پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

مبلغ هدف: 25,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 25,000,000 تومان (102 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:100%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 16,500,000 تومان

پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

ارزش هر هدیه 500 هزارتومان

 

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

25 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

26 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

32 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

32 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

32 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

38 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

38 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

41 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

50 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

54 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

58 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

58 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

59 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

60 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

60 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

61 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

61 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

61 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

61 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

63 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

66 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

66 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

67 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

68 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

71 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

72 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

78 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

83 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

89 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

94 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

97 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

101 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

102 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

105 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

105 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

105 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

106 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

107 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

107 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

107 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

110 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

112 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

112 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

112 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

114 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

114 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

115 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

115 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

115 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

117 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

117 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

117 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

117 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

118 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

118 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

118 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

119 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

119 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

121 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

122 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

122 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

122 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

122 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

122 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

122 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عیدانه 1401

73 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
82 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان

گزارش اتمام