نذر قرض الحسنه

نذر دائمی برای قرض دادن به افراد نیازمند

جمع کل مشارکت: 14,059,000 تومان (89 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 2,115,250 تومان

نذر قرض الحسنه

قرض الحسنه از کارهای نیکی است که می تواند فارغ از فقیر و غنی بودن، شامل حال تمام افراد شود و منشا خیر و برکات فراوانی در زندگی عاملان این عمل نیک شود. ارزش این کار تا آنجایی است که خدا در قرآن می فرماید:

کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است. (سوره حدید آیه 11) همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «کسی که به برادر خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده هم‌وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا کند، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

در سایت نذرستان، نذرهای مردمی برای امر قرض الحسنه در اختیار موسسه های قرض الحسنه معتبر و شناخته شده قرارداده خواهد شد تا مادام العمر متناسب با اصول کاملاً شرعی در اختیار افراد صاحب صلاحیت داده شود و این پول دائم در حال گردش و رفع نیاز نیازمندان قرار گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

16 روز قبل: حیدری به نیابت مرحوم علی حیدری 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

25 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

28 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

29 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

32 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

36 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 40,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

40 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

71 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

72 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه ماه صفر 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

105 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

114 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

122 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

134 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

149 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

162 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

166 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

188 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

202 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

210 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

215 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

217 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

230 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

236 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

236 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

241 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

245 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

251 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

252 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

262 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

280 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

322 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

325 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

343 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

350 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

370 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

402 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت اسماعیل بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

416 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

422 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

422 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

435 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

445 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

454 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

464 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

466 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

469 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

473 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

478 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

479 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

481 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

486 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

492 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و بانو به نیابت حاج رضا شریف احمدیان 400,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

529 روز قبل: یاسمن معتمدی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

537 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

548 روز قبل: مرتضی خراسانی 300,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

663 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

759 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

763 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

808 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

834 روز قبل: خانم نیک نداف به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

892 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادر همسرم 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

933 روز قبل: مهندس حمید سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

933 روز قبل: حاج حسین سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

933 روز قبل: حاج جعفر سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

933 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

942 روز قبل: ثنا سبقت الهی به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

949 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1028 روز قبل: ناشناس به نیابت پروردگار 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1064 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت حضرت علی 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1066 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1093 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1269 روز قبل: آیدوووون 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1290 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1290 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج محمد اعتصامی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1290 روز قبل: مسلم به نیابت حاج محمد اعتصامی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1386 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قرض الحسنه

686 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 1,240,000 تومان
873 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 500,000 تومان
1161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 327,750 تومان
1218 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 47,500 تومان

گزارش اتمام