پویش رمضان 1402

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 67,143,000 تومان (100 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:134%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 67,143,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

پویش رمضان 1402

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

هر بسته 500,000 تومان

اهدای بُن خرید اَقلام دلخواه و مورد نیاز به نیازمندان به ارزش 500,000 تومان

روش های مشارکت:

1- مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به هر میزانی به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال کد فیش واریزی به موبایل: 09134357933 (تلفن راهنمایی)

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

343 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

349 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

352 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

354 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

354 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

355 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

355 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید محمدرضا حجازی 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

357 روز قبل: امیر مهدی براتی به نیابت فطریه 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

357 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

360 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

362 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

366 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

366 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت ازعلی بن موسی الرضا ای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

367 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

367 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

367 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

367 روز قبل: زهره مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

368 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

368 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

368 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

369 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی-خیرات خواب 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

370 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

372 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

374 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

375 روز قبل: ناشناس 132,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

376 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

376 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

377 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت نیابت پدر مرحومم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

379 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

380 روز قبل: محسن یوسفی 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اموات و اهل قبور 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

380 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

383 روز قبل: ناشناس 52,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

383 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

384 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

385 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

387 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

390 روز قبل: ناشناس 118,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

390 روز قبل: ناشناس 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات اموات 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

390 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

392 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

393 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

393 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

394 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

395 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

397 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

398 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

398 روز قبل: یوسف دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

399 روز قبل: فرزانه بیگمی - حامد سلیمانی به نیابت شفای مادر عزیزمان 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

400 روز قبل: دبستان پسرانه طاها 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

400 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

400 روز قبل: آصفه یراقی فرد 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

401 روز قبل: اوس باقر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

401 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

401 روز قبل: مهران مومنی به نیابت سلامتی دخترها 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

401 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

402 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

402 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

405 روز قبل: مینو به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

405 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

406 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت سلامتی سلمان و سعید 1,110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

406 روز قبل: محمد ریاحی 4,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

406 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

407 روز قبل: مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

407 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

407 روز قبل: علیرضا دانش کیا 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

407 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

409 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

409 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

410 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

410 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی پوریا و دل آرا 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

410 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

410 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: جناب آقای سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

411 روز قبل: آقای شریفی 10,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

412 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

412 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

413 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

413 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش رمضان 1402

363 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 1,743,000 تومان
365 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 29,400,000 تومان
369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 18,000,000 تومان
369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1402 18,000,000 تومان

گزارش اتمام