پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

مبلغ هدف: 25,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 25,000,000 تومان (102 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:100%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 25,000,000 تومان

پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

ارزش هر هدیه 500 هزارتومان

 

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

745 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

745 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

748 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

751 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

752 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

752 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

755 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

757 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

757 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

760 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

760 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

762 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

769 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

773 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

778 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

778 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

778 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

779 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

779 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

779 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

780 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

781 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

781 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

781 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

782 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

785 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

786 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

786 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

788 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

791 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

792 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

798 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

802 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

804 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

808 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

811 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

811 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

813 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

817 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

817 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

818 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

818 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

821 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

822 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

824 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

824 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

825 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

825 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

825 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

825 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

825 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

826 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

827 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

827 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

830 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

832 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

834 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

834 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

834 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

834 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

834 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

836 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

836 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

836 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

837 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

837 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

838 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

838 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

838 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

838 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

838 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

839 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

840 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

840 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

841 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

841 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

841 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

841 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

841 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

842 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

842 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عیدانه 1401

792 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 8,500,000 تومان
792 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
801 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان

گزارش اتمام