پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

مبلغ هدف: 25,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 25,000,000 تومان (102 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:100%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 16,500,000 تومان

پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

ارزش هر هدیه 500 هزارتومان

 

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

185 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

186 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

189 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

192 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

192 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

198 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

198 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

201 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

203 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

209 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

213 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

218 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

218 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

219 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

220 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

220 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

222 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

226 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

226 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

227 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

228 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

231 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

232 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

238 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

242 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

249 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

253 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

257 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

261 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

262 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

264 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

266 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

266 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

267 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

267 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

267 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

270 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

276 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

276 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

277 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

281 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عیدانه 1401

233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
242 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان

گزارش اتمام