موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع کل مشارکت: 107,000 تومان (6 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 19,384,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 15,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)

43 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حجت حسن نیازی پرشکوه 10,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)

321 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)

503 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان

72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
402 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 6,314,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
672 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
716 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 570,000 تومان

گزارش اتمام