نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 58,605,811 تومان (156 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,780,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

9 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

13 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

15 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

19 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

20 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

22 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

26 روز قبل: محمدامیر به نیابت حضرت خدیجه(ع) 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

26 روز قبل: یاسمن به نیابت امام زمانم عج 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

28 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

29 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

29 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

30 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

30 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

32 روز قبل: ناشناس 66,600 تومان (نذر جهیزیه عروس)

34 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

36 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

39 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

39 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

40 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

41 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

42 روز قبل: شهناز یعقوبی به نیابت هدیه به خواهرم مرضیه یعقوبی 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

46 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

52 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت برای شفای مادرم دعاکنید 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون(س) 31,300 تومان (نذر جهیزیه عروس)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه از طرف امام زمان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت امام هادی(ع) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

93 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

95 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

97 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

99 روز قبل: شیرازی 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

102 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر جهیزیه عروس)

116 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

118 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 21,300 تومان (نذر جهیزیه عروس)

124 روز قبل: شیرازی 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

126 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

134 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

151 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

157 روز قبل: شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

174 روز قبل: سادات به نیابت وفات حضرت معصومه س 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

184 روز قبل: ناشناس 122,500 تومان (نذر جهیزیه عروس)

187 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

194 روز قبل: چهل و هفت 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

199 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

200 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

203 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

203 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

210 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

211 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

221 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

246 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

249 روز قبل: ناشناس 4,400 تومان (نذر جهیزیه عروس)

251 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

270 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرومادرم و مادر خانم 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

294 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج فضل الله تاجیک 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

314 روز قبل: دعام کنید 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

318 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

321 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی و حاجیه خانم عفت شکوهنده 92,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

341 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 42,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

378 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

384 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

393 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

396 روز قبل: حبیبه کدخدائی به نیابت شکرالله کدخدائی 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

400 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از زندگی 5,575 تومان (نذر جهیزیه عروس)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 21,911 تومان (نذر جهیزیه عروس)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت جان محمد سیری 39,725 تومان (نذر جهیزیه عروس)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا سیری 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

493 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

502 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

534 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

551 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

579 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

604 روز قبل: ناشناس 111,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

627 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

667 روز قبل: صد و ده به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

667 روز قبل: آقای علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

676 روز قبل: علی اخوان 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

730 روز قبل: علی صفاتاج 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

798 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

833 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

914 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

920 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

971 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

971 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

981 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

994 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1011 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1038 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1056 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1073 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1099 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1143 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1144 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1158 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1166 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1166 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1167 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1171 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1174 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1175 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1176 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1176 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1176 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1178 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1178 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1178 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1179 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1179 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1179 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1180 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1180 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1181 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1181 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1181 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1181 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1181 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1225 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1234 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1235 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1240 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1245 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1245 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1245 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1294 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1332 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1339 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1342 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1344 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1349 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1388 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1388 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1399 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1495 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

249 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 1,700,000 تومان
402 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 13,030,000 تومان
639 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
653 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
763 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
790 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
877 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
910 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
929 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
929 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
1010 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
1034 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
1164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
1199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
1217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
1290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
1332 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
1346 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام