نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 42,351,250 تومان (52 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 41,790,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

5 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

7 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

7 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر جهیزیه عروس)

22 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

49 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

67 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

154 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

168 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

177 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

177 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

178 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

181 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

184 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

185 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

185 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

186 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

187 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

188 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

188 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

190 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

190 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

190 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

191 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

191 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

191 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

191 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

191 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

192 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

192 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

235 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

245 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

245 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

251 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

256 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

256 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

256 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

305 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

343 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

350 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

353 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

355 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

360 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

398 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

398 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

410 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

506 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

12 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
12 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 16,200,000 تومان
21 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
45 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
300 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
342 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
357 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام