کاملاً شرعی در اختیار افراد صاحب صلاحیت داده شود و این پول دائم در حال گردش و رفع نیاز نیازمندان قرار گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

15 روز قبل: آرزو الهام حمیرا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

18 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

41 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

49 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

55 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم هادی 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

65 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

82 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

83 روز قبل: محمدامیر به نیابت خشنودی و رضای الله 14,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

93 روز قبل: امیر به نیابت دکتر مصدق 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

117 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

122 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

125 روز قبل: محمدامیر به نیابت به نیابت امام جواد 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

135 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

138 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

158 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن مهاجر/نذر قرض الحسنه 75,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

163 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

166 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

171 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

177 روز قبل: علی حیدری به نیابت علی حیدری 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت صدقه 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

186 روز قبل: ناشناس 12,500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

194 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

209 روز قبل: حیدری به نیابت مرحوم علی حیدری 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

218 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

221 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

222 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

223 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

225 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

228 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

229 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

232 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 40,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

233 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

253 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

263 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

273 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه ماه صفر 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

298 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

307 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

314 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

321 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

327 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

342 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

354 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

358 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

380 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

395 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

403 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

409 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

423 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

429 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

429 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

433 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

437 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

444 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

444 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

454 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

472 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

515 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

517 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

535 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

542 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

563 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

595 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

608 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت اسماعیل بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

608 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

614 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

615 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

628 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

638 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

646 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

656 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

659 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

662 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

665 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

670 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

671 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

673 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

678 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

684 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و بانو به نیابت حاج رضا شریف احمدیان 400,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

722 روز قبل: یاسمن معتمدی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

729 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

740 روز قبل: مرتضی خراسانی 300,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

855 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

951 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

955 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1027 روز قبل: خانم نیک نداف به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1084 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادر همسرم 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1126 روز قبل: مهندس حمید سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1126 روز قبل: حاج حسین سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1126 روز قبل: حاج جعفر سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1126 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1135 روز قبل: ثنا سبقت الهی به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1221 روز قبل: ناشناس به نیابت پروردگار 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1256 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت حضرت علی 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1259 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1285 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1461 روز قبل: آیدوووون 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1482 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1482 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج محمد اعتصامی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1482 روز قبل: مسلم به نیابت حاج محمد اعتصامی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1578 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1658 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قرض الحسنه

175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 25,000,000 تومان
878 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 1,240,000 تومان
1065 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 500,000 تومان
1354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 327,750 تومان
1410 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 47,500 تومان

گزارش اتمام