انجمن خیریه پارکینسون اصفهان

ویژه کمک به نیازمندان بهداشتی و درمانی

جمع کل مشارکت: 20,000,000 تومان (1 نفر)

ویژه کمک به نیازمندان بهداشتی و درمانی

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

14 روز قبل: ناشناس به نیابت خرید ویلچر برای معلولین 20,000,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با انجمن خیریه پارکینسون اصفهان

گزارش اتمام