نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 41,899,000 تومان (61 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 42,050,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

53 روز قبل: صد و ده به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

53 روز قبل: آقای علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

62 روز قبل: علی اخوان 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

116 روز قبل: علی صفاتاج 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

184 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

219 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

299 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

306 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

357 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

357 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

367 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

380 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

397 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

424 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

442 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

459 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

485 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

529 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

530 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

543 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

552 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

552 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

553 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

556 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

559 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

560 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

561 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

562 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

562 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

562 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

564 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

564 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

564 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

565 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

565 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

565 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

566 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

566 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

567 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

567 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

567 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

567 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

567 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

611 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

620 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

621 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

626 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

631 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

631 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

631 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

680 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

718 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

725 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

728 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

730 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

735 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

774 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

774 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

785 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

881 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

980 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

25 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
39 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
107 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
149 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
295 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
315 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
315 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
387 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
396 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
420 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
550 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
585 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
603 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
718 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام