انجمن خیریه پارکینسون اصفهان

ویژه کمک به نیازمندان بهداشتی و درمانی

جمع کل مشارکت: 20,705,000 تومان (9 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 20,000,000 تومان

ویژه کمک به نیازمندان بهداشتی و درمانی

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

50 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 20,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

51 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

56 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

96 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت رد سکته مغزی در اثر فشار کار سازمان و فشار در امور منزل 5,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

124 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

198 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 50,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

457 روز قبل: دارو درمان ارزاق به نیابت سیشیش 1,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

546 روز قبل: مهندس امامی | خرید ویلچر به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 20,000,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با انجمن خیریه پارکینسون اصفهان

543 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه پارکینسون اصفهان بابت انجمن خیریه پارکینسون اصفهان 20,000,000 تومان

گزارش اتمام