پویش یلدا 1400

1400 هدیه 50 هزارتومانی به ایتام و نیازمندان

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 10,951,000 تومان (51 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:110%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,951,000 تومان

 پویش یلدا ۱۴۰۰

۱۴۰۰ هدیه به ایتام و نیازمندان

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir/nazr/63

 

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

860 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

862 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

863 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

863 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

864 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

865 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

872 روز قبل: مهدی دهکردی 113,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

873 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

878 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

884 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

886 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

887 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

890 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

891 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

896 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

896 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

896 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

906 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

906 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

907 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

911 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

911 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

911 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

912 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

912 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

914 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

917 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

917 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

918 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

918 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش یلدا 1400

764 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
827 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
905 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان

گزارش اتمام