نذر قرض الحسنه

نذر دائمی برای قرض دادن به افراد نیازمند

جمع کل مشارکت: 27,440,000 تومان (113 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 27,115,250 تومان

نذر قرض الحسنه

قرض الحسنه از کارهای نیکی است که می تواند فارغ از فقیر و غنی بودن، شامل حال تمام افراد شود و منشا خیر و برکات فراوانی در زندگی عاملان این عمل نیک شود. ارزش این کار تا آنجایی است که خدا در قرآن می فرماید:

کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است. (سوره حدید آیه 11) همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «کسی که به برادر خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده هم‌وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا کند، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

در سایت نذرستان، نذرهای مردمی برای امر قرض الحسنه در اختیار موسسه های قرض الحسنه معتبر و شناخته شده قرارداده خواهد شد تا مادام العمر متناسب با اصول کاملاً شرعی در اختیار افراد صاحب صلاحیت داده شود و این پول دائم در حال گردش و رفع نیاز نیازمندان قرار گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

19 ساعت قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

18 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

19 روز قبل: محمدامیر به نیابت خشنودی و رضای الله 14,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

29 روز قبل: امیر به نیابت دکتر مصدق 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

39 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

53 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

58 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

62 روز قبل: محمدامیر به نیابت به نیابت امام جواد 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

65 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

71 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

74 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

94 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن مهاجر/نذر قرض الحسنه 75,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

99 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

102 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

107 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

113 روز قبل: علی حیدری به نیابت علی حیدری 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت صدقه 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

122 روز قبل: ناشناس 12,500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

145 روز قبل: حیدری به نیابت مرحوم علی حیدری 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

151 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

154 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

157 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

158 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

159 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

161 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

164 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 40,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

169 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

199 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

213 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه ماه صفر 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

234 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

243 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

250 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

257 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

263 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

278 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

290 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

294 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

316 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

331 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

339 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

344 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

345 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

359 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

365 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

365 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

369 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

374 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

380 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

380 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

390 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

408 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

451 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

453 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

472 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

478 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

499 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

531 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

544 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت اسماعیل بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

544 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

550 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

551 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

564 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

574 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

582 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

592 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

595 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

598 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

601 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

606 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

608 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

609 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

614 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

620 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و بانو به نیابت حاج رضا شریف احمدیان 400,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

658 روز قبل: یاسمن معتمدی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

665 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

676 روز قبل: مرتضی خراسانی 300,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

791 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

887 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

891 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

936 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

963 روز قبل: خانم نیک نداف به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1020 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادر همسرم 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1062 روز قبل: مهندس حمید سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1062 روز قبل: حاج حسین سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1062 روز قبل: حاج جعفر سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1062 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1071 روز قبل: ثنا سبقت الهی به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1157 روز قبل: ناشناس به نیابت پروردگار 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1192 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت حضرت علی 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1195 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1222 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1397 روز قبل: آیدوووون 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1418 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1418 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج محمد اعتصامی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1418 روز قبل: مسلم به نیابت حاج محمد اعتصامی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1514 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قرض الحسنه

112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 25,000,000 تومان
815 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 1,240,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 500,000 تومان
1290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 327,750 تومان
1346 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 47,500 تومان

گزارش اتمام